Wat is de rol van de ILT?

Zowel over zee als op de Nederlandse binnenwateren werkt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aan veilige en duurzame scheepvaart. Maatschappelijk schade door scheepvaart gaat vooral over fysieke schade aan de gezondheid en infrastructuur. Het toezicht van de ILT richt zich op het beperken van de gevolgen hiervan en het vergroten van de veiligheidscultuur. Verder houdt de ILT toezicht op (inter)nationale milieuregels om vervuiling door lozingen en uitstoot te voorkomen.

Een deel van het werk gaat over objectinspecties over het schip, de lading, de bemanningsleden en eventuele passagiers. Doel is voorkomen van slachtoffers en schade op alle vaartuigen die bedrijfsmatig gebruikmaken van de Nederlandse binnenwateren.

Wat heeft de ILT bereikt?

Samen voor schonere havens

Medio 2022 tekenden de ILT, Port of Rotterdam (PoR) en Port of Amsterdam (PoA) een nieuwe samenwerkingsovereenkomst om meer inspecties uit te voeren. Zo nemen partijen samen de verantwoordelijkheid voor schonere schepen en havens en een gezonde leefomgeving. Hierdoor krijgt de ILT meer informatie, waardoor zij ook op dit dossier meer risicogestuurd kan werken.

Toezicht met drones

Het programma Schoon schip heeft in 2022 2 projecten gedraaid met drones. Eén waarbij drones de sjorring van zeecontainers op zee hebben gecontroleerd. Onjuist sjorren kan ertoe leiden dat lading op schepen verschuift of omvalt tijdens het transport. Met de drones is ook vastgelegd dat zeecontainers soms te vroeg worden losgemaakt, wat wettelijk niet mag. De ILT gaat vaker gebruikmaken van dronebeelden bij de handhaving. Met deze extra informatie kan de ILT risicogerichter werken en maatschappelijke schade voorkomen door onjuiste sjorringen.

In het andere project - zwavelinspecties - heeft de ILT in havenmonden met een drone de rookpluim van passerende zeeschepen gemeten. Op die manier krijgt zij een indruk van het zwavelgehalte in de brandstof die een bepaald schip verbruikt. Het project toonde aan dat deze dronemetingen potentie hebben voor risicogericht toezicht. Om deze meettechniek effectief te kunnen gebruiken, is nog wel een verfijning noodzakelijk. Om deze reden loopt dit project door in 2023.

Zwavelinspecties in zeehavens

Bij de zwavelinspecties in de scheepvaart, ligt de nadruk op een schonere luchtomgeving in havengebieden en op de Noordzee. Hiermee draagt de ILT bij aan een gezonder milieu. Bij het reguliere toezicht neemt de ILT brandstofmonsters. Met behulp van een snuffelpaal meet de ILT 24/7 de zwaveluitstoot van passerende zeeschepen in de havenmonding van Rotterdam.

Binnen het programma Schoon schip is in 2022 het project NOx uitstoot zeevaart afgerond. Hierbij zijn met dezelfde snuffelpaal metingen verricht om de uitstoot van NOx ter plaatse in kaart te brengen. Deze methode is nog niet geschikt om mee te handhaven. Er gelden namelijk ingewikkelde eisen voor de berekening om te bepalen of een schip zich houdt aan de maximaal toegestane NOx uitstoot.

Portretfoto van Leo Buckers

Verhaal over het werk van de ILT

“We hopen dat we de snuffelpaal ook kunnen gaan inzetten voor het meten van en het uitoefenen van toezicht op andere schadelijke stoffen.”

“Als schepen die de haven binnen komen volgens de snuffelpaal-meting te veel zwavel uitstoten, gaan wij aan boord. Om vast te stellen of het schip op brandstof vaart met teveel zwavel, moeten wij een monster van de brandstof nemen. In het laboratorium laten wij dat monster controleren op zwavel. Vaart het schip waarvan we op basis van de meting vermoeden dat het zwavelgehalte te hoog is de haven uit? Dan geven we dat door aan de autoriteiten in de eerstvolgende haven.”

Lees het verhaal van Leo Buckers, projectleider handhaving zwavelemissies scheepvaart.

Scheepsinspectie meer data gestuurd

De ILT controleert op veiligheids- en milieueisen van zeeschepen. Ook inspecteert zij de arbeids- en welzijnsomstandigheden van de bemanning. Dit gebeurt met vlaggenstaatinspecties van schepen onder Nederlandse vlag (Flag State Control - FSC) en door havenstaatcontrole (Port State Control - PSC) bij buitenlandse schepen. Naast de huidige reguliere scheepsinspecties, heeft de ILT haar toezicht verbreed met digitaal- en systeemtoezicht voor deze vlaggenstaatinspecties. De selectie van schepen is risico- en informatiegestuurd, waarbij ook (inter)nationale informatie benut wordt. Daarnaast is het kijken naar de veiligheidscultuur aan boord en bij scheepsbeheerders een belangrijk aspect.

Oorlog Oekraïne, sancties Rusland

De ILT heeft risicogestuurde inspecties uitgevoerd, als follow-up van eerder onderzoek en op basis van informatie van bijvoorbeeld de Kustwacht (inspecties op schepen). Het reguliere toezicht op zeeschepen in de Nederlandse havens is gericht op de veiligheid, het welzijn van zeevarenden en het milieu. De sancties betekenen een grote verandering in het werk van de inspecteurs Zeevaart.

Wouter Kroesen is thuis aan het werk achter zijn computer.

Verhaal over het werk van de ILT

“Hoewel de naleving van de sancties tegen Rusland in de scheepvaartsector zeer goed is, blijven we vinger aan de pols houden.”

“Normaal kijken wij bijvoorbeeld vooral naar de staat waarin een schip zich bevindt. Nu kijken wij ook naar overtredingen van deze sancties. Dus richten we ons toezicht meer op de economische kant. Bij de sanctiewetgeving kan een inspectie tot strafrechtelijke vervolging leiden.”

Lees het verhaal van Wouter Kroesen, inspecteur handhaving Zeevaart in het team Maritiem Internationaal.

Door het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zijn er veel vluchtelingen naar Europese landen getrokken, zo ook naar Nederland. De ILT heeft oriënterend onderzoek uitgevoerd bij schepen in verschillende gemeentes waar in de toekomst mogelijk Oekraïners en asielzoekers gehuisvest kunnen worden. Er is vooral gekeken naar de veiligheid aan boord. In 2023 worden de mogelijkheden van huisvesting op deze locaties verder uitgezocht.

Nieuwsberichten

  • Het programma Schoon Schip organiseerde in maart 2022 een derde internationale webconferentie over toezicht op uitstoot van zeeschepen. 65 vertegenwoordigers uit 24 landen namen deel en wisselden opnieuw waardevolle informatie uit. Dit keer stonden scrubbers, zwavelmetingen met drones en de handhaving van milieuregels in de Caraïben op de agenda. Zij gaven ook aan de gedeelde informatie te gebruiken om hun eigen toezicht te verbeteren. Lees het nieuwsbericht ILT-programma Schoon Schip aanjager informatie-uitwisseling toezichthouders wereldwijd.
  • Naar aanleiding van een dodelijk ongeval op een historisch zeilschip in augustus 2022 deed de ILT onderzoek naar de certificaten van deze vaartuigen. Bijna 15% van de historische schepen van de bruine vloot bleek geen geldig certificaat te hebben. De ILT werkt aan een doorlopende inventarisatie van de certificering van historische zeilschepen die zij in het voorjaar van 2023 op haar website plaatst. Lees het nieuwsbericht Schepen geen geldige certificaten.