1. Ontwikkeling van de Inspectie Leefomgeving en Transport

In 2016 heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport een koersverandering ingezet: Koers ILT 2021. Dit meerjarenplan laat de contouren zien van de uitwerking van deze koers. Hoe ontwikkelt de ILT zich? In het kort: de ILT wil een stevige toezichthouder zijn die flexibel kan inspelen op veranderingen en zichtbaar bijdraagt aan het publieke belang. Daarbij is een aanpassing van de werkwijze van de ILT wenselijk. Er vindt een verbreding plaats van klassiek toezicht gericht op de naleving van regelgeving naar het bereiken van het doel achter die regelgeving.

2. Thematische activiteiten: programma’s en verkenningen

De ILT gaat verder met de uitvoering van de haar toegewezen taken, waaronder de taken die voortvloeien uit internationale afspraken. Tegelijk wordt steeds meer overgeschakeld op een risico- en informatiegestuurde benadering. De ILT zet in 2018 een eerste stap door in programma’s en verkenningen thematisch te gaan werken aan de grootste risico’s.

3. Doorlopende activiteiten

Dit hoofdstuk biedt een getalsmatig overzicht van alle taken van de ILT. Om een indruk te geven van de inhoudelijke breedte van het takenpakket van ILT, is een groot aantal taakvelden beschreven. De geplande productie voor 2018-2022 is uitgesplitst naar leefomgeving en transport. De kengetallen en percentages zijn gebaseerd op de huidige inzichten.

4. Vernieuwing toezicht

De vernieuwingsslag van de ILT geldt ook voor de wijze van toezichthouden. De ILT maakt de omslag van protocol-gedreven werken naar een focus op het verminderen van maatschappelijke risico’s. Dit hoofdstuk beschrijft 3 proeftuinen. De vernieuwing gaat ook over het beter gebruik van data. Door slim gebruik te maken van alle beschikbare data kan de ILT beter presteren. Informatie is het centrale sturingsinstrument voor de ILT.

5. Verbetering dienstverlening

De ILT koerst op zakelijke vergunningverlening en optimale dienstverlening waarbij de kosten in verhouding staan tot de geleverde kwaliteit. Burgers en organisaties die met de ILT te maken hebben, staan centraal.

6. Vakmanschap

Voor de nieuwe koers is een strategische personeelsplanning nodig. De ILT wil dat de juiste mensen op de juiste plek werken. De inspectie wil ook flexibele medewerkers die gericht zijn op naleving van de regelgeving en tegelijk oog hebben voor het maatschappelijk belang. Dit hoofdstuk gaat verder kort in op financiën, bedrijfsvoering en duurzaamheid.

Bijlage: Context van de ILT

Met welke maatschappelijke en economische ontwikkelingen heeft de ILT komende jaren te maken? En wat betekenen die voor de rol van toezichthouder? In mei 2017 heeft de ILT gesprekken gevoerd met 11 kennisinstituten en relevante maatschappelijke organisaties. Deze bijlage biedt een impressie van de verkregen kennis, inzichten en suggesties.