De taken van de ILT kunnen worden onderverdeeld in 3 categorieën. Ten eerste zijn er de toezichtstaken die risicogericht worden uitgevoerd op basis van de wet, internationale verordening of toezeggingen van bewinds­personen. Deze vinden hun plek in de IBRA (de ILT-brede risicoanalyse) en zijn hieronder weergegeven – inclusief de bijbehorende maatschappelijke schade.

Ten tweede zijn er taken die niet risicogericht worden uitgevoerd. Dit zijn met name taken op het gebied van vergunningverlening en ongeveer 300 rapportage­verplichtingen.

Ten derde voert de ILT ook taken uit daar waar zij maatschappelijke meerwaarde ziet zoals het MJP beschrijft – bijvoorbeeld op het gebied van duurzaam­heid of signalering nieuwe risico's – maar die (nog) niet volgen uit een juridische verplichting.

De tabellen beschrijven de belangrijkste wettelijke verplichtingen voor de IBRA-risico's.

Uitleg tabellen

 • # betekent: deel van de schade kan de ILT niet berekenen, niet 0.
 • B.o.g. staat voor buitengewoon ongewenste gebeurtenis. Dit is de categorie van de zeer onwaarschijnlijke gebeurtenissen (zeer kleine kans). Als het toch gebeurt, dan kunnen de gevolgen catastrofaal zijn.

Afval

Figuur 5 - Overzichten wettelijke verplichtingen en IBRA
Nr. IBRA onderwerp Ongewenste gebeurtenissen (IBRA) Schade in € miljoen per jaar Inzet door de ILT Grondslag
1 Afval 3.989+#
1a Afval

Onvoldoende hergebruiken of nuttig toepassen ten opzichte van de beleidsdoelen.

Niet hergebruiken of nuttig toepassen van het niet geregistreerde afval.

2.448+#

1.541

Toezicht houden op de afvalstoffenregelgeving (het inzamelen, verwerken en hergebruiken van afval).

Vergunningverlening van en toezicht op grond van de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA).

 • Wet Milieubeheer en Wijzigingswet Wet Milieubeheer Afvalstoffen.
 • Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen en Landelijk Afvalbeheerplan (LAP).
 • Productbesluiten Afvalbeheer en specifieke regeling met betrekking tot: elektrische en elektronische apparatuur, atterijen en acu's, verpakkingen, autobanden en autowrakken.
 • Besluit inzamelen afvalstoffen (BIA).
 • Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA).
 • Regeling EG-verordening overbrenging van afvalstoffen.
 • Verordening Scheepsrecycling EU 1257/2013.

Bodem, grond- en oppervlaktewater

Nr. IBRA onderwerp Ongewenste gebeurtenissen (IBRA) Schade in € miljoen per jaar Inzet door de ILT Grondslag
2 Bodem, grond- en oppervlaktewater 852+#
2a Bodem en grondwaterkwaliteit

Onjuist verwerken van verontreinigd slib en verontreinigde grond.

Niet geregistreerde verontreiniging van grond of verwerking van verontreinigde grond.

507+#

345+#

Een algemene toezichtstaak om te zorgen voor versterking van de samenwerking in het toezicht op de bodemkwaliteit.

Het toezicht houden op het opslaan, reinigen/verwerken en toepassen van verontreinigde grond.

Het opsporen van illegale stromen van verontreinigde grond en slib. Het betreft illegale import en partijen verontreinigde grond die als schoon of licht verontreinigd worden toegepast.

 • Wet Bodembescherming.
 • Besluit Bodemkwaliteit.
 • Regeling Bodemkwaliteit.
 • Wet Milieubeheer.
 • Activiteitenregeling.
 • Besluit lozen buiten inrichtingen.
 • Europese Verordening Afval Overbrenging (EVOA).

Chemische stoffen en risico's

Nr. IBRA onderwerp Ongewenste gebeurtenissen (IBRA) Schade in € miljoen per jaar Inzet door de ILT Grondslag
3. Chemische stoffen en risico's 850+#
b.o.g.
3a Aanslag met explosieven

Aanslag in Nederland met explosieven.

Aanslag in Nederland met explosieven BG.

o
b.o.g.

Het voorkomen van illegale aankoop van precursoren die te gebruiken zijn bij aanslagen.

Het toezicht op productveiligheid en beveiliging van explosieven en de controle op erkenningen, overbrengingsvergunningen en toestemmingen voor handel binnen de EU.

De controle op de traceerbaarheid met codes, CE-markering en register.

 • Wet precursoren voor explosieven (Wpe).
 • Wet explosieven voor civiel gebruik (Wecg).
3b REACH en biociden

Blootstelling aan chemische stoffen.

Verspreiding van chemische stoffen of residuen in de leefomgeving.

Marktschade.

850
 

#
 

#

Controle op de registratie van de stoffen bij het ECHA (European Chemicals Agency) en op de productie, verhandeling en toepassing ervan door bedrijven.

Controle op de bedrijven of deze de juiste informatie (onder andere veiligheid informatiebladen en etikettering) bij de stoffen leveren.

 • REACH Verordening (EG) nr. 1907/2006.
 • EU Biociden Verordening (EU) nr. 528/2012.
 • Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.
3c Overige pyrotechnische artikelen (ROPA)

Ongeval door onveilig pyrotechnisch artikel.

Blootstelling aan kankerverwekkende stoffen door onveilig pyrotechnisch middel.

Marktschade.

#

#

#

Toezicht op de volledigheid en juistheid van de informatie die fabrikanten en overige marktdeelnemers verstrekken en of het gebruik van een CE-markering door producenten geoorloofd is.
 • Regeling overige pyrotechnische artikelen.

Wegtransport

Nr. IBRA onderwerp Ongewenste gebeurtenissen (IBRA) Schade in € miljoen per jaar Inzet door de ILT Grondslag
4 Wegtransport 613+#
4a Onveilig goederenvervoer weg

Ongeval met vracht- of bestelwagen.

Slechte arbeidsomstandigheden chaffeurs van vracht- of bestelwagen.

Marktschade.

503+#

20+#

#

Toezicht houden op de overschrijding van de rij- en rusttijden en tachograaffraude.

Toezicht houden op de arbeidsomstandigheden van chauffeurs door schijnconstructies en parkeerplaatsproblemen.

 • Wet wegvervoer goederen.
 • Besluit wegvervoer goederen.
 • Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenweg en Arbeidstijdenbeesluit vervoer (wegvervoer) 2016.
 • Regeling wegvervoer goederen.
 • Arbeidstijdenwet.
 • Arbeidstijdenbesluit.
4b Infrastructuur weg Schade aan wegdek 90 Toezicht houden op de belading van vrachtwagens.
 • Wet wegvervoer goederen.
 • Besluit wegvervoer goederen.
 • Regeling wegvervoer goederen.

Duurzame producten

Nr. IBRA onderwerp Ongewenste gebeurtenissen (IBRA) Schade in € miljoen per jaar Inzet door de ILT Grondslag
5 Duurzame producten 418+#
5a Duurzame producten

Onnodig energieverbruik (Ecodesign).

Gebruik van schaarse stoffen (Ecodesign).

Uitstoot van NOx (Ecodesign).

Marktschade.

400

#

18

0+#

#

Controle van de fabrikanten en importeurs van energiegerelateerde producten op het uitvoeren van een producttest, het hebben van een goed technisch dossier, het voorzien van het product met de jusite informatie (waaronder CE-markering) en het publiceren van deze informatie op een openbare website.

De ILT kijkt ook naar producten die op andere brandstoffen zoals aardgas en hout werken.

 • Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of eco-design requirements for energy-related products.
 • Wet milieubeheer (titel 9.4).
 • Regeling vaststelling regels betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp verwarmingstoestellen.
 • Besluit beheer verpakking 2014.
 • Besluit beheer batterijen en accu's 2008.
 • Besluit beheer autowrakken.

OAS en F-gassen

Nr. IBRA onderwerp Ongewenste gebeurtenissen (IBRA) Schade in € miljoen per jaar Inzet door de ILT Grondslag
6 OAS en F-gassen 177
6a Uitstoot ozonlaag afbrekende stoffen en F-gassen

Uitstoot van F-gassen.

Uitstoot van Ozonlaag Afbrekende Stoffen (OAS).

114

63

Toezicht op legale en illegale handel in F-gassen, lekverliezen (emissies) van installaties en de certificering van onderhoudsbedrijven in de koelsector.

Toezicht op de stelselverantwoordelijke Keuringsinstanties en Exameninstellingen.

 • Verordening (EU) nr. 517/2014 van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen.
 • Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaag afbrekende stoffen milieubeheer, 01-12-2015.
 • Verordening (EG) nr. 1005/2009 van 16 september 2009, betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen.

Taxi en busvervoer

Nr. IBRA onderwerp Ongewenste gebeurtenissen (IBRA) Schade in € miljoen per jaar Inzet door de ILT Grondslag
7 Taxi en busvervoer 209+#
7a Ongeval busvervoer Ongeval busvervoer. 103

Toezicht op legale en illegale handel in F-gassen, lekverliezen (emissies) van instalaties en de certificering van onderhoudsberdrijven in de koelsector.

Toezicht op de stelselverantwoordelijke Keuringsinstanties en Exameninstellingen.

 • Wet Personenvervoer 2000.
 • Arbeidstijdenbesluit vervoer.
 • Wegenverkeerswet 1994.
 • Verordening (EG) nr. 561/2006.
 • Wet personenvervoer 2000.
 • Besluit personenvervoer 2000.
 • Verordening (EG) nr. 165/2014.
 • Verordening (EG) nr. 1071/2009.
 • Verordening (EG) nr. 1073/2009.
 • Verordening (EG) nr. 1370/2007.
7b Ongeval taxivervoer

Ongeval taxivervoer.

Marktschade.

106

#

Toezicht op de registratie van rit-, arbeids- en rusttijden van taxichauffeurs.

Inspecteren van de technische staat (APK en bandenprofiel) van taxi's bij controles.

 • Wet Personenvervoer 2000.
 • Arbeidstijdenbesluit vervoer.
 • Wegenverkeerswet 1994.
 • Verordening (EG) nr. 561/2006.
 • Wet personenvervoor 2000.
 • Besluit personenvervoer 2000.

Producttoezicht

Nr. IBRA onderwerp Ongewenste gebeurtenissen (IBRA) Schade in € miljoen per jaar Inzet door de ILT Grondslag
8 Producttoezicht 79+#
8a Bouwproduct

Ongeval door onveilig bouwproduct

Milieuschade door onveilig bouwproduct

Marktschade

#

#

75

Het toezichthouden op de volledigheid en de juistheid van de informatie die fabrikanten en overige marktdeelnemers aan de gebruikers van een product verstrekken.

Het steekproefgewijs controleren of de prestaties van de bouwproducten overeenkomen met de prestaties die de fabrikanten op de CE-markering vermelden.

Het controleren of het geoorloofd is dat fabrikanten en overige marktdeelnemers een CE-markering gebruiken.

 • EU Verordening 305/2011 (Construction Products Regulation, CPR).
 • Woningwet.
 • Bouwbesluit 2012.
 • Regeling bouwbesluit 2012.
8b Pleziervaartuig

Ongeval door pleziervaartuig.

Milieuschade door onveilig pleziervaartuig.

Geluidsoverlast door pleziervaartuig.

Ongeval door onveilig pleziervaartuig op de BES-eilanden.

Milieuschade door onveilig pleziervaartuig op de BES-eilanden.

Geluidsoverlast door pleziervaartuig op de BES-eilanden.

Marktschade.

3

#

0

0

#

0

1

Toezicht op de volledigheid en de juistheid van de informatie die fabrikanten en overige marktdeelnemers verstrekken en of het gebruik van CE-markering door producenten geoorloofd is.
 • Wet pleziervaartuigen 2016.
8c Verkeersproduct en mobiele machine

Ongeval door onveilig verkeersproduct en mobiele machine.

Uitstoot door onveilig verkeersproduct en mobiele machine.

Geluidsoverlast door verkeersproduct

Marktschade

#

#

#

#

Toezicht op fabrikanten zodat deze geen verkeersproducten en mobiele machines te koop aanbieden die niet zijn goedgekeurd, voor zover ze over zo'n goedkeuring moeten beschikken.

Toezicht op de grote markt met (vervangings-) onderdelen.

 • EU 167/2013 landbouw- en bosbouwvoertuigen
 • EU 168/2013 twee- of driewielige voertuigen en vierwielers
 • EU 2018/858 motorvoertuigen en aanhangwagens
 • EU 715/2007 lichte personen- en bedrijfsvoertuigen
 • EU 595/2009 zware bedrijfsvoertuigen
 • Richtlijn 70/157/EEG geluidsniveau en de uitlaatinrichting van motorvoertuigen
 • Richtlijn 2005/64/EEG herbruikbaar/recyclebaar/nuttige toepassing motorvoertuigen
 • Richtlijn 2006/40 klimaatregelingsapparatuur in motorvoertuigen
 • EU 78/2009 motorvoertuigen en bescherming weggebruikers
 • EU 79/2009 motorvoertuigen op waterstof
 • EU 661/2009 algemene veiligheid van motorvoertuigen en aanhangwagens
 • EU 540/2014 geluidsniveau van motorvoertuigen
 • Richtlijn 1999/94 informatie over het brandstofverbruik en de CO²-uitstoot bij de verbranding van nieuwe personenauto's
 • EU 2020/740 etikettering van banden
 • EU 2019/1020 markttoezicht en conformiteit van producten
 • EU 2016/1628 niet voor de weg bestemde mobiele machines en besluit en toezicht
 • Wegenverkeerswet 1994
 • Besluit voertuigen
 • Regeling voertuigen
8d Energielabels

Onnodig energieverbruik in woonhuizen en utiliteitsgebouwen.

Onnodig brandstofverbruik, geluid en grip door personenauto's en autobanden.

#

#

Toezicht houden op het beschikbaar hebben van een energielabel bij oplevering, verkoop of verhuur van een woning of utiliteitsgebouw.

Het toezicht houden op de verplichting van autodealers of deze de auto's die ze verkopen voorzien van een energielabel. Daarnaast beoordeelt ze de juistheid van de uiterlijke kenmerken van het energielabel.

Het toezicht houden op de verplichting van autodealers of deze de auto's die ze verkopen voorzien van een energielabel. Daarnaast beoordeelt ze de juistheid van de uiterlijke kenmerken van het bandenlabel.

 • Besluit energieprestatie gebouwen
 • Regeling energieprestatie gebouwen
 • Richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen
 • Besluit etikettering energiegebruik personenauto's
 • Verordening (EG) 2020/740

Emissies schadelijke stoffen, geluid, trilling

Nr. IBRA onderwerp Ongewenste gebeurtenissen (IBRA) Schade in € miljoen per jaar Inzet door de ILT Grondslag
9 Emissies schadelijke stoffen, geluid, trilling 151+#
9a Geluid

Geluidsoverlast luchtvaartuig Schiphol

Geluidsoverlast luchtvaartuig regionale luchthavens

Geluidsoverlast wegverkeer

Geluidsoverlast rail

9

38

10

0

Controle op afwijkingen van te volgen luchtverkeerwegen en minimale vlieghoogten, mogelijk veroorzaakt door gezagvoerders. Controle op juist baangebruik en op het juist gebruik van de openingstijden.

Toezicht houden op hoofdspoorwegen daar waar het geluidnormen betreft.

 • Wet luchtvaart
 • Besluit aanwijzing toezichthouders luchtvaart
 • Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol
 • Luchthavenverkeerbesluit Schiphol
 • Wet milieubeheer
 • Invoeringswet geluidproductieplafonds
 • Besluit geluid milieubeheer
 • Regeling geluidplafondkaart milieubeheer
 • Regeling geluid milieubeheer
 • Reken- en meetvoorschrift geluid 2012
9b Uitstoot luchtvaart Uitstoot schadelijke stoffen door luchtvaart op Schiphol 0 Toezicht op de uitstoot van schadelijke stoffen in de luchtvaart boven de grenzen per hoeveelheid vliegtuiggewicht.
 • Wet luchtvaart
 • Wet milieubeheer
 • Luchthavenverkeerbesluit Schiphol
 • Luchthavenindelingbesluit Schiphol
 • Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol
 • Besluit tot wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol
 • Klimaatwet
 • Richtlijn (EU) 2016/ 2284 betreffende de vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen 2016
9c Uitstoot scheepvaart

Uitstoot van schadelijke stoffen door binnenvaart.

Uitstoot van SO2 door scheepvaart (zeevaart, binnenvaart, visserij).

Uitstoot van schadelijke stoffen door scheepvaart op de BES-eilanden.

Marktschade.

3+#


11


0


#

Het handhaven van het verbod op varend ontgassen.

Toezicht op de brandstofsamenstelling (onjuiste of onterechte certificering).

 • Binnenvaartwet
 • Wet havenstaatcontrole
 • Schepenwet
 • Wet laden en lossen zeeschepen
 • Wet voorkoming verontreiniging door schepen
 • Wet voorkoming verontreiniging door schepen BES
9d Uitstoot wegverkeer

Uitstoot van SO2 door wegverkeer

Uitstoot van NOx door wegverkeer

0

80

Het toezichthouden op de kwaliteitseisen van brandstoffen zoals leveranciers deze afleveren.
 • Wet milieubeheer
 • Richtlijn 98/70/EG van 13 oktober 1998 betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof
 • Richtlijn 2009/30/EG
 • Besluit brandstoffen luchtverontreiniging
9e Trilling Trillingoverlast door spoorvervoer 0 Toezicht houden op de staat van het materieel, overbelading en snelheden van goederentreinen.
 • Activiteitenbesluit milieubeheer (art. 2.23)
 • SBR-richtlijn
 • Beleidsregel trillingshinder spoor

Zeevaart en binnenvaart

Nr. IBRA onderwerp Ongewenste gebeurtenissen (IBRA) Schade in € miljoen per jaar Inzet door de ILT Grondslag
10 Zeevaart en binnenvaart 94+#
B.o.g.
10a Lozing scheepvaart

Lozing van schadelijke stoffen door scheepvaart (zeevaart, binnenvaart, visserij).

Lozing van schadelijke stoffen door scheepvaart op de BES-eilanden.

18+#

0+#

Controle op de naleving van de regels voor het illegaal lozen van schadelijke stoffen.
 • Binnenvaartwet
 • Wet havenstaatcontrole
 • Schepenwet
 • Wet laden en lossen zeeschepen
 • Wet voorkoming verontreiniging door schepen
 • Wet voorkoming verontreiniging door schepen BES
10b Ongeval scheepvaart

Ongeval binnenvaart.

Ongeval zeescheepvaart.

Ongeval visserij.

Ongeval scheepvaart BES-eilanden.

30+#

33+#

13

0+#

Bij binnenvaart: toezichthouden op de volgende zaken:

 1. De hoeveelheid aