Nederland is veiliger, maar het voelt niet zo. Dat is een van de uitkomsten uit de ILT-omgevingsanalyse (zie 2.3). Incidenten, bijzondere gebeurtenissen en niet te voorspellen ontwikkelingen leiden tot een heftige reactie in de samenleving. De ILT onderzoekt incidenten als handhaver en kan handelend optreden. Dit kan resulteren in bijvoorbeeld stillegging. Daarnaast trekt de ILT lering uit dergelijke gebeurtenissen. Voorbeelden van incidenten zijn het onderzoek naar asbesthoudend straalgrit in 2017 en het onderzoek naar asbesthoudende kindermake-up in 2018.

In 2017 registreerde het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 796 incidenten waar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een rol bij speelde.1 De ILT heeft veel expertise in huis, die gevraagd wordt bij een onderzoek na een incident. Ondanks het vaak dwingende karakter van deze capaciteitsvraag, moet per incident een keuze worden gemaakt of er capaciteit wordt ingezet en zo ja hoeveel. Hiervoor ontwikkelt de ILT in 2019 een afwegingskader.

De ILT merkt dat het beroep op deze inzet in de loop der jaren groter wordt. Dat vergt flexibiliteit van de organisatie en kan tot verandering leiden gedurende het jaar.
 

1 DCC-IenW Jaaroverzicht 2017 crises en rampen.