Outcome

Verlagen van de zwaveluitstoot door de zeescheepvaart.

Wat de ILT doet

De ILT spant zich ervoor in dat schepen die nog niet aan de zwavelnormen voldoen, dat wel gaan doen. Zo kan de zwaveluitstoot door de scheepvaart als geheel worden verminderd. Dit programma omvat de volgende activiteiten:

 • Het beter identificeren van verdachte schepen door de inzet van risico- en informatiegebaseerde technieken.
 • Het inspecteren en bemonsteren van schepen en brandstoffen.
 • Een hardere aanpak van overtreders en het afromen van financieel voordeel.
 • Samenwerking met Europese handhavers en havenbedrijven: informatie-uitwisseling en gezamenlijke handhavingsstrategieën.
 • Meer aandacht voor de kwaliteit van de geleverde scheepsbrandstoffen.
 • Experimenten met verladers die maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 • Voorlichting en communicatie over alternatieve prikkels voor naleving.
 • Beïnvloeding van de internationale regelgeving.

Speerpunten

 • Uitvoering van de 800 door Europa voorgeschreven objectcontroles. Elk jaar is een groter aandeel hiervan gebaseerd op de uitkomsten van risicoanalyses of remote sensing.
 • Proces-verbaal voor overtreders met het oog op het afromen van hun economisch voordeel.
 • Controle van brandstofleveranties door het nemen van monsters. Meerdere data worden geanalyseerd, zodat een goed beeld ontstaat van de brandstofkwaliteit.
 • Reders zijn op de hoogte van alternatieven en maken hier meer gebruik van.
 • Samenwerkingsafspraken met Nederlandse en internationale handhavingspartners, zodat zij elkaar zodanig informeren dat verdachte schepen gemakkelijker kunnen worden aangepakt.
 • Experimenten in de keten waarmee een effectievere aanpak kan worden ontdekt.

2019

In 2019 heeft de ILT gezorgd voor brede communicatie over de vervolging door het OM van bewust zwavelemitterende schepen (reders).