Outcome

Het voorkomen van schade aan bodem en grond- en oppervlaktewater.

Wat de ILT doet

De ILT heeft vanuit het Besluit bodembescherming de positie gekregen om de handhaving in de keten te organiseren en te faciliteren. Dat doet de ILT in dit programma. Dit programma is erop gericht om verspreiding van oude bodemverontreiniging en het ontstaan van nieuwe bodemverontreiniging tegen te gaan. Doel: schade aan bodem en grond- en oppervlaktewater voorkomen.

Speerpunten

  1. Versterking van de handhavingsketen.
  2. Verkennende thema-onderzoeken op onjuiste toepassing van bouwstoffen en grond.
  3. Vanuit het toezicht bijdragen aan vereenvoudiging van de wet- en regelgeving.

Het eerste speerpunt bestaat uit 3 projecten: de samenwerking tussen handhavingspartners versterken, het melden verbeteren en het toezicht op en van de certificerende instellingen verbeteren.

Het tweede speerpunt bestaat uit meerdere projecten: het verbeteren van het toezicht op gronddepots, bodembeschermende voorzieningen, een aantal verkenningen en bodemassen van Afval Energie Centrales (AEC). De verkennende onderzoeken (bijvoorbeeld naar grondimport) moeten uitwijzen hoe groot de betreffende problematiek is. Deze projecten zijn erop gericht om ongewenste bodemhandelingen te voorkomen en daarmee nieuwe bodemverontreiniging en verspreiding van oude verontreinigingen tegen te gaan.

De ILT heeft als toezichthouder goed zicht op de werking van het systeem en ziet ook waar de onduidelijkheden zitten in de regelgeving die de naleving onder druk zetten. Het derde speerpunt betreft daarom het signaleren van mogelijke vereenvoudiging van wet- en regelgeving. De ILT wil met voorbeelden van onduidelijkheden bijdragen aan de vereenvoudiging van het systeem door de wetgever.

2019

De ILT kijkt in 2019 kritisch naar het grenzeloos slepen met verontreinigde grond en secundaire risicovolle bouwstoffen. Daarbij zal de ILT de wijze onderzoeken waarop dergelijke stromen worden opgewerkt door afvalverwerkers en grondbanken tot vrij toepasbaar materiaal. De verplichting van registratie, monitoring en terugneembaarheid vervalt, waardoor ook de grip op dergelijke stromen op termijn volledig wegvalt. Het beoogde effect is dat geïmporteerde grond en secundaire bouwstoffen - die niet voldoen aan de kwaliteitscriteria - van de markt gehaald worden, voordat deze worden toegepast.

Daarnaast zal de ILT focussen op bodemenergie. Dit is een belangrijk thema gezien de doelstelling van het kabinet om alle Nederlandse huishoudens van het gas af te halen. De ILT heeft misstanden gesignaleerd bij installateurs van bodemenergiesystemen. In 2019 gaat de ILT structurele misstanden in de keten aanpakken door handhavend op te treden en afspraken te maken met de branche.