Outcome

Zorgen dat de ozonlaagafbrekende stoffen, gefluoreerde broeikasgassen, zo min mogelijk vrijkomen in de atmosfeer.

Wat de ILT doet

De ILT spant zich ervoor in dat gefluoreerde broeikasgassen zo min mogelijk vrijkomen in de atmosfeer. Zij ziet toe op naleving van de handelsbeperkingen voor deze gassen en op het voorkomen van uitstoot. De handel is gereguleerd door de grote impact van deze gassen op de gezondheid en het milieu. Het is van belang dat de handelsbeperkingen worden nageleefd om de beleidsdoelstellingen te halen. De gassen die in omloop zijn en (voorlopig) blijven, moeten met de grootst mogelijke zorg worden gebruikt en uitstoot moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Ook hiervoor is regelgeving opgesteld om dit doel te bereiken.

Speerpunten

De ILT focust op hogere naleving en bewustwording bij de ondertoezichtstaanden. Het belangrijkste gevolg hiervan is dat er niet alsnog verboden gassen of gassen boven de toegestane hoeveelheid op de markt worden gebracht. Een ander resultaat is dat uitstoot wordt voorkomen door bijvoorbeeld beter onderhoud en aanpassing of vervanging van installaties. De partijen in dit veld zijn divers: de producenten, de handelaren, de gebruikers (denk bijvoorbeeld aan koelhuizen), de installatie- en onderhoudsbedrijven en de private controlerende instanties.

De ILT evalueert periodiek of haar inspanningen effect hebben. Mochten er nieuwe risicogroepen of nieuwe inzichten ontstaan door praktijkervaringen, dan zal de ILT daar in haar werk op in spelen.

2019

In 2019 hebben toonaangevende gebruikers van koudemiddelen verouderde koelinstallaties met grote lekverliezen vervangen door moderne installaties.