Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland. Dat is waar de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een bijdrage aan levert. Zij houdt zich bezig met circa 160 onderwerpen, variërend van luchtvaart, scheepvaart en rail tot toezicht op woningcorporaties, vervoer van gevaarlijke stoffen, afval, genetisch gemodificeerde organismen, energielabels van woningen en het op de markt brengen van veilige producten. Met dit toezicht dient de inspectie het publieke belang en de economische positie van Nederland.

De toezichthouder is onderdeel van de keten beleid, uitvoering en toezicht en voert haar taak onafhankelijk uit binnen de ministeriële verantwoordelijkheid. Binnen dit raamwerk zet de ILT zich er voor in het toezicht zo effectief en efficiënt mogelijk uit te voeren.

Om dit te bereiken is in 2016 een koersverandering ingezet: Koers ILT 2021. De ILT wil een stevige toezichthouder zijn die flexibel kan inspelen op veranderingen en die zichtbaar bijdraagt aan het publieke belang. Dit meerjarenplan geeft op hoofdlijnen de toezichttaken weer waar de ILT met prioriteit op in zet. Het toont hoe de organisatie zich  inspant om aan de politieke en maatschappelijke verwachtingen te voldoen; daarmee laat het de eerste contouren zien van de uitwerking van deze koersverandering die de ILT heeft ingezet.