Nieuwe taken in de IBRA van 2022

De volgende onderwerpen of ongewenste gebeurte­nissen neemt de ILT in de komende jaren als nieuw onderwerp op in de IBRA, of voegt ze aan een bestaand onderwerp toe:

  • Ongeval onbemande luchtvaart (drones).

Nieuwe of gewijzigde taken

De ILT werkt hoofdzakelijk binnen het beleidsterrein van IenW en onder de verantwoordelijkheid van de bewindspersonen van IenW. Hierna staan de taken die nieuw of nog in ontwikkeling zijn, voor zover deze niet benoemd zijn in de werkvelden.

De ILT kan alleen nieuwe taken oppakken als een HUF-toets is uitgevoerd en als voldoende middelen zijn toegekend. Deze bekostiging is voor een deel van de hieronder opgenomen taken nog niet gedekt, waardoor deze nog niet worden uitgevoerd. Het aantal nieuwe taken is groter dan het aantal nieuwe onderwerpen in de IBRA, bijvoorbeeld doordat een nieuwe taak aansluit bij een reeds eerder opgestelde IBRA of doordat een nieuwe taak niet risicogestuurd is.

Een deel van deze nieuwe of gewijzigde taken is eerder in dit MJP toegelicht, namelijk:

Nieuw toezicht op uitgebreide producenten­verant­woor­delijkheid textiel

In 2023 treedt een uitgebreide productenverantwoordelijkheid (UPV) voor textiel in werking. Deze moet zorgen voor meer hergebruik en minder verspilling en vervuiling. Kledingproducenten worden verantwoordelijk voor de afvalfase van de producten die zij op de markt brengen. In het Besluit UPV worden aan producenten eisen gesteld voor onder andere de inname van hun producten in de afvalfase en de organisatie en financiering daarvan. De ILT is gevraagd toezicht te houden op deze nieuwe UPV.

Nieuw markttoezicht vervoerbare drukapparatuur

De ILT is aangewezen als markttoezichtautoriteit voor de Europese Richtlijn 2010/35/EU over vervoerbare drukapparatuur. Deze richtlijn wordt meestal aangeduid met zijn Engelse naam: 'Transportable Pressure Equipment Directive' (TPED). De richtlijn omvat gasflessen, cilinders, flessenbatterijen en afsluiters, maar ook tank­wagens, tankcontainers en reservoirwagons.

Deze Richtlijn is geïmplementeerd in de Nederlandse regelgeving door de Regeling vervoerbare drukapparatuur 2011. De ILT is gevraagd toezicht te houden, opdat vervoerbare drukapparatuur voldoet aan de gestelde eisen en geen gevaar oplevert voor de gezondheid, veiligheid of andere aspecten van de bescherming van het openbaar belang.

Nieuw toezicht mobiliteitspakket

Van belang zijn de wijziging van de Wet wegvervoer goederen, alsmede 2 andere wetten ter uitvoering van Verordening (EU) 2020/1055 en de daaraan verbonden direct werkende bepalingen.

De belangrijkste beoogde nieuwe taken voor de ILT zijn de controle van afzenders van goederen en het vervoer met buitenlandse voertuigen met een laadvermogen van 2.500 tot 3.500 kilogram. Daarnaast zal de ILT onder verantwoordelijkheid van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) controles verrichten op de aanwezigheid van de detacheringsverklaring, ook voor voertuigen boven 3.500 kilogram.

Nieuw toezicht vrachtwagenheffing

De beoogde invoering van een vrachtwagenheffing in 2026 en de investering van de opbrengsten in innovatie en verduurzaming dragen bij aan de CO2-reductieopgave voor transport en de wens om te komen tot een slim en duurzaam vervoerssysteem. Met de vrachtwagenheffing gaat al het binnen- en buitenlands vrachtverkeer betalen voor het gebruik van Nederlandse wegen. Het Eurovignet wordt afgeschaft.

De beoogde rol van de ILT bestaat uit het houden van toezicht, inclusief wegkantcontroles, en het direct fysiek innen van boetes wanneer deze door de tolbetaler niet zijn voldaan of wanneer de tolbetaler hiertoe niet in staat is geweest.

