De vernieuwingsslag van de ILT geldt ook voor de wijze van toezichthouden. De ILT maakt de omslag van protocolgedreven werken naar een focus op het verminderen van maatschappelijke risico’s. Dit hoofdstuk beschrijft 3 proeftuinen. De vernieuwing gaat ook over het beter gebruik van data. Door slim gebruik te maken van alle beschikbare data kan de ILT beter presteren. Informatie is het centrale sturingsinstrument voor de ILT.

Versterking informatiepositie

De organisatie van het werk van de ILT is gericht op het versterken van haar informatiepositie. De ILT onderscheidt 4 soorten gegevens:

  1. Eigen data.
  2. Data van samenwerkingspartners (andere toezichthouders) en data uit basisregistraties.
  3. Data van ondertoezichtstaanden.
  4. Openbare data.

Nieuw: IDlab

Om haar informatiepositie te versterken, heeft de ILT een Innovatie- en Datalab (IDlab) opgericht. In dit lab werken analisten en datawetenschappers aan moeilijke of schijnbaar onoplosbare analysevraagstukken en maatschappelijke problemen op het terrein van infrastructuur en milieu. Experimenteren, innoveren en permanent zoeken naar nieuwe, betere analysetechnieken en databronnen is essentieel om de gewenste informatiepositie verder vorm te geven. Het IDlab wordt komende jaren verder uitgebreid. Van belang is de samenwerking met de wetenschap. Promovendi op het gebied van datascience worden aan het IDlab toegevoegd. De producten zijn waar nodig voorzien van een stevig wetenschappelijk fundament en zijn toepasbaar in de alledaagse praktijk van de ILT. Waar mogelijk werkt het IDlab samen met andere datalabs, zoals die van Rijkswaterstaat en het KNMI, maar ook met het Centraal Bureau voor de Statistiek en andere inspectiediensten. Het IDlab pakt projecten aan die raken aan de prioriteiten uit de risicoanalyse van de ILT, die meerdere databronnen kennen of aanleiding geven tot innovatie. Zo veel mogelijk wordt ook resultaat behaald door de aanpak van ‘laaghangend fruit’. Het IDlab levert bouwstenen voor het meerjarenplan, de inspectieplannen, de jaarplannen en de prioritering bij inspectieacties van de ILT.

De ILT is steeds op zoek naar manieren om nieuwe bronnen te benutten of bestaande bronnen beter te benutten. Het gaat dan om gegevens van de ILT zelf of van samenwerkingspartners, registers, ongevalstatistieken, satellietbeelden, transportstromen, financiële bedrijfsinformatie en openbare niet-gestructureerde gegevens van internet en social media. Door bestanden te koppelen en door bijvoorbeeld een techniek als textmining, kunnen signalen over maatschappelijke risico’s naar boven worden gehaald. De onderwerpen variëren van het voorspellen van het gedrag van een bedrijf aan de hand van de financiële positie tot het maken van een geografische kaart van alle facetten van BRZO-bedrijven. En van patronen in transportketens tot aan registraties bij het Bodemloket.

ICT

Om informatiegedreven te werken, gaat de ILT belangrijke verbeteringen doorvoeren in de informatievoorziening en de ICT. Zij redeneert daarbij primair vanuit de informatie en informatiebehoefte. Bij die vernieuwing kijkt zij telkens een jaar vooruit. Ze anticipeert op wat voor het werk op korte termijn helpt. Het rijksbeleid voor ICT is leidend. Dit betekent dat hergebruik van applicaties de voorkeur heeft boven aanschaf, en het toepassen van een generieke functionaliteit boven maatwerk. Er wordt maximaal gebruik gemaakt van de kennis en expertise van ICT-partijen als DICTU, ICTU, SSC-ICT en Rijkswaterstaat. Speerpunt: het ontsluiten van de eigen gegevensbronnen uit eigen systemen en bronnen van derden. Een tweede speerpunt is de kwaliteit van de ILT-data.

Vernieuwing in toezicht en opsporing

De vernieuwing in toezicht en opsporing geeft de ILT vorm door in te zetten op de creativiteit, het enthousiasme en de kennis en kunde van de medewerkers. De vernieuwing wordt zichtbaar in nieuwe projecten én in het bestaande werk. Met dit doel zijn proeftuinen gestart om nieuwe ideeën en werkwijzen te verkennen en daadwerkelijk uit te proberen. Vanuit de inhoud van het bestaande werk wordt op diverse terreinen geëxperimenteerd met verandering van aanpak. Doel: met de voor de ILT beschikbare middelen meer effect bereiken op schadelijk gedrag van ondertoezichtstaanden waardoor maatschappelijke risico’s kleiner worden.

In de 3 volgende hoofdstukken zijn voorbeelden opgenomen.