Maatschappelijke doelen

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) ziet erop toe dat woningcorporaties zich concentreren op hun kerntaak. Dat is zorgen dat mensen met een lager inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Nu en in de toekomst. Dat doet de Aw door toezicht te houden op de governance (bestuur) en de financiële situatie van de woningcorporaties en door zienswijzen, goedkeuringen en ontheffingen af te geven voor wijzigingen die woningcorporaties willen doorvoeren. Ook doet de Aw (thema)onderzoeken en publicaties zoals de Staat van de corporatiesector.

Ontwikkelingen

Woningbouwopgave

De woningcorporaties beheren gezamenlijk ongeveer 2,4 miljoen woningen en de sector staat voor een grote opgave. Tot en met 2030 moeten er zo’n 900.000 woningen gebouwd worden, waarvan volgens de nationale prestatieafspraken 300.000 door woningcorporaties. Dat zijn er ruim 100.000 per jaar. Hiervan moet tenminste twee derde bestaan uit betaalbare huur- en koopwoningen. Dat zijn dus zo'n 600.000 woningen. Om dit te realiseren is er meer regie nodig, zijn er prestatieafspraken gemaakt en is de verhuurdersheffing afgeschaft. Het is belangrijk dat er op rijksniveau inzicht komt in de prognoses en de realiseerbaarheid van de woningbouw en dat woningcorporaties realistisch plannen. Daarnaast is het van belang dat er betaalbare bouwlocaties beschikbaar zijn om woningen te kunnen bouwen.

Verduurzamingsopgave

De verandering van energiebronnen vraagt ook om aanpassingen in de gebouwde omgeving. De verduurzaming van woningen heeft een extra impuls gekregen door de hogere energieprijzen. Juist voor huurders van woningen van woningcorporaties is dit van belang om energiearmoede te voorkomen.

Leefbaarheid

In wijken met veel corporatiewoningen bestaat het risico dat de samenstelling van de bevolking eenvormig wordt. Een concentratie van kwetsbare huishoudens in bepaalde buurten is vaak ongunstig voor de leefbaarheid ter plekke. 

Betaalbaarheid

Er is een toenemende focus op betaalbaarheid van woningen. Verlagingen en bevriezingen van de huur zorgen ervoor dat corporaties minder vermogen hebben om te investeren in verduurzaming, verbeteringen en nieuwbouw. Dit moet in balans blijven.

Vergrijzing

De samenstelling van de bevolking verandert. Het aantal ouderen neemt sterk toe, zowel absoluut als relatief. De mobiliteit van ouderen op de woningmarkt is beperkt. Om ouderen langer thuis te laten wonen zijn er aanpassingen nodig aan de bestaande woningvoorraad. Ook worden steeds vaker woningen voor ouderen gecombineerd met zorgmogelijkheden.

Focus van de Aw

De Aw is toezichthouder op de individuele corporaties en op het stelsel. De Aw voert met het bestuur en de Raad van Commissarissen (RvC) het gesprek over de governance binnen de woningcorporatie. Daarnaast houdt de Aw de inzet van de financiële middelen van de woningcorporatie in de gaten, in combinatie met de opgave waar de sector voor staat. Bij de afhandeling van aanvragen van goedkeuringen en ontheffingen op het gebied van de volkshuisvesting is meer oog voor maatwerk. Bij de aanvragen van zienswijzen geschiktheid en betrouwbaarheid van kandidaat-commissarissen legt de Aw nadruk op de juiste onderbouwing van de voordracht door de RvC. Ook richt de Aw zich meer op het signaleren en agenderen via onder meer de Staat van de corporatiesector, diverse (thema)onderzoeken en andere informatiedocumenten. Ook is er meer aandacht voor het ontwikkelen van kennis en het samen (met de sector) leren.

Met meer rijksregie en de (nationale) prestatieafspraken is er toenemende aandacht voor wat er in de regio gebeurt. Daarmee wordt het belangrijk dat de Aw ook goed zicht heeft op de verschillen in de regio’s. De Aw ontwikkelt verder het risicogericht en informatiegestuurd werken.