Toezicht op instanties binnen de Rijksoverheid:

Rijkswaterstaat

De ILT houdt toezicht op de wijze waarop Rijkswaterstaat haar eigen waterbouwwerken uitvoert. Het toezicht richt zich op de naleving van de Waterwet, de Ontgrondingenwet, het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi), het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en het Activiteitenbesluit (Ab).

De ILT verstrekt de vergunningen hiervoor. Bij elke inspectie controleert de ILT of is voldaan aan de voorschriften uit de Watervergunning en de Ontgrondingenvergunning. Ook kijkt de ILT naar de meldingen Blbi, Bbk en Ab en de algemene regels voor het gebruik van het waterstaatswerk. Verder voert de ILT een handhavingstoets uit op de projectplannen die Rijkswaterstaat opstelt voor de wijziging of aanleg van een waterstaatswerk.

Focus van de ILT

De ILT zet in op de naleving van regelgeving door de opdrachtnemers van Rijkswaterstaat. Dit betreft dan vooral het grondverzet, de toepassing van grond en baggerspecie en de lozingen op rijksoppervlaktewater. De lozingen op oppervlaktewater vanuit verkeerstunnels en rijksdepots krijgen specifieke aandacht om na te gaan of er voldoende maatregelen zijn genomen tegen ongewenste lozingen en of de watervergunningen nog actueel en toereikend zijn.

Defensie

De ILT houdt toezicht op ruim 100 locaties van de luchtmacht, marine en landmacht. Bij het controleren of het ministerie van Defensie zich aan de wet houdt, kijkt de ILT vooral naar:

  • De veiligheid voor de omgeving
  • De bescherming van het milieu
  • De bouw- en brandveiligheid van gebouwen

De ILT verstrekt ook de vergunningen die nodig zijn voor deze activiteiten. Vervolgens controleert de ILT of Defensie voor deze locaties beschikt over de juiste vergunningen en zich aan de regels houdt. Defensie moet bijvoorbeeld zorgen voor zo min mogelijk veiligheidsrisico’s en geluidsoverlast voor omwonenden. Ook moet het ministerie van Defensie de uitstoot van stoffen naar de lucht en de bodem beperken.

Focus van de ILT

De ILT zet in op het laten actualiseren van verouderde vergunningen, vooral bij locaties en activiteiten van Defensie die veel effect kunnen hebben op de omgeving. Bijvoorbeeld schietterreinen, militaire vliegvelden en de opslag van munitie. De ILT verbetert naleving van de vergunningvoorschriften door inspecties en handhaving.