Maatschappelijke doelen

De ILT zet zich in voor veilig, eerlijk en duurzaam wegtransport. Ongelukken in het wegtransport kunnen ontstaan door oververmoeidheid en gebrekkige opleiding van chauffeurs, technische gebreken aan voertuigen of overbelading.

Het niet-naleven van regels voor arbeids- en rusttijden, belading of cabotage (binnenlands vervoer door een buitenlands bedrijf) leidt tot onveiligheid en tot oneerlijke concurrentieverhoudingen tussen transporteurs. Bovendien kan het niet-naleven van de regels de luchtkwaliteit verminderen en schade veroorzaken aan het wegennet.

Ontwikkelingen

Transportregelgeving wordt veelal op EU-niveau opgesteld en door de rijksoverheid verwerkt in nationale wetgeving. In de nieuwe transportregelgeving (EU Mobility Package) is een evenwicht gecreƫerd tussen de arbeids- en sociale omstandigheden van vrachtwagenchauffeurs en de vrijheid van ondernemers om diensten te verlenen. Dit pakket leidt voor chauffeurs onder meer tot nadere regels over hun cabinerust, inroostering en de periodieke terugkeer naar hun woonplaats of bedrijfslocatie.

Voor een veilig wegtransport is goede internationale samenwerking noodzakelijk. Een voorbeeld hiervan is de gefaseerde invoering van de 2e generatie slimme tachografen in het internationaal wegtransport, vanaf 2024. Deze zijn vanaf 21 augustus 2023 al verplicht voor nieuwe voertuigen. Vanaf augustus 2025 moeten ook bestaande voertuigen zwaarder dan 3.500 kilogram hun tachograaf door de nieuwe vervangen hebben.

Een ander voorbeeld is de invoering van het European Register of Roadtransport Undertakings (ERRU), waarin vervoersovertredingen op Europees niveau worden geregistreerd. De ILT gebruikt dat register bij de beoordeling van de betrouwbaarheid van de chauffeur en de onderneming.

Focus van de ILT

De ILT zet in op versterking van het informatiegestuurd en risicogericht toezicht in het wegtransport. Met het digitaal inspecteren en de doorontwikkeling van het bureautoezicht komen overtreders scherper in beeld, wordt de capaciteit efficiƫnter ingezet en kunnen bedrijfs- en weginspecties risicogericht worden uitgevoerd.

Hierbij zoekt de ILT de samenwerking met toezichtpartners, zowel nationaal als internationaal - bijvoorbeeld met Euro Controle Route (ECR)/European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC). Een van de doelen van deze samenwerking is de Europese regels op gelijke wijze toe te passen en het toezicht te harmoniseren.

Voor de aanpak van zware overtredingen wordt door het Fraude Expertise Knooppunt (FEK) de samenhang tussen toezicht en strafrechtelijke opsporing versterkt.

De komende jaren zet de ILT onder meer in op:

  • Het inrichten van digitaal toezicht op de tachograaf
  • Tachograafmanipulatie
  • Technische eisen aan de vrachtwagen en overbelading
  • Eisen aan chauffeurs
  • Emissie-eisen

Sinds augustus 2020 is de Verordening electronic Freight Transport Information (eFTI) van kracht. Deze verordening bepaalt dat alle lidstaten van de EU in 2025, naast papieren, ook elektronische gegevens accepteren voor toezicht op goederenstromen waarvoor een wettelijke informatieplicht geldt, met inbegrip van gevaarlijke stoffen en afvalstoffen.

De ILT investeert hiervoor in processen, systemen en opleidingen en bereidt zich nu al voor door digitale vrachtbrieven te accepteren binnen de Benelux.

Ook bereidt de ILT zich voor op de beoogde invoering van de wet Vrachtwagenheffing in 2026. Deze wet regelt een heffing voor het gebruik van Nederlandse wegen door het binnen- en buitenlands vrachtverkeer per gereden kilometer. De beoogde rol van de inspectie bij deze vrachtwagenheffing bestaat uit het houden van toezicht, inclusief wegkantcontroles, en het direct fysiek innen van boetes wanneer deze door de tolbetaler niet zijn voldaan of wanneer de tolbetaler hiertoe niet in staat is geweest. Daarnaast treft de ILT voorbereidingen voor de mogelijke taakuitbreiding door de wet Tijdelijke Tolheffing in 2025. De ILT krijgt voor deze wet een vergelijkbare rol als bij de vrachtwagenheffing.