De ILT werkt in hoofdzaak voor de bewindspersonen van IenW. In deze bijlage staan taken die zeer recent zijn opgepakt en nog in ontwikkeling zijn, de nieuwe taken vanaf 2021/2022 en de belangrijkste gewijzigde taken.

Nieuwe, gewijzigde of in ontwikkeling zijnde taken onder verantwoordelijkheid bewindspersonen IenW

Toezicht recycledoelen

Het gaat om wijzigingen in het toezicht op de recyclepercentages. De ILT moet toezicht houden op 2 nieuwe verpakkingsstromen: aluminium en ferro­metalen verpakkingen. Ook neemt de frequentie van toezicht toe en wijzigen enkele andere normen.

Toezicht single use plastics

Hier gaat het om toezicht vanaf 2021 op het Besluit kunst­stofproducten voor eenmalig gebruik (single use plastics), een verbod om verschillende kunststof­producten voor eenmalig gebruik in de handel te brengen, zoals borden, bestek en rietjes.

Naast toezicht op een verbod gaat het ook om toezicht op een aantal andere verplichtingen, zoals producteisen, verwerkingseisen percentage materiaalhergebruik en verplichtingen voor producenten om gegevens te leveren en kosten te dragen van voorlichting en opruimen en verwerken van zwerfafval.

Vergunningverlening EVOA

Per 1 januari 2021 treedt de wijziging van de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) in werking naar aanleiding van de wijziging van het verdrag van Bazel in 2019.
Deze wijziging regelt een nieuwe vergunningsplicht bij in- en uitvoer van verontreinigde of gemengde kunststof afvalstromen of een zelfs een verbod bij grensover­schrijdend transport. Deze wijziging leidt tot extra vergunningsvragen die uitgebreid getoetst moeten worden. Voor EVOA-vergunningen kunnen geen leges geheven worden.

Markttoezicht conformiteit producten

Toezicht in het kader van Europese Verordening (EU) 2019/1020 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten. Het toezicht wordt deels onder verantwoordelijkheid van de ministers van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijks­relaties, en deels onder verantwoorde­lijkheid van de staatssecretaris van IenW uitgevoerd.

Continueren toezicht programma veilig en duurzaam Schiphol

De ILT heeft een integraal toezichtprogramma ontwikkeld waarmee de veiligheid en duurzaamheid op en rond Schiphol aantoonbaar bevorderd wordt in een periode van 4 jaar. Hierbij wordt zowel aandacht besteed aan veiligheid als aan duurzaamheid (inclusief milieu en gezondheid). Op basis van deze uitgangs­punten is het programma Schiphol meerjarig uitgewerkt en onderbouwd en is aanvullende financiering ter beschikking gesteld.

Toezicht varend ontgassen

Het gaat om toezicht op het gefaseerd verbieden van ontgassen naar de atmosfeer en het uitstoten van dampen naar de atmosfeer. In het verleden is op basis van ADN al toezicht gehouden.

De Wijziging van het Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en Binnenvaart (SAB) ter implementatie van de aanpassingen in het internationale Scheepsafvalstoffen verdrag (CDNI) vraagt om uitbreiding van het toezicht.

Toezicht en vergunningverlening visserijsector

Toezicht en vergunningverlening naar aanleiding van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector (IAO-Verdrag nr. 188). Dit verdrag heeft als doel om wereld­wijd fatsoenlijke leef- en werkomstandig­heden voor vissers te waarborgen en een level playingfield te scheppen in de visserij op het gebied van leef- en werk­omstandig­heden voor vissers. Het bestaande toezicht op bemanning en vissersvaartuigen wordt uitgebreid met deze nieuwe onderwerpen.

Toezicht stikstofuitstoot vrachtwagens

In het kader van de structurele aanpak stikstof is een maatregelenpakket door de minister van Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit opgesteld. Een van de doelen is een daling van de stikstofuitstoot in het wegverkeer (zowel personen- als vrachtverkeer) als gevolg van de verdere aanscherping van Europese emissienormen voor nieuwe voertuigen en doordat oudere meer vervuilende voertuigen (geleidelijk) vervangen worden door nieuwere schonere voertuigen. Er wordt onder meer voorzien in gerichte handhaving door de ILT van defecte en gemanipuleerde AdBlue-systemen van vrachtwagens. De voorbereiding van het toezicht start in 2021 en is gericht op het versterken van de informatie­positie.

Beoordelen primaire waterkeringen

De ILT zou uiterlijk 2023 een eerste beoordeling van de primaire waterkeringen moeten hebben uitgevoerd. Hiervoor is een planning opgesteld. De uitvoering hiervan loopt achter. Er zijn minder beoordelingen ter controle aangeboden bij de ILT dan verwacht. Dit betekent dat een deel van de beoordelingen naar achteren schuift; de einddatum van 2023 blijft echter staan. Om die termijn te halen is meer controlecapaciteit nodig. Deze extra capaciteit wordt ingehuurd

Uitbreiden toezicht bodem

De ILT verhoogt mede in reactie op diverse evaluaties en rapporten en vooruitlopend op de resultaten van de Taskforce bodem de toezichtcapaciteit. Zie de toe­lichting in bijlage A1.

Vrachtwagenheffing

De beoogde invoering van een vrachtwagenheffing in 2026 en de investering van de opbrengsten in innovatie en verduurzaming dragen bij aan de CO2-reductie­opgave voor transport en de wens te komen tot een slim en duurzaam vervoerssysteem.

Met de vrachtwagenheffing gaat al het binnen- en buitenlands vrachtverkeer betalen voor het gebruik van Nederlandse wegen. Het Eurovignet wordt afgeschaft.

Het doel van de handhavingsstrategie is ervoor te zorgen dat de Wet vrachtwagenheffing door alle betalings­plichtigen wordt nageleefd. Bij de vrachtwagenheffing wordt, net als in het buitenland, handhavend opgetreden tegen het niet-naleven van de wet door de kenteken­houder. Bij constatering van een overtreding legt de tolheffer (RDW) een boete op. De rol van de ILT bestaat uit het direct fysiek innen van boetes wanneer deze door de tolbetaler niet zijn voldaan of wanneer de tolbetaler hier niet toe in staat is geweest. De handhaving wordt gericht op zowel de bevordering van de betalingsmoraal (preventieve werking) als het aanpakken van overtreders (corrigerende werking).

Cybersecurity

In de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) uit 2018 is vastgelegd dat vitale aanbieders passende en evenredige maatregelen moeten nemen om hun netwerk- en informatiesystemen te beveiligen en dat zij incidenten met (mogelijk) ernstige gevolgen moeten melden. De minister van Infrastructuur en Waterstaat is in de Wbni aangewezen als bevoegde autoriteit in het kader van de zorgplicht voor de levering en distributie van drinkwater en de vervoerssector.

Namens de minister ziet de ILT erop toe dat aanbieders van essentiële diensten (AED's), zoals drinkwater­bedrijven, hun digitale weerbaarheid op een voldoende niveau brengen en houden. Op deze manier draagt de ILT bij aan de (digitale) veiligheid van de vitale infrastructuur.

De taak van de ILT als bevoegd gezag op het gebied van cybersecurity groeit de komende jaren als gevolg van het toenemende aantal AED's dat wordt aangewezen binnen het domein van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Om het cybertoezicht op alle sectoren te verbeteren werkt de ILT samen met de collega-inspectiediensten.

Overige nieuwe en gewijzigde taken

En verder is er nog een aantal relatief kleine nieuwe of gewijzigde taken:

  • Toezicht afgedankte elektrische en elektronische apparaten.
  • Toezicht metalen drankverpakkingen.
  • Toezicht kustwacht luchtvaartuigen.
  • Toezicht recycling van zeeschepen.
  • Toezicht scheepsafvalstoffenbesluit en -regeling.

Nieuwe of gewijzigde taken onder verantwoordelijkheid andere bewindspersonen

De ILT werkt in hoofdzaak voor de bewindspersonen van IenW. In deze paragraaf staan de nieuwe taken vanaf 2021/2022 alsmede de belangrijkste gewijzigde taken die de ILT onder verantwoordelijkheid van andere bewinds­personen uitvoert. De bekostiging van deze taken vindt plaats door deze departementen.

Bescherming koopvaardij

De ILT is bij de Wet ter Bescherming Koopvaardij (WtBK) aangewezen als de autoriteit voor vergunning­verlening, toezicht en handhaving. Deze wet regelt dat Neder­landse koopvaardijschepen bij de doorgang van gevaar­lijke zeegebieden beter beschermd zijn tegen piraterij.

Hiermee kunnen koopvaardijschepen die in het Neder­landse scheepsregister zijn ingeschreven, gebruik­maken van particuliere maritieme beveiligers als er geen militaire bescherming (Vessel Protection Detachment) mogelijk is.

De ILT ziet toe op de kwaliteit van beveiligings­bedrijven en hun beveiligers. Deze wet treedt op 1 januari 2022 inwerking. De ILT voert deze taak uit onder verantwoor­de­lijkheid van de minister van Justitie en Veiligheid.

Conflictmineralen

Op 1 januari 2021 is de Europese Conflictmineralen­verordening in werking getreden. Deze verordening verplicht importeurs van tin, tantaal, wolfraam en goud, om gepaste zorg­vuldigheid te betrachten in hun toeleveringsketen.

De winning van en handel in metalen en mineralen kan met name in conflict- en hoogrisicogebieden, bijvoor­beeld in centraal Afrika, gepaard gaan met misstanden op gebied van milieuverontreiniging en mensenrechten. Mineralen afkomstig uit deze gebieden worden ook wel met de term conflictmineralen aangeduid.

De ILT is aangewezen als toezichthouder onder verantwoordelijkheid van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Energielabels

Het toezicht wijzigt als gevolg van een wijziging van het Besluit energieprestatie gebouwen (Beg) en de Regeling energieprestatie gebouwen (Reg). De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is verantwoor­delijk voor dit toezicht.

Uitbreiding toezicht als gevolg van evaluatie Woningwet

De beoogde wetswijzigingen betekenen voor de Autoriteit woningcorporaties dat er meer mogelijkheden komen voor risicogericht toezicht. Dit betekent op een aantal terreinen ook extra werkzaamheden. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is verant­woordelijk voor dit toezicht.