Outcome

Producten die op de markt worden gebracht leiden tot minder milieu- en economische schade, doordat ze voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot energie-efficiëntie en beperking van gevaarlijke stoffen.

Wat de ILT doet

Een CE-markering op elektronische apparaten laat zien of zij voldoen aan de eisen voor energieverbruik en gevaarlijke stoffen. De ILT gaat na of de CE-markering terecht is aangebracht. Zij controleert of het product daadwerkelijk voldoet aan de minimale producteisen in de regelgeving en of de aangegeven parameters op de productspecificatie juist zijn. Zo niet, dan zijn er bestuurlijke of strafrechtelijke maatregelen mogelijk.

De ILT brengt samen met externe partijen de grootste risico’s van verschillende productsoorten in beeld. In 2018 wordt inzicht verkregen in de risicorangorde in productsoorten en in de doelgroepen van de verschillende productsoorten. Het betrekken van externe stakeholders leidt tot een beter gedefinieerde probleemherkenning en een effectief projectplan.

Speerpunten

In 2019 bouwt de ILT verder op het fundament dat in 2018 is gelegd voor dit programma. Op basis van interne informatie en gegevens van anderen stelt de inspectie voor 6 tot 8 prioritaire productsoorten een uitvoeringsplan op dat vervolgens wordt uitgevoerd. Projectplannen die eind 2018 en in 2019 zijn opgesteld, komen in 2019 en 2020 tot uitvoering.

De ILT zal in 2019 verschillende typen warmtepompen en houtkachels laten testen, mede als gevolg van een veranderende gasmarkt in Nederland. De ILT wil samen met andere partijen de problematiek van (internet)import van producten van buiten de EU in kaart brengen. Daarnaast neemt de ILT deel aan het Europese samenwerkingsproject Ecopliant 3. Daarin toetsen de Europese lidstaten enkele productgroepen gezamenlijk en verbeteren zij het toezicht op energiegerelateerde producten.

Per projectplan kan de aard van de inzet van de ILT verschillen. Dit varieert van objectinspecties tot systeeminspecties. Andere in te zetten toezichtinstrumenten zijn: informatieverstrekking, nudging en handhavingscommunicatie.

2019

De ILT wil dat in 2019 de bij een brancheorganisatie aangesloten installateurs alleen nog warmtepompen verkopen die aan de minimale eisen voldoen.