Maatschappelijke doelen

De ILT is wettelijk adviseur over de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Zij moet er voor zorgen dat Nederlandse en Europese wet- en regelgeving op het gebied van externe veiligheid, afval en luchtemissies op de juiste manier wordt toegepast. Het gebruik van de best beschikbare technieken en het opnemen van strenge eisen in vergunningen heeft daarbij als doel om schade aan milieu en gezondheid te voorkomen of te verminderen.

De ILT geeft advies aan de provincies over het verlenen van Wabo-vergunningen. Dit advies gaat over zaken als externe veiligheid, emissies en afval. De focus ligt daarbij op complexe industriële bedrijven zoals chemische industrie, raffinaderijen, metaalindustrie, afvalverwerking en energieopwekking. Bij deze adviestaak hoort het opstellen van adviezen en zienswijzen en, indien nodig, het indienen van beroep. Daarnaast kan de ILT handhavings- en actualisatieverzoeken doen bij het bevoegd gezag.

Via de Wabo-advisering draagt de ILT bij aan een veilige, gezonde en duurzame samenleving. Een juiste uitvoering van taken door provincies en gemeenten is belangrijk voor het vertrouwen van burgers. Daarbij is een goede relatie tussen overheden essentieel.

Ontwikkelingen

In de samenleving is steeds meer aandacht voor de gezondheidsaspecten van economische activiteiten. Burgerbewegingen zijn steeds actiever. Dit leidt tot toenemende aandacht voor zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) die de industrie gebruikt en uitstoot, zoals polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) en zware metalen. Daarnaast is er druk vanuit de samenleving om milieuoverlast te verminderen, ook waar de normen vanuit wet- en regelgeving daar soms nog niet op aansluiten.

Door de circulaire economie worden steeds meer afvalstoffen hergebruikt als grondstoffen voor nieuwe producten. Dit brengt vraagstukken in de vergunningverlening met zich mee. Die gaan bijvoorbeeld over de juiste registratie bij de bedrijven (onder andere inname van afvalstoffen met ZZS), milieuzorg, einde-afvalstatus en de duurzaamheid van de toepassingen.

Focus van de ILT

De Wabo-advisering verbreedt zich, waarbij de inspectie ook kijkt naar de geconstateerde risico’s. Daarmee kijkt zij dus breder dan alleen naar signalering en het voldoen aan de norm. Interne samenwerking met directe toezichthouders en bijdragen aan ILT-brede programma’s vergroten de effectiviteit van de Wabo-advisering door de ILT.