Bij de veranderopgave van de ILT naar een toezichthouder die meer belang hecht aan het maatschappelijk effect is een aanpassing van de werkwijze van de inspectie wenselijk. Er vindt een verbreding plaats van klassiek toezicht gericht op de naleving van regelgeving naar het bereiken van het doel achter die regelgeving. Het doel van de regelgeving is het voorkomen van schade en ongewenste effecten in de samenleving. Deze vernieuwing in het toezicht krijgt vorm in een programmatische multidisciplinaire aanpak gericht op het bereiken van maatschappelijke effecten. We experimenteren hiermee in programma’s, verkenningen en proeftuinen.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt de programmatische aanpak gericht op de grootste risico’s uit de risicoanalyse verder beschreven. In hoofdstuk 3 staan de doorlopende werkzaamheden van de ILT. De vernieuwingsslag in de wijze van toezicht houden en verkenning daarvan in proeftuinen wordt beschreven in hoofdstuk 4. We maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van nieuwe inzichten, data en analysetechnieken, creativiteit en aanwezige vakkennis. De betekenis van de vernieuwingsslag voor de dienstverlening en vergunningverlening van de ILT is uitgewerkt in hoofdstuk 5. Maatschappelijke betrokkenheid in een complexe en voortdurend veranderende omgeving vraagt naast goede vakinhoudelijke kennis om omgevingssensitiviteit en sturing daarop. In hoofdstuk 6 wordt beschreven hoe de ILT investeert in het vakmanschap van haar inspecteurs.