De organisatie: wendbaar en innovatief

Formatie

Op 1 januari 2024 bestaat de formatie van de ILT uit 1.508 fte (voltijd equivalenten). Dit is exclusief 77 fte van de Autoriteit woningcorporaties. Ook de komende jaren voorziet de inspectie werving van nieuwe collega’s. Dat komt door natuurlijk verloop en taakuitbreiding van de ILT. In de huidige krappe arbeidsmarkt zet de ILT in op een wervingsproces met extra aandacht voor arbeidsmarktcommunicatie. Doorgroei en diversiteit zijn belangrijke elementen in de werving. Ook is er aandacht voor flexibele inzetbaarheid daar waar mogelijk, zodat de organisatie flexibel kan blijven opereren. Na indiensttreding volgen nieuwe medewerkers de vernieuwde introductiecursus voor een warm welkom.

Wendbaar

De uitvoering van taken van de ILT vraagt om een wendbare organisatie door zowel het optreden van onvoorziene gebeurtenissen (bijvoorbeeld COVID, Oekraïne) als het ontstaan van nieuwe risico’s. Wendbaarheid zorgt ervoor dat de ILT in staat is om mee te bewegen met de continue veranderingen die invloed hebben op het werk van de inspectie. 

Wendbaarheid geldt voor taakuitvoering in programma's, projecten en andere organisatieonderdelen. Door de acties uit het plan ‘ILT in verbinding’ wordt het verstevigen van relaties en het samenbrengen van mensen en inhoud gestimuleerd.

Informatievoorziening

De ILT werkt informatiegestuurd om als toezichthouder effectief te kunnen zijn. Het gaat om het verzamelen van informatie, uitwisselen ervan met partners en ondertoezichtstaanden en het toepassen van verschillende vormen van informatie.

Deze informatie helpt de ILT om ontwikkelingen te signaleren, keuzes te maken in het toezicht, effecten van keuzes te kennen en verantwoording af te leggen. Zorgvuldigheid in dataverwerving, -beheer en -toepassing, met aandacht voor wettelijke waarborgen, is daarbij belangrijk. Werken met zulke informatie vraagt ook om de juiste vaardigheden bij medewerkers (datavakmanschap). De ILT investeert in lijn met de datakoers in de doorontwikkeling naar een informatiegestuurde organisatie. 

Casus: Datavakmanschap

De ILT spant zich in om Nederland veilig en schoon te houden. Dit doet zij met vakmensen die zich bezighouden met ruim 160 onderwerpen. Voor een zo groot mogelijke impact moet de inspectie de juiste beslissingen nemen, haar mensen daar inzetten waar de risico’s het grootst zijn en waar haar werk het meeste maatschappelijk effect heeft. 

Data en informatie helpen daarbij. Data en informatie geven overzicht, helpen bij het nemen van beslissingen, en geven inzicht in de resultaten van de ILT. Het is belangrijk dat ILT-medewerkers weten wat zij met data en informatie kunnen doen en hoe dit bij kan dragen aan hun werk. Het is ook belangrijk dat medewerkers zich bewust zijn van de beperkingen en ethische vraagstukken die spelen rondom data en data-analyse. De ILT noemt dat datavakmanschap. 

Daarin investeert de ILT structureel door opleidingen en trainingen. Zo zorgt zij ervoor dat medewerkers hebben wat nodig is voor de uitoefening van hun taken en (veranderende) werkzaamheden in de digitale samenleving.
 

De medewerker

De manier waarop de ILT toezicht wil houden, vraagt om medewerkers die zichzelf steeds willen ontwikkelen. En die flexibel zijn, samenwerking vooropstellen, beschikken over durf en willen bijdragen aan het uiteindelijke doel van de ILT.

De ILT vindt het belangrijk dat medewerkers hun talenten optimaal benutten. Daaruit volgt ook het belang van duurzame inzetbaarheid: medewerkers blijven actief werken aan hun loopbaan en ontwikkeling. Zo zet de ILT duurzaam in op hun vakmanschap en kennis. Om dit te ondersteunen, organiseert de ILT het leren en ontwikkelen op 3 niveaus. Deze niveaus zijn:

  • Persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.
  • Vakinhoudelijke competenties en kwalificaties.
  • Organisatiebrede vaardigheden die nodig zijn voor de inspectie van de toekomst.

