De ILT koerst op zakelijke vergunningverlening en optimale dienstverlening waarbij de kosten in verhouding staan tot de geleverde kwaliteit. Burgers en organisaties die met de ILT te maken hebben, staan centraal.

Doel

Met verzakelijking van de vergunningverlening en dienstverlening wil de ILT:

  • efficiëntie.
  • kwaliteit.
  • verhoogde acceptatie van de hoogte van tarieven.
  • voorspelbare doorlooptijden.
  • duidelijkheid, eenvoud en gemak, inzicht en overzicht.

Samen met gebruikers

De ILT licht de huidige administratieve processen door op efficiëntie. Hoe kunnen processen eenvoudiger worden ingericht of gestandaardiseerd en welke processen kunnen gebundeld worden? Dit gebeurt in samenspraak met brancheorganisaties, aanvragers en melders. Doel: een slimmere workflow en werkverdeling, zowel voor het primaire en secundaire proces als voor de generieke en specifieke processen. De productiviteit wordt verhoogd. Waarden zoals ‘operational excellence’ (voor het bulkwerk) en ‘customer intimacy’ (bij het maatwerk) vormen belangrijke elementen.

Naast verbeteren gaat de ILT vernieuwen. De inspectie is in 2017 in gesprek gegaan met de afnemers, sectoren en de collega’s van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In 2018 richt de ILT de vernieuwing verder in.

Digitale dienstverlening

De ILT heeft een visie op dienstverlening vastgesteld. Hierin staat dat de gebruiker duidelijkheid, eenvoud en gemak ervaart en inzicht en overzicht heeft. Dit is het uitgangspunt voor verdere ontwikkelingen binnen de ILT. De gebruiker staat hierin centraal, niet alleen extern maar ook intern. De inspecteur moet net zo goed gefaciliteerd worden in het optimaal kunnen uitoefenen van zijn werk.

Nieuwe website en webportaal

In juli 2017 is de nieuwe ILT-website gelanceerd (www.ilent.nl). Vooraf is een gebruikersonderzoek gehouden waarbij door middel van ‘customer journeys’ wensen en behoeften zijn geformuleerd. Deze onderzoeksresultaten vormen,  samen met de gegevens vanuit het Meld- en Informatiecentrum van de ILT, het vertrekpunt voor verdere realisatie. De nieuwe website geeft meer duidelijkheid over de eisen die voortvloeien uit complexe wet- en regelgeving.

De ILT werkt hard aan een webportaal: mijnILT. Dit webportaal maakt het aanvragen van vergunningen en het doen van meldingen eenvoudiger. In een ‘mijnILT’-omgeving hoeft de gebruiker maar een keer zijn gegevens in te voeren en wordt hij daarna bij het inloggen meteen herkend. Nog een voordeel: de gebruiker heeft overzicht over zijn lopende aanvragen en meldingen en inzicht in de historie van zijn contact met de ILT.

Voorbeeld

Vereenvoudiging van vergunning verlenen voor afval

Met ‘Koers ILT 2021’ wil de ILT zich meer richten op maatschappelijke problemen en risico’s en minder legislatief optreden. Neem afval. Bij afval zet de ILT zich in om de grootste risico’s voor mens en milieu te beperken bij toepassing en verwerking van gevaarlijke afvalstromen. Ook wil zij voorkomen dat afvalstoffen worden gedumpt in landen met een minder ontwikkelde verwerking- en toezichtstructuur (zoals in Afrika). Ook draagt de ILT bij aan het versterken van de circulaire economie.

De nieuwe koers met een risicogestuurde aanpak houdt in dat de ILT de vergunningverlening voor EVOA wil vereenvoudigen (Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen). Zo wordt de behandeling van laag-risico-vergunningen eenvoudiger en sneller voor bedrijven en voor de ILT. Hierdoor kan de ILT meer aandacht geven aan risicovolle vergunningaanvragen. Dit bevordert de doorloopsnelheid, de eenduidigheid, de transparantie en de rechtszekerheid voor de bedrijven.

3 soorten aanvragen

De ILT is aan het experimenteren met deze aanpak. Als een bedrijf afval wil invoeren, uitvoeren of via Nederland naar een ander land vervoeren, moet toestemming worden gevraagd aan de ILT. Op grond van de herziene Afvalvisie onderscheidt de ILT 3 soorten aanvragen. Per stroom ontwikkelt de ILT nu een andere aanpak. De 3 soorten zijn:

  1. Afvalstromen die jaarlijks hetzelfde zijn (laag risico).
  2. Reguliere afvalstromen (normaal risico).
  3. Afvalstromen met mogelijk een hoog risicoprofiel, zoals export naar Afrika (hoog risico).

Bij jaarlijks repeterende stromen maakt de ILT afspraken met de grote aanvragers: hoe moet de aanvraag eruit zien en hoe kunnen we de aanvragen verdelen over het jaar, om pieken in werkbelasting te voorkomen? De aanvrager verklaart dat het om dezelfde aanvraag gaat en het systeem vult automatisch de gegevens in. We betrekken buitenlandse autoriteiten hierbij. Op deze manier maakt de ILT aanvragen gemakkelijker voor bedrijven en kunnen aanvragen sneller worden behandeld.

Bij reguliere afvalstromen verbetert de ILT de processen: kortere doorlooptijden, meer duidelijkheid voor bedrijven en verminderde werkdruk bij de ILT.

Tot slot: voor risicovolle afvalstromen ontwikkelt de ILT een nieuwe integrale aanpak. Vergunningverleners, handhavers en andere experts bezien wat precies het probleem is bij deze afvalstromen (ketenanalyse) en ontwikkelen hierop een integrale aanpak in samenwerking met de handhavingspartners en het bedrijfsleven.

CorpoData

CorpoData wordt beheerd door de Autoriteit woningcorporaties (Aw). CorpoData is bedoeld om de woningcorporaties informatie aan te laten leveren voor het toezicht door de Aw, de borging door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de beleidsinformatie voor het ministerie van BZK. Gebleken is dat CorpoData voor alle partijen aan verbetering toe is. De betrokken partijen hebben een gezamenlijke verkenning gestart naar de mogelijkheden van een nieuw systeem dat voor alle gebruikers meer mogelijkheden biedt. Naar verwachting is dit systeem in 2018 operationeel. Ondertussen zal de Aw CorpoData optimaal functioneel houden. Naast het systeem worden ook de gegevensuitvraag zelf en de governance van CorpoData onder de loep genomen.