De handhaving wordt gericht op zowel de bevordering van de betalingsmoraal, wat een preventieve werking heeft, als het aanpakken van overtreders, wat een corrigerende werking heeft. Dit moet bijdragen aan een gelijk en eerlijk speelveld voor zowel Nederlandse als buitenlandse houders van vrachtwagens.

De ILT bereidt zich momenteel voor op deze taak en richt hiervoor per 2024 een nieuwe afdeling in. De inspecteurs worden specifiek opgeleid en ingezet voor deze fysieke waarnemingstaak.

Uitbreiding markttoezicht op producten

Er is sprake van uitbreiding van het markttoezicht op producten als gevolg van een wijzigingspakket vanuit de EU. Het gaat om de uitbreiding van het toezicht op:

  • Etikettering van banden met betrekking tot hun brand­stofefficiëntie en andere parameters;
  • geluidsemissies van buitenmateriaal en niet voor de weg bestemde mobiele machines;
  • restrictie van gevaarlijke stoffen in elektronische producten.

European Hull Data Base

De EC beheert de European Hull Data Base (EHDB). In deze database staan gegevens over binnenvaartschepen en hun certificaten. De ILT en inspecties uit andere landen leveren de gegevens nu veelal handmatig aan. De EC start een project om alle nationale databases te koppelen aan de EHDB. De ILT moet hiervoor investeren in processen en systemen.

Overige nieuwe en gewijzigde taken

Ten slotte is er een aantal relatief kleine nieuwe of gewijzigde taken voorzien op het gebied van:

Tolheffing

Nieuw toezicht op interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en de facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over niet-betaling van wegentol in de EU: de EETS-richtlijn.

Spoorpersoneel

Wijziging vergunningsplicht voor machinisten als gevolg van de wijziging van het Besluit spoorverkeer en het Besluit spoorwegpersoneel 2011, en de wijziging van de Regeling spoorverkeer.

Vluchtsimulators

Uitbreiding van het toezicht door nieuwe eisen aan vluchtsimulators.

Drones

Nieuwe taken als 'competent authority' voor nieuwe regelgeving rondom U-space volgens Commision Implementing Regulation (EU) 2021/664. Deze regelgeving geldt vanaf 26 januari 2023.

Modelvliegtuigen

Nieuwe vergunningsplicht voor zo'n 140 modelvliegclubs.

Asfaltgranulaat

Uitbreiding van het toezicht als gevolg van de wijziging van de Regeling Europese afvalstoffenlijst en de Activiteitenregeling milieubeheer om teerhoudend asfalt granulaat (TAG) aan te merken als gevaarlijk afval.

Bodemkwaliteit

De ILT heeft de wettelijke taak een nieuw MBK (Melding Bodemkwaliteit) Register te bouwen voor het ontvangen en vastleggen van een afschrift van de door de DSO-LV (Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening) doorgestuurde bodemmeldingen.

De ILT gebruikt de gegevens uit deze bodemmeldingen onder meer om toezicht te houden. Voordat deze taak wordt opgepakt, zijn nog nadere afspraken over de bekostiging vereist.

Nieuwe taken die nog niet worden opgepakt

In een aantal gevallen is een HUF-toets uitgevoerd, maar is nog geen afspraak over dekking van de kosten voor het uitvoeren van de nieuwe taak. In lijn met het relatiestatuut zal de ILT die taken daarom niet oppakken. Dit betreft medio 2022 in totaal 19 taken, waaronder:

  • Mobiliteitspakket Wet wegvervoer goederen, en de Wet personenvervoer 2000
  • Recycling zeeschepen
  • Toezicht op drones
  • Extra capaciteit REACH
  • Precursoren

Voor deze 5 taken geldt dat de inwerkingtreding van de betreffende regelgeving voorzien is op of voor begin 2023. Er is periodiek overleg met het departement over de bekostiging van deze taken. De ILT beziet daarbij van geval tot geval op welke wijze eventueel al wel inzet wordt geleverd, bijvoorbeeld in de voorbereiding van een nieuwe of aanvullende taak met een helder perspectief op dekking.