Maatschappelijke doelen

De ILT zet zich in voor veilig, eerlijk en duurzaam wegtransport. Ongelukken in wegtransport kunnen ontstaan door oververmoeidheid van chauffeurs, gebrekkige opleiding van chauffeurs, technische gebreken aan voertuigen of overbelading.

Het niet naleven van regels voor arbeids- en rusttijden, belading of cabotage leidt tot onveiligheid en tot oneerlijke concurrentieverhoudingen tussen trans­porteurs. Bovendien kan het niet naleven van de regels schade veroorzaken aan weggennet en luchtkwaliteit.

Ontwikkelingen

Transportregelgeving wordt veelal op EU-niveau opgesteld en door de rijksoverheid geïmplementeerd in de nationale wetgeving.

In de nieuwe transportregelgeving (EU Mobility Package) is een evenwicht gecreëerd tussen de arbeids- en sociale omstandigheden van vrachtwagenchauffeurs en de vrijheid van ondernemers om diensten te verlenen. Dit pakket leidt voor chauffeurs onder meer tot nadere regels over hun cabinerust, inroostering en de periodieke terugkeer naar hun woonplaats of bedrijfslocatie.

Voor een veilig wegtransport is goede internationale samenwerking noodzakelijk. Een voorbeeld hiervan is de gefaseerde invoering van de 2e generatie slimme tachografen in het internationaal wegtransport vanaf 2024. Ze zijn vanaf 21 augustus 2023 al verplicht voor nieuwe voertuigen, vanaf augustus 2025 moeten ook bestaande voertuigen zwaarder dan 3500 kilogram hun tachograaf door de nieuwe vervangen hebben.

Een ander voorbeeld is de invoering van het ERRU (European Register of Roadtransport Undertakings), waarin vervoersovertredingen op Europees niveau worden geregistreerd en die betrokken is bij de beoordeling van de betrouwbaarheid van de chauffeur en onderneming.

Focus van de ILT

De ILT zet in op versterking van het informatiegestuurd en risicogericht toezicht in het wegtransport. Met het digitaal inspecteren en de doorontwikkeling van het bureautoezicht komen overtreders scherper in beeld, wordt de capaciteit efficiënter ingezet en kunnen bedrijfs- en weginspecties risicogericht worden uitgevoerd. Hierbij zoekt de ILT de samen­werking met toezichtpartners, zowel nationaal als internationaal – bijvoorbeeld met Euro Controle Route (ECR)/European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC). Een van de doelen van deze samenwerking is de Europese regels op gelijke wijze toe te passen en daarmee te komen tot harmonisatie van het toezicht.

Voor de aanpak van zware overtredingen wordt door middel van het FEK (Fraude Expertise Knooppunt) de samenhang tussen toezicht en strafrechtelijke opsporing versterkt.

De komende jaren zet de ILT onder meer in op:

  • het inrichten van digitaal toezicht op de tachograaf;
  • tachograafmanipulatie;
  • technische eisen aan de vrachtwagen en overbelading;
  • gestelde eisen aan chauffeurs;
  • emissie-eisen.

Verder wordt onderzocht in welke mate manipulatie van AdBlue-systemen in vrachtwagens aangepakt kan worden, om zo een bijdrage te leveren aan de vermindering van stikstofdepositie.

Sinds augustus 2020 is de verordening electronic Freight Transport Information (eFTI) van kracht. Deze verordening bepaalt dat alle lidstaten van de EU in 2025 naast papier ook elektronische verstrekking van gegevens accepteren voor goederenstromen waarvoor een wettelijke informatieplicht geldt, met inbegrip van gevaarlijke stoffen en afvalstoffen. De ILT investeert hiervoor in processen, systemen en opleidingen en bereidt zich nu al op de inwerkingtreding voor door binnen de Benelux digitale vrachtbrieven te accepteren.