De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Ongeveer 1.450 medewerkers werken dagelijks aan veiligheid, vertrouwen en duur­zaamheid in transport, infrastructuur, milieu en wonen.

De maatschappelijke dynamiek vraagt oog voor nieuwe risico's en goede aansluiting bij de actualiteit. Dit werkt ook door in de organisatie van de ILT. Het brengt de noodzaak wendbaar te zijn, en dwingt tot het maken van scherpe keuzes over de inzet van de beperkt beschikbare capaciteit. In dit Meerjaren­plan (MJP) beschrijft de ILT hoe zij invulling geeft aan de taken en ambities.

Werkveld

Het werkveld van de ILT is divers in werkzaamheden en onderwerpen. De hoofdtaken van de ILT zijn toezicht, opsporing en vergunningverlening. Deze taken hebben betrekking op een breed spectrum aan onderwerpen, zoals afval, biociden, chemicaliën, drinkwater, hoogwaterveiligheid, vervuilde grond, en het transport via de weg, het spoor, het water, door de lucht en door buisleidingen. Regelmatig komen daar nieuwe taken bij. Zo houdt de ILT sinds 2021 ook toezicht op de (digitale) veiligheid van de vitale infrastructuur: cybersecurity.

Namens de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) ziet de Autoriteit woningcorporaties (Aw) – onderdeel van de ILT – toe op het gedrag van woningcorporaties en op hun financiële beheer, zodat deze zich concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een lager inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen.

Daarnaast voert de ILT verschillende taken uit voor de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Justitie en Veiligheid (JenV), Buitenlandse Zaken (BZ) en Financiën.

Over dit Meerjarenplan

De ILT stelt jaarlijks een MJP op, in lijn met aanwijzing 10 van de minister-president inzake de rijksinspecties. Deze aanwijzing bepaalt dat een rijksinspectie werkt op basis van een werkprogramma dat is goedgekeurd door de minister en is aangeboden aan de Staten-Generaal.

Dit MJP 2023-2027 is een actualisatie van het MJP van vorig jaar. De belangrijkste wijzigingen zijn de nieuwe taken ten opzichte van de taken in 2022, het nieuwe coalitieakkoord, en de doorontwikkeling van de ILT.

De hoofdpunten van het MJP zijn samengevat in Richting van de ILT. De uitgangspunten van de Koers ILT uit 2016 blijven leidend; binnen dat kader vinden uitbreidingen, verdiepingen en accentverschuivingen plaats als gevolg van veranderingen in wettelijke taken en maatschappelijke ontwikkelingen. Specifieke aandacht is er daarbij voor de afspraken uit het coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitzien naar de toekomst' en de besluitvorming over de toekomst van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving: het VTH-stelsel. De ILT heeft een rol in dit stelsel.

Werken aan maatschappelijk effect geeft een nadere beschrijving van de manier waarop de inspectie aan haar missie werkt. Onder meer hoe de ILT concreet de uitgangspunten van de Koers vertaalt in haar werkwijze. In Werken aan maatschappelijk effect staat ook een korte samenvatting van de ILT-brede risicoanalyse (IBRA). De volledige IBRA is als bijlage opgenomen.

Waaraan werkt de ILT beschrijft de belangrijkste onderwerpen, of werkvelden, waaraan de ILT werkt en welke gevolgen de keuzes in werkwijze hebben voor de uitvoering van de taken. In dit onderdeel staat ook een overzicht van nieuwe taken.

De organisatie gaat in op de interne ILT-organisatie. 

Sturing en verantwoording

Dit MJP bestrijkt de periode 2023-2027. De keuzes in dit MJP zijn keuzes op hoofdlijnen, waarmee ILT beoogt een zo groot mogelijk maatschappelijk effect te bereiken. In jaarplannen vertalen onderdelen van de ILT deze keuzes naar de inzet van mensen en middelen, en daarmee naar uit te voeren activiteiten. In het jaarverslag legt de ILT ten slotte verantwoording af over de uitgevoerde activiteiten en de resultaten van die inzet.