De 1.500 collega’s van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) werken dagelijks aan veiligheid, vertrouwen en duurzaamheid. Op belangrijke onderwerpen, die ons allemaal aangaan: transport, infrastructuur, milieu en wonen. Als burger of bedrijf wil je er vanuit kunnen gaan dat er veilig kan worden gevlogen, dat de taxichauffeur je veilig vervoert, dat de bodem niet wordt vervuild, dat er schoon drinkwater uit de kraan komt en dat woningcorporaties goed worden bestuurd. En dat is allemaal niet vanzelfsprekend.

Mattheus Wassenaar, Inspecteur-Generaal (waarnemend) Leefomgeving en Transport

Door vergunningen te verstrekken, door onafhankelijk toezicht te houden en door handhavend op te treden en maatschappelijke ontwikkelingen te signaleren, draagt de ILT bij aan veiligheid, vertrouwen en duurzaamheid. In dit meerjarenplan beschrijven we wat we daar het komende jaar voor gaan doen en welke effecten we daarin willen bereiken. Op al die onderwerpen waar we actief zijn maken we keuzes waar we optreden, waar de maatschappelijke risico’s het grootste zijn en waar ons handelen het meeste effect heeft. Daarmee zetten we de koers ILT die een aantal jaren geleden is ingezet voort.

Een groot aantal onderwerpen geven we komende jaren extra aandacht. Een aantal springen er voor mij uit. De overgang naar een circulaire economie vraagt om hergebruik van materialen en om dit te realiseren is effectief toezicht op de nieuwe regelgeving nodig. De voorgenomen krimp van en het nieuwe geluidsstelsel voor Schiphol moeten bijdragen aan een betere leefomgeving. Het instellen van de luchtvaartautoriteit maakt dat het toezicht krachtiger kan worden. Naar aanleiding van het signaal over het functioneren van de certificerende instellingen, versterken we ons toezicht daarop. Het stelsel van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) krijgt een impuls, mede ingegeven door een signaal dat de ILT daarover een aantal jaren geleden afgaf. Daarmee worden de omgevingsdiensten versterkt en zijn ze beter in staat te werken aan een gezondere leefomgeving. De ILT speelt daarin een belangrijke rol, bijvoorbeeld door de bijdrage aan een betere informatie-uitwisseling. We voeren thematische onderzoeken uit op concrete milieuonderwerpen en leveren daarmee handvatten aan om het VTH-stelsel beter te laten functioneren. Ook zijn er extra middelen vrijgekomen voor de aanpak van milieucriminaliteit. De risico’s van cyberaanvallen worden steeds groter en de ILT neemt een grotere rol in het toezicht. Dit is 1 van de vele nieuwe taken waar de ILT middelen en verantwoordelijkheden voor krijgt.

Al deze ambities kunnen we alleen realiseren in nauwe samenwerking met de andere toezichthouders en de ontwerpers van nieuw beleid. Daarbij staan we open voor signalen uit de maatschappij. We doen dat onafhankelijk, maar in een effectief samenspel met al deze partijen. Ik zie dat de nieuwe Wet op de Rijksinspecties die in voorbereiding is, ons helpt om deze rol goed uit te kunnen blijven oefenen.

Het werken aan duurzaamheid en veiligheid spreekt mij en gelukkig ook heel veel nieuwe mensen enorm aan. De organisatie groeit en het lukt ons elke keer weer om - ondanks de gespannen arbeidsmarkt - goede en geïnspireerde collega’s te verwelkomen. Omdat goed toezicht er toe doet.