Maatschappelijke doelen

Als wettelijk adviseur in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) werkt de ILT aan veiligheid en duurzaamheid. Het doel is het juist toepassen en voorschrijven van Nederlandse en Europese wetgeving op het gebied van externe veiligheid, afval en luchtemissies.

Het Wabo-advieswerk van de ILT richt zich vooral op advies richting het bevoegd gezag – de Omgevings­diensten – bij vergunning­verlening omtrent externe veiligheid en emissies, met een focus op de zogeheten BRZO7-bedrijven. Bij deze adviestaak horen het opstellen van adviezen en zienswijzen en als dit nodig is het indienen van beroep. Daarnaast kan de ILT handhavings- en actualisatieverzoeken doen bij het bevoegd gezag.

De ILT heeft de bevoegdheid om namens de minister van IenW interbestuurlijk toezicht (IBT) uit te oefenen op de uitvoering van de VTH-taken (vergunningverlening, toezicht, handhaving) door het bevoegd gezag. De ILT voert deze taak momenteel conform de Wet revitalisering generiek toezicht terug­houdend en selectief uit.

Zowel bij Wabo-advies als bij IBT werkt de ILT aan veilig­heid, duurzaamheid en vertrouwen: een juiste uitvoering van taken door provincies en gemeenten is van belang voor het vertrouwen van burgers in de werking van het stelsel. Daarbij is een goede relatie tussen overheden essentieel.

Ontwikkelingen

Recent heeft de Commissie Van Aartsen haar rapport 'Om de Leefomgeving', over het stelsel van vergunning­verlening, toezicht en handhaving, gepubliceerd. De commissie concludeert dat verbeteringen mogelijk en nodig zijn om de effectiviteit en slagvaardigheid van het stelsel te vergroten en de stelselverantwoordelijkheid van de bewindspersoon beter in te vullen.

Volgens de commissie moet het repertoire aan bevoegdheden waarover de bewindspersoon beschikt worden uitgebreid, én de bewindspersoon moet de bestaande bevoegdheden (pro)actiever aanwenden.

Ook vindt de Commissie Van Aartsen het wenselijk dat er Rijkstoezicht komt op de omgevings­diensten en adviseert dat te beleggen bij de ILT.

Verbetering VTH-stelsel

Onder meer naar aanleiding van het rapport van de Commissie Van Aartsen onderzoekt de ILT hoe de inspectie kan bijdragen aan een beter functionerend VTH-stelsel.

Voor het invullen van toezicht op de omgevingsdiensten zijn verschillende opties denkbaar. Wordt er gekozen voor toezicht vanuit het Rijk? Dan moet dit toezicht duidelijk gescheiden worden van de eigen taken dit de ILT in het VTH-stelsel heeft. Immers, de ILT is zelf ook óók vergunning­verlener en toezichthouder en maakt daar­mee onderdeel uit van het stelsel.

7 Besluit risico's zware ongevallen.