Foto Tineke Dijkstra

Maatschappelijke doelen

Als wettelijk adviseur in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft de ILT het doel Nederlandse en Europese wetgeving op het gebied van externe veiligheid, afval en luchtemissies juist toe te passen.

Het Wabo-advieswerk van de ILT richt zich vooral op advies richting het bevoegd gezag – de provincies – bij vergunningverlening omtrent externe veiligheid en emissies, met een focus op de zogeheten BRZO-bedrijven1. Bij deze adviestaak hoort het opstellen van adviezen en zienswijzen en als dit nodig is het indienen van beroep. Daarnaast kan de ILT handhavings- en actualisatieverzoeken doen bij het bevoegd gezag.

De ILT heeft de bevoegdheid namens de minister van IenW interbestuurlijk toezicht (IBT) uit te oefenen op de mede-uitvoering van de VTH-taken door het bevoegd gezag. De ILT voert deze taak momenteel conform de Wet revitalisering generiek toezicht terughoudend en selectief uit.

Zowel bij Wabo-advies als bij interbestuurlijk toezicht (IBT) werkt de ILT aan veiligheid, duurzaamheid en vertrouwen. Een juiste uitvoering van taken door provincies en gemeenten is van belang voor het vertrouwen van burgers in de werking van het stelsel. Daar­bij is een goede relatie tussen overheden essentieel.

Ontwikkelingen

De commissie Van Aartsen concludeert dat verbeteringen mogelijk en nodig zijn om de effectiviteit en slagvaardigheid van het VTH-stelsel te vergroten en de stelselverantwoordelijkheid van de bewindspersoon beter in te vullen.

In de samenleving is toenemende aandacht voor de gezond­heidsaspecten van de economische activiteiten. Burger­bewegingen zijn steeds actiever. Dit leidt tot toename van aandacht voor zeer zorgwekkende stoffen die door BRZO-bedrijven en andere OTS worden uitgestoten, zoals ultrafijnstof en PFAS, en druk vanuit de samen­leving om milieuoverlast te verminderen – ook waar de normen vanuit wet- en regelgeving daar soms nog niet op aansluiten.

Focus van de ILT

De komende jaren focust de ILT zich op het verbeteren van de informatiedeling met de verschillende uitvoerders binnen het VTH-stelsel en implementatie van de aanbevelingen van de commissie Van Aartsen. Hiernaast wordt de Wabo-advisering verbreed waarbij de inspectie ook kijkt naar geconstateerde risico's breder dan het voldoen aan de norm en signalering.

1 Besluit risico's zware ongevallen.

Tata Steel IJmuiden

De ILT werkt met het ministerie van IenW aan het verbeteren van de leefomgeving van het bedrijf Tata Steel IJmuiden. De provincie Noord-Holland is als bevoegd gezag primair verantwoordelijk voor VTH-uitvoering en heeft de uitvoering hiervan belegd bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Rol van de ILT bij Tata Steel

  • Wettelijk adviseur vergunningverlening provincie
    De ILT adviseert de provincie bij het toepassen van wet- en regelgeving en beleid. De ILT wil bereiken dat de best beschikbare technieken (BBT) en strenge eisen van de Nederlandse en Europese wetgeving op het gebied van externe veiligheid, afval en luchtemissies worden toegepast bij vergunningverlening.
  • Interbestuurlijk toezichthouder
    De ILT houdt toezicht op de provincie voor de uitvoering van VTH-taken op milieugebied. Hierbij gaat het om de beoordeling of de provincie de sectorwetten juist uitvoert.
  • Toezichthouder gevaarlijke stoffen
    De ILT ziet toe op overslag en vervoer van gevaarlijke stoffen, toepassing van REACH, en de toepassing van regelgeving over veilige en milieuvriendelijke aan- en afvoer of toepassing van afval door Tata Steel.