Wat is de rol van de ILT?

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) werkt op diverse manieren aan een veilige luchtvaart en houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving voor de luchtvaart. De ILT heeft niet alleen aandacht voor de commerciële luchtvaart, maar ook voor kleine en onbemande luchtvaart (drones). Daarbij heeft zij ook steeds meer oog voor duurzaamheids- en leefbaarheidsaspecten.

Vliegen brengt overlast met zich mee. Daarom werkt de ILT aan het beperken van geluids­overlast, het verminderen van emissies van schadelijke stoffen en het beperken van schade aan het klimaat.

Wat heeft de ILT bereikt?

De ILT behandelde en beoordeelde klachten van burgers over geluidsoverlast bij route- en hoogteafwijkingen. Bij beoordeling bleek in bijna alle gevallen de vermoedelijke afwijking wel binnen de wettelijke normen te vallen. Bij gevallen waar de afwijking niet binnen de normen viel, trad de ILT op. Ook gaf de ILT enkele signalen af aan Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Daarnaast trad de ILT in contact met burger(organisaties) met als doel om scherper in beeld te krijgen waar de exacte pijnpunten liggen. Wat betreft emissies heeft de ILT geen situaties aangetroffen die buiten het wettelijk toegestane normenkader vallen.

Naast de reguliere inspecties verrichtte de ILT thema-inspecties op de luchthavens en zijn handhavingsverzoeken behandeld. De ILT heeft ook extra inzet geleverd naar aanleiding van de drukte op Schiphol. De ILT was vanaf half 2022 met vaste regelmaat op airside Schiphol en bracht de situatie bij de grondafhandeling in beeld. Het resultaat is een verbeterde informatiepositie. Tegelijkertijd sprak de ILT partijen aan op afwijking van de regels. Het totaalbeeld van de ILT heeft ertoe geleid dat zij aan Schiphol 2 bevindingen heeft opgelegd. Zij gaf aan Schiphol de opdracht om met een actieplan ter verbetering te komen. Het doel van de inzet en interventies van de ILT is om een structureel veilige grondafhandeling te garanderen, waarbij het normaal is dat partijen de regels naleven. Daarnaast stelde de ILT informatie over elektrisch vliegen op en organiseerde zij informatiesessies over elektrisch vliegen. De ILT zette ook drones in bij het uitvoeren van objectinspecties.

In 2022 is het programma Veilig en duurzaam Schiphol afgerond. In het programma is onder andere ingezet op toezicht op het Integraal Safety Management System (ISMS) en intensivering van het toezicht naar aanleiding van de drukte op Schiphol. Een ander onderdeel was het Maturity project waarbij de volwassenheid van de safety management systems van sectorbedrijven op Schiphol in kaart werden gebracht. In het programma vielen ook grondafhandeling, thema-inspecties, onderzoek naar APU-gebruik en de Staat van Schiphol.

In 2023 start een vervolgprogramma, waarbij naast de veiligheid ook meer aandacht komt voor duurzaamheid en leefbaarheid.

Integraal beeld belasting Schiphol

In 2022 publiceerde de ILT de 4e Staat van Schiphol, over gebruiksjaar 2021. Dit is een feitelijk overzicht met duiding van de ontwikkelingen op Schiphol op de terreinen van veiligheid en duurzaamheid. Ook de jaarlijkse handhavingsrapportage maakt hier deel van uit. De Staat van Schiphol is openbaar en de ILT biedt dit document aan de minister van IenW aan. Door het openbaar maken van de Staat wil de ILT een bijdrage leveren aan het publieke debat. Met als doel de veiligheid en de duurzaamheid op Schiphol (verder) te verbeteren.

De coronapandemie drukte in 2021 een behoorlijke stempel op de activiteiten op Schiphol, en ook begin 2022 is er flink minder gevlogen.

Toezicht veiligheid platforms Schiphol

In 2022 heeft de ILT er op ingezet om met sectorpartijen stappen te zetten die bijdragen aan de integrale veiligheid. Dit op basis van het Beoordelingskader toezicht ISMS. Een belangrijke thema waar de ILT nadrukkelijk op heeft gewezen, is de grondafhandeling. In aanvulling op het besturingstoezicht heeft de ILT, vooral vanaf de zomer 2022, intensief eigen inspecties op het platform uitgevoerd. In geval van geconstateerde en onwenselijke situaties, heeft de ILT direct betrokken sectorpartijen hier op aangesproken.

Nederlandse Luchtvaartveiligheidsprogramma (NLVP)

Het Nederlandse Luchtvaartveiligheidsprogramma (NLVP) beschrijft hoe de veiligheid is geborgd in samenhang tussen beleid, toezicht en de luchtvaartorganisaties. Het nationale veiligheids­doel is het continu verbeteren van de lucht­vaartveiligheid. Dit door het kennen van de grootste nationale risico's en deze te beheersen tot een acceptabel niveau. De ILT heeft een bijdrage geleverd aan het NLVP.

Afwijken van vluchtroutes riskant

In 2022 werkte de ILT aan het terugdringen van airspace infringements (luchtruimschendingen). Dit zijn voorvallen waarbij een vliegtuig een bepaald luchtruim binnenvliegt zonder dat de bevoegde instantie daar de benodigde toestemming voor heeft gegeven. De meeste luchtruimschendingen worden veroorzaakt door de kleine luchtvaart (general aviation), maar ook door onbemande luchtvaart (drones).

Oorlog Oekraïne, Sancties Rusland

Direct na de luchtruimsluiting voor Russische luchtvaartuigen, heeft de ILT stappen ondernomen om het toezicht hierop te organiseren. Ook heeft zij in 2022 de bij haar onder toezicht staande luchtvaartbedrijven bevraagd over activiteiten die mogelijk strijdig zijn met de sanctiemaatregelen.

Passagiersrechten

De ILT heeft boetes opgelegd aan luchtvaartmaatschappijen voor slechte naleving van de passagiersrechten. Deze luchtvaartmaatschappijen betaalden de geannuleerde tickets niet terug aan de passagiers.

Groningen Airport Eelde

Groningen Airport Eelde (GAE) hield zich het afgelopen jaar aan de geluidsnormen. Een aantal regels voor circuitvluchten van de luchthaven is dit jaar overtreden. De ILT heeft de betrokken vliegschool en de buitenlandse luchtvaartmaatschappij een waarschuwing gegeven.

Verhaal over het werk van de ILT

“Door ons toezicht maakten we de luchtvaartbedrijven extra alert op de sancties tegen Rusland.”

“Toen de sancties van kracht werden hebben we een speciaal team samengesteld. Samen hebben we bepaald hoe we het toezicht gingen uitvoeren. En hebben we werkinstructies opgesteld voor de inspecteurs. De uitvoering van deze nieuwe taken deed uiteraard een beroep op onze flexibiliteit.”

Lees het verhaal met Udo Dees, inspecteur bij het Programma Veilig en Duurzaam Schiphol.

Nieuwsberichten

  • In maart 2022 is het 2 jaar geleden dat veel vluchten zijn geannuleerd aan het begin van de coronapandemie. Passagiers die tot nu toe nog geen geld hebben teruggekregen van de luchtvaartmaatschappij lopen het risico de claim daarop kwijt te raken. In Nederland vervalt namelijk na 2 jaar de claim en dan kunnen passagiers later niet meer naar de rechter. Zij moeten dus op tijd een procedure bij de rechtbank starten. Lees het nieuwsbericht ILT waarschuwt voor het vervallen van claims voor geannuleerde vluchten.
  • De ILT legt aan KLM, Cathay Pacific Airways en Singapore Airlines boetes op van respectievelijk € 40.100, € 11.800 en 22.400. Deze luchtvaartmaatschappijen betalen geannuleerde tickets niet terug aan gedupeerde passagiers die via het inmiddels failliete D-reizen hadden geboekt. Ze weigeren dat omdat de maatschappijen eerder de tickets al aan D-reizen hebben terugbetaald. Volgens de Europese Verordening passagiersrechten hebben passagiers recht op terugbetaling of omboeking als luchtvaartmaatschappijen een vlucht annuleert. Ook wanneer dat ticket is gekocht via een reisagent of tussenpersoon. Lees het nieuwsbericht ILT legt boetes op aan luchtvaartmaatschappijen voor slechte naleving passagiersrechten.
  • Groningen Airport Eelde (GAE) hield zich het afgelopen jaar aan de geluidsnormen. Een aantal regels voor circuitvluchten van de luchthaven is dit jaar overtreden. De ILT heeft de betrokken vliegschool en de buitenlandse luchtvaartmaatschappij een waarschuwing gegeven. Dat staat in de handhavingsrapportage van de ILT die vandaag door minister Harbers (IenW) naar de Tweede Kamer is gestuurd. Lees het nieuwsbericht Groningen Airport Eelde voldoet aan geluidsregels, waarschuwingen voor circuitvluchten.
  • De ILT waarschuwt de regionale luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA) om een dreigende overschrijding van een geluidsnorm te voorkomen. Lukt dat de luchthaven niet, dan zal de ILT hiertegen optreden. Omwonenden moeten immers beschermd worden tegen overmatige geluidhinder. De ILT heeft de directie van de luchthaven vandaag op de hoogte gebracht met een waarschuwingsbrief. Lees het nieuwsbericht ILT waarschuwt Rotterdam The Hague Airport om een dreigende geluidsoverschrijding te voorkomen.