De keuzes waarvoor de ILT in de periode 2024-2028 staat, vragen voor een deel om meer en om andere kennis dan de afgelopen jaren beschikbaar was. Het gaat hierbij om nieuwe taken, maar ook om een andere benadering van bestaande werkzaamheden. Zo komt er een verschuiving van fysieke inspectiewerkzaamheden naar meer data-analytische werkzaamheden. Ook de werkwijze verandert, van een uitvoerende naar een meer signalerende. Door strategische personeelsplanning gaan afdelingen aan de slag om te komen tot de gewenste formatie- en kennisopbouw van de verschillende teams. Het meerjarig personeelsplan dient daarvoor als basis.

De ILT vindt goed werkgeverschap belangrijk. Zij zet daarom onder andere extra in op leiderschapsontwikkeling en terugdringen van verzuim door inzet van verzuimcoaches. En op het bieden van gelijke kansen, door bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans te geven werkervaring op te doen. Een ander voorbeeld is het bespreekbaar maken van sociale veiligheid. Fysieke veiligheidsrisico’s worden geminimaliseerd door de plannen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie uit te voeren.

De financiële kaders

De financiële middelen van de ILT voor de periode 2024-2028 zijn opgenomen in de rijksbegroting 2023 (H12 IenW).

Begroting ILT 2024-2028 in miljoen €:

  • 2024: 203,0
  • 2025: 199,1
  • 2026: 197,1
  • 2027: 194,3
  • 2028: 192,1

Dit MJP is opgesteld uitgaande van huidige meerjarig financieel kader voor het bestaande takenpakket. Binnen dit kader kiest de ILT voor een onderbouwde afweging tussen het aanpakken van de grootste risico’s, het invullen van de wettelijke verplichtingen en het inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Nieuwe taken worden alleen uitgevoerd bij de beschikbaarheid van voldoende middelen.

In tegenstelling tot eerdere jaren maakt de begroting van de Aw geen deel meer uit van het begrotingskader van de ILT. Alle kosten van het toezicht door de Aw komen conform de Woningwet voor rekening van de woningcorporaties.

Door in een zo vroeg mogelijke fase te worden betrokken bij belangrijke beleidstrajecten, wil de ILT bijdragen aan de vraag of toezicht het meest effectieve instrument is. Met andere woorden, of dit het geschikte instrument is om maatschappelijke schade te voorkomen. En zo ja, onder welke voorwaarden de ILT haar taken het beste kan uitvoeren. De ILT voert altijd een openbare HUF-toets uit op relevante concept wet- en regelgeving. Jaarlijks vinden ongeveer 50-60 van deze toetsen plaats.

Een overzicht van nieuwe taken staat in Waaraan werkt de ILT.

Compliance en kwaliteitsmanagement

Als toezichthouder neemt de ILT anderen de maat. Het is ook om deze reden erg belangrijk dat de eigen taken aantoonbaar goed worden uitgevoerd. De ILT heeft daarvoor compliance en kwaliteitsmanagement ingericht.

Compliance borgt het voldoen aan interne en externe wet- en regelgeving. De ILT voert meerdere interne audits en evaluaties per jaar uit om te zien of ze nog voldoet aan de gestelde wettelijke en kwaliteitseisen. Ook internationale organisaties toetsen periodiek of de ILT de aan haar toegewezen taken goed uitvoert. Bijvoorbeeld op het gebied van luchtvaart, scheepvaart en spoor. 

Kwaliteitsmanagement borgt de uitvoering van het kwaliteitsbeleid en de sturing daarop. Het Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) is hiervoor het ondersteunende systeem.

Voor 2024-2028 wil de ILT de werking van het kwaliteitsmanagement versterken. Dat betekent dat zij processen en de positie van het KMS binnen de organisatie verbetert. Hierdoor verbetert de effectiviteit en eenduidigheid van haar werkzaamheden. Ook kan de ILT daarmee transparant aan belanghebbenden uitleggen wat zij doet, waarom zij dat doet en hoe dat wordt uitgevoerd. Dit vraagt niet alleen een volledig en actueel KMS maar ook een goed werkende procesorganisatie.