De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Per 1 januari 2024 werken er bij de ILT (inclusief de Autoriteit woningcorporaties, Aw) ruim 1500 medewerkers dagelijks aan veiligheid, vertrouwen en duurzaamheid in transport, infrastructuur, milieu en wonen.

In dit Meerjarenplan (MJP) beschrijft de ILT hoe zij invulling geeft aan de taken en ambities. De focus ligt op 2024, met een doorkijk naar de jaren 2025 tot en met 2028.

Er is altijd beweging in de maatschappij. Die dynamiek betekent dat de ILT oog heeft voor nieuwe risico's en goed aansluiting houdt bij de actualiteit. Hiervoor moet de ILT wendbaar zijn en scherpe keuzes maken bij de inzet van de per definitie beperkt beschikbare capaciteit. De ILT richt zich daarbij op het voorkomen van maatschappelijke schade. Dit doet zij met toezicht op en handhaving van wettelijke regels en normen, opsporing, vergunningverlening, optimale dienstverlening en analyse.

Werkveld

Het werkveld van de ILT is breed, zowel in werkzaamheden als onderwerpen. 

De inspectie vervult haar taken op verschillende onderwerpen binnen het domein leefomgeving en transport, zoals afval, biociden, chemicaliën, drinkwater, hoogwaterveiligheid en vervuilde grond. Andere voorbeelden zijn cybersecurity, transport via weg, spoor en water, door de lucht en door buisleidingen. Het takenpakket van de ILT neemt toe, bijvoorbeeld door gewijzigde wet- en regelgeving.

Een onderdeel van de ILT is de Autoriteit woningcorporaties (Aw). De Aw voert haar taken uit namens de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO). De Aw ziet toe op de woningcorporaties in de uitvoering van hun volkshuisvestelijke taken en financiële beheer. Woningcorporaties moeten zich concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een lager inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen.

Daarnaast voert de ILT verschillende taken uit voor de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Economische Zaken en Klimaat (EZK), Justitie en Veiligheid (JenV), Buitenlandse Zaken (BZ) en Financiën. 

Over dit Meerjarenplan

De ILT stelt jaarlijks een werkplan op volgens aanwijzing 10 van de minister-president inzake de rijksinspecties. In die aanwijzing staat dat een rijksinspectie werkt op basis van een werkprogramma dat is goedgekeurd door de minister en is aangeboden aan de Staten-Generaal.

Het MJP 2024-2028 - het werkplan van de ILT - is een geactualiseerde versie van het vorige MJP. De belangrijkste wijzigingen zijn de nieuwe taken en de doorontwikkeling van de ILT.

De hoofdpunten van het MJP zijn samengevat in Richting van de ILT. Met in het bijzonder aandacht voor de Koers van de ILT en voor de toekomst van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (het VTH-stelsel).

Werken aan maatschappelijk effect geeft een nadere beschrijving van de manier waarop de inspectie aan haar missie werkt. Zoals hoe de ILT concreet de uitgangspunten van de Koers ILT vertaalt in haar werkwijze.

Waaraan werkt de ILT beschrijft de belangrijkste onderwerpen, of werkvelden, waaraan de ILT werkt. Hierin staat ook welke gevolgen de keuzes in werkwijze hebben voor de uitvoering van de taken. Dit onderdeel bevat een overzicht van de nieuwe of gewijzigde taken.

De organisatie gaat in op de interne ILT-organisatie. 

Sturing en verantwoording

De keuzes in dit MJP zijn keuzes op hoofdlijnen voor de jaren 2024 tot en met 2028. Waarmee de ILT een zo groot mogelijk maatschappelijk effect wil bereiken. Voor elk organisatieonderdeel binnen de ILT is het MJP de basis om de eigen jaarplannen te maken. Door de invulling van mensen, middelen en uit te voeren activiteiten, krijgen de keuzes op hoofdlijnen uit het MJP een concrete uitwerking. In het jaarverslag legt de ILT ten slotte verantwoording af over de uitgevoerde activiteiten en de resultaten van die inzet.