Maatschappelijke doelen

De ILT heeft de bevoegdheid om namens de minister van IenW interbestuurlijk toezicht (IBT) uit te oefenen. Dat doet zij op de mede-uitvoering van de VTH-taken door het bevoegd gezag, de provincies en de gemeenten. Bij het toezicht op de provincies, ligt de nadruk op de manier waarop zij hun VTH-taken uitvoeren bij de bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO). Bij het toezicht op gemeenten, gaat het om de beveiliging van havens waar internationale schepen afmeren.

Bij IBT werkt de ILT aan veiligheid, duurzaamheid en vertrouwen. Een juiste uitvoering van taken door provincies en gemeenten is belangrijk voor het vertrouwen van burgers in de werking van het VTH-stelsel. Daarbij is een goede relatie tussen overheden nodig.

Ontwikkelingen

De commissie Van Aartsen concludeert dat verbeteringen van het VTH-stelsel mogelijk en nodig zijn. Dit om de effectiviteit en slagvaardigheid van het stelsel te vergroten en de stelselverantwoordelijkheid van de bewindspersoon beter in te vullen.

In de samenleving is er steeds meer aandacht voor de gezondheidsaspecten van economische activiteiten. Dit leidt bijvoorbeeld tot toename van aandacht voor schadelijke stoffen die BRZO-bedrijven en andere ondertoezichtstaanden uitstoten, zoals ultrafijnstof en PFAS.

Focus van de ILT

De komende jaren focust de ILT zich op het beter delen van informatie met de verschillende uitvoerders binnen het VTH-stelsel en de implementatie van de aanbevelingen van de commissie Van Aartsen.