Wat is de rol van de ILT?

Uit de ILT-Brede Risico Analyse (IBRA) blijkt dat er sprake is van aanzienlijke maatschappelijke schade door:

  • Onnodig gebruik van energie door elektrische en elektronische apparatuur, met klimaatverandering als gevolg.
  • Overmatige toepassing van grondstoffen in elektrische en elektronische apparatuur en verpakkingen, met uitputting van schaarse grondstoffen tot gevolg.
  • Toepassing van gevaarlijke en (zeer) zorgwekkende stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, met milieu- en gezondheidsschade als gevolg.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) richt zich op het verminderen van deze maatschappelijke schade, veroorzaakt door elektrische en elektronische producten. De ILT beschermt de markt door onder meer te controleren of elektrische en elektronische producten voldoen aan de Europese duurzaamheidseisen. Zoals controle op energieverbruik, mogelijk gebruik van verboden gevaarlijke stoffen en beschikbaarheid van reserveonderdelen. Als producten niet voldoen, legt de ILT de fabrikant of importeur maatregelen op, om te zorgen dat het product gaat voldoen aan de eisen. Of dat het product uit de handel wordt genomen.

Wat heeft de ILT bereikt?

CE-markering niet vanzelfsprekend

De ILT heeft in 2022 inspecties uitgevoerd op de productgroepen lokale ruimteverwarmers (elektrische en gaskachels), warmwaterboilers (inclusief kookkranen), koelkasten, televisies en e- steps. De inspecties bestonden uit een administratieve beoordeling en het daadwerkelijk testen van producten. Fabrikanten hebben informatie en producten die niet voldeden, van de markt gehaald.

Er is geconstateerd dat veel bedrijven onvoldoende kennis of aandacht hebben voor de productwetgeving. Dit heeft tot gevolg dat producten niet vooraf getoetst worden op bijvoorbeeld de energie prestatie-eisen en dat productinformatie onvolledig of onjuist is. De ILT heeft dit onder de aandacht gebracht met nieuwsberichten. Ook heeft zij een workshop gehouden met de industrie om het bewustzijn en de kennis te verhogen.

Een groot deel van de activiteiten is uitgevoerd in samenwerking met de andere Europese toezichthouders in de actie EEPILANT 3 (eepliant.eu). De Europese samenwerking zorgt voor een efficiënter en effectiever toezicht op een markt die over het algemeen een Europees en internationaal karakter heeft.

Minder verkeerde elektronische apparatuur

De ILT heeft een gezamenlijk traject met de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) gestart. Dit moet leiden tot afspraken om in de keten samen te werken. Dit moet bijdragen aan een effectiever en efficiënter toezicht, waardoor maatschappelijke schade door verkeerde elektronische apparatuur vermindert. De ILT heeft inmiddels een redelijk beeld van de keten van distributeurs van elektrische en elektronische apparatuur.

Ledverlichting niet altijd ecodesign

Een verkenning naar professionele ledverlichting gaf inzicht in deze lampen waar het gaat om de naleving van de ecodesign regelgeving. Deze naleving blijkt beperkt. Naast dit project liep er een project voor consumenten ledverlichting. De aandachtspunten vanuit de verkenning professionele ledverlichting krijgen daarin voor zover mogelijk verder aandacht.

Betrekken ervaringsdeskundigen

De ILT bekijkt of, en zo ja hoe, zij eindgebruikers of consumenten een rol kan geven om het producttoezicht effectiever en efficiënter uit te voeren. Een voorbeeld hiervan is actief bevragen van de consument. In dit kader voerde de ILT een verkenning uit naar de nieuwe wettelijke eisen van beschikbaarheid van reserveonderdelen. De verkenning was gericht op de beschikbaarheid van reserveonderdelen van wasmachines. Hierbij werden de consumenten in een representatief onderzoek bevraagd in hoeverre zij wasmachines (laten) repareren. Dit onderzoek werd uitgevoerd om te kunnen bepalen of er aanleiding is voor de ILT om toezichtactiviteiten in te zetten op het gebied van deze nieuwe regelgeving.

Nieuwsbericht

  • Uit verkennend onderzoek van de ILT blijkt dat bij sommige lampen met LED-verlichting zo’n 20 tot 65% van het licht wordt tegengehouden door filters. Om de lichtopbrengst te verhogen, plaatsen fabrikanten vaak meer LED’s waardoor de lamp meer energie verbruikt. Lees het nieuwsbericht LED-lampen minder duurzaam door lichtfilters.