Scope

Omdat de ozonlaag wordt aangetast, worden UV-stralen minder goed geabsorbeerd. Dit veroorzaakt bijvoorbeeld huidkanker, maar heeft ook negatieve gevolgen voor de productie van landbouwgewassen. Het tast gebouwen aan en versterkt het broeikaseffect. Daarmee maakt het onderdeel uit van het bredere klimaatprobleem.

De verlaagde concentraties ozon en versterking van het broeikaseffect worden veroorzaakt door het gebruik van gechloreerde koolwaterstoffen (cfk’s, hcfk’s) en gefluoreerde gassen (hfk’s). Deze stoffen worden voornamelijk toegepast in koelapparatuur, maar ook in bijvoorbeeld schuimen en andere toepassingen.

Technische ontwikkelingen zorgen voor de beschikbaarheid van zowel milieuschadelijke als milieuvriendelijke alternatieven. Zo is het gebruik van hfk’s (zware broeikasgassen) toegenomen naar aanleiding van het handelsverbod op (h)cfk’s. Inmiddels is er ook regelgeving voor het gefaseerd terugbrengen van de handel en de beperking van de uitstoot van hfk’s. Natuurlijke koudemiddelen zijn voorhanden, maar die zijn duur en niet overal toepasbaar.

De internationale regelgeving staat toe dat sommige (ontwikkelings)landen het gebruik en de productie van verboden stoffen later mogen uitfaseren dan westerse landen. Dit ongelijke speelveld werkt illegale handel van niet-toegelaten producten in de hand. Deze illegale handel levert nieuwe ongelijkheid op.

Handelingsperspectief

Het Europese en Nederlandse beleid is erop gericht om het gebruik en de handel van ozonafbrekende en klimaatschadelijke stoffen (hierna: OAS en f-gassen) te beperken en de emissies hiervan zoveel mogelijk te voorkomen.

De ILT richt zich op Nederlandse actoren op de markt van OAS en f-gassen en op de import en export van en naar Nederland. Het gaat daarbij om reductie van emissies van deze gassen door: toezicht en handhaving, het bevorderen van awareness, gedragsverandering en het gebruik van milieuvriendelijke alternatieven bij bedrijven. Voor een zo groot mogelijk effect werkt de ILT samen met netwerkpartners, zoals de Douane, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en brancheverenigingen. Voor meer risicogericht toezicht maakt de ILT gebruik van haar informatiepositie en bevordert zij informatie-uitwisseling met netwerkpartners. Als dit nodig is, wordt behalve bestuursrechtelijk ook strafrechtelijk opgetreden. De ILT wil een harde aanpak van illegale handel in samenwerking met het Openbaar Ministerie.

Waar mogelijk benut de ILT efficiencymogelijkheden voor integraal toezicht op mobiele koelinstallaties en koeltransporten bij transportcontroles. In haar aanpak houdt de ILT rekening met het (nalevings)gedrag van de doelgroepen. De ILT zal de resultaten van haar toezichtacties zichtbaar communiceren voor meer impact op de naleving en het bevorderen van eerlijke handel (gelijk speelveld). Ook wil de ILT - gezien het grensoverstijgende karakter van de problematiek - inzetten op Europese handhavingsamenwerking op het vlak van OAS en F-gassen.

Activiteiten 2018

  1. Onderzoek en analyse op doelgroepen, bronnen, ketens en stoffenstromen om te komen tot ‘slimme’ technieken en methoden voor een groter effect in deze diffuse sector.
  2. Intensivering van de samenwerking met de Douane en andere netwerkpartners zoals brancheverenigingen, keuringsinstanties en regionale uitvoeringsdiensten.
  3. Inzetten op internationale samenwerking.
  4. Samenwerking met strafrechtelijke partijen voor de aanpak van illegale handel en gebruik.