De organisatie: wendbaar en innovatief

Formatie

De ILT heeft eind 2022 een formatie van 1.455 fte. Door de toename van het aantal taken neemt ook de formatie toe. De uitvoering van dit MJP vraagt om een wendbare organisatie. Onvoorziene gebeurtenissen als COVID-19 en de oorlog in Oekraïne maken dat de ILT snel moet kunnen schakelen als een situatie daarom vraagt.

Ook politieke thema's, technologische ontwikkelingen en een innovatieve buitenwereld maken dat het werk aan verandering onderhevig is. De ILT wil kunnen anticiperen op relevante ontwikkelingen en voldoende wendbaar zijn om vanuit de eigen rol en opdracht mee te bewegen.

Dit leidt tot taakuitvoering in programma's, projecten en lijnorganisatieonderdelen. Door prioriteiten en posterioriteiten kan de context van het werk veranderen, en daarmee de inzet van medewerkers. De ILT legt een basis waarmee voor de langere termijn verder gewerkt kan worden aan het stimuleren en ontwikkelen van flexibiliteit en wendbaarheid, bij zowel medewerkers als de organisatie.

Informatievoorziening

De ILT wil de capaciteit vooral inzetten waar zij de grootste bijdrage aan veiligheid, vertrouwen en duurzaamheid kan leveren. De ILT werkt daarom informatiegestuurd en risicogericht. Data geeft inzicht in de werking en resultaten van de ILT en biedt managers, inspecteurs en vergunningverleners steeds meer en nieuwe mogelijkheden om over het eigen domein heen te kijken.

Met informatiegestuurd werken kan de ILT mensen en middelen optimaal inzetten en daarmee maximaal maatschappelijk effect bereiken. Om hier richting aan te geven, is in 2021 de Datakoers ILT opgesteld met een aantal bouwstenen waar de ILT de komende jaren in wil investeren.

Bouwstenen Datakoers ILT

Ambities

  • De ILT creëert waarde met data en vergroot zo haar maatschappelijk effect.
  • De ILT verbetert continu haar digitale informatie-uitwisseling en geeft zo ook invulling aan de zakelijke dienst- en vergunningverlening uit de Koers.
  • Datavakmanschap is van wezenlijk belang bij de realisatie van risicogericht en informatiegestuurd werken bij de ILT.
  • De ILT is een verbonden, betrokken en actieve speler in het data-ecosysteem.
  • De ILT is een innoverende organisatie en past nieuwe technieken en werkwijzen toe op het gebied van data- en gedragswetenschap.

Principes

  • De ILT heeft een duurzaam datafundament, een ICT-landschap en duidelijke data governance.
  • De ILT heeft een cultuur en organisatie die informatiegestuurd werken ondersteunt.

De ILT gaat ethisch en veilig om met data.

De medewerker: vakmanschap en kennis

De manier waarop de ILT toezicht wil houden vraagt om medewerkers die zichzelf voortdurend willen ontwikkelen, flexibel zijn, samenwerking vooropstellen, beschik­ken over durf en willen bijdragen aan het uiteindelijke doel van de ILT: een merkbare bijdrage leveren aan de samenleving.

De ILT vindt het belangrijk dat medewerkers hun talenten optimaal kunnen benutten. Daaruit volgt ook het belang van duurzame inzetbaarheid: medewerkers blijven actief werken aan hun loopbaan en ontwikkeling.

Zo zet de ILT duurzaam in op vakmanschap en kennis binnen de organisatie. De ILT ondersteunt het leren en ontwikkelen op 3 niveaus: persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, vakinhoudelijke competenties en kwalificaties en organisatiebrede vaardigheden die nodig zijn voor de inspectie van de toekomst.

Deels betreft het hier nieuwe taken, deels een andere benadering van bestaande werkzaamheden. Er is sprake van een verschuiving van inspectiewerkzaamheden naar meer data-analytische werkzaamheden en van uitvoerende naar meer signalerende vaardigheden.

De ILT voert een actief kennisbeleid dat erop is gericht bronnen van kennis, zowel intern als extern, te ontsluiten en versterken. Dat doet de ILT ook door allianties met de markt aan te gaan, 'communities of practice' te organiseren en de banden met kennisinstituten, universiteiten en andere onderwijsinstellingen verder aan te halen.

In de periode 2023-2027 zullen naar verwachting zo'n 210 medewerkers de pensioenleeftijd bereiken. Dit vergroot de wervingsopgave en vraagt aandacht voor kennis­behoud. Regelmatig wordt een vacature al opengesteld ruim voor de ingang van het pensioen, voor een soepele overdracht naar de nieuwe medewerker.

De financiële kaders

De financiële middelen voor de ILT voor de periode 2023-2027 zijn opgenomen in de rijksbegroting 2023 (H12 IenW). 

Begroting ILT 2023-2027 in miljoen €
2023 2024 2025 2026 2027
203,6 203,6 204,1 202,3 200,4

Dit MJP is opgesteld met het huidige meerjarig financieel kader als een gegeven voor het bestaande takenpakket. Binnen dit kader kiest de ILT voor een onderbouwde afweging tussen het aanpakken van de grootste risico's en het invullen van de wettelijke verplichtingen. Nieuwe taken worden alleen uitgevoerd bij de beschikbaarheid van voldoende middelen.

Door in een zo vroeg mogelijk stadium te worden betrokken bij majeure beleidstrajecten, wil de ILT bijdragen aan de vraag of toezicht het meest effectieve instrument is om maatschappelijke schade te voorkomen en onder welke condities de ILT taken het beste kan uitvoeren. De ILT voert altijd een openbare HUF-toets uit op relevante concept-wet- en regelgeving. Jaarlijks vinden ongeveer 70 van deze toetsen plaats.

Een overzicht van nieuwe taken – waarover deels nog moet worden besloten, de financiële middelen zullen hierdoor nog wijzigen – is opgenomen in Waaraan werkt de ILT.

Compliance en kwaliteitsmanagement

De ILT neemt als toezichthouder anderen de maat. Internationale organisaties toetsen periodiek of de ILT zelf de aan haar toegewezen taken goed uitvoert, bijvoor­beeld op het gebied van luchtvaart, scheepvaart en spoor.

Het is daarom extra belangrijk dat de eigen taken aantoonbaar goed worden uitgevoerd. De ILT heeft daarvoor compliance en kwaliteitsmanagement ingericht. Compliance borgt het voldoen aan interne en externe wet- en regelgeving, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Archiefwet en de internationale eisen die op de ILT van toepassing zijn als toezichthouder, met name op het gebied van luchtvaart, scheepvaart en spoor.

Kwaliteitsmanagement borgt de uitvoering van het kwaliteitsbeleid en de sturing daarop. Het Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) is hiervoor het ondersteunende systeem. In het KMS wordt de strategische koers naar tactisch en operationeel niveau vertaald.

De ILT voert meerdere interne audits per jaar uit om te zien of de inspectie nog voldoet aan de gestelde wettelijke en kwaliteitseisen. Zo nodig wordt het KMS op basis van bevindingen of bijvoorbeeld nieuwe taken bijgewerkt.

Twee inspecteurs in gele hesjes staan naast een inspectie bus. Ze bedienen een drone.
Weginspectie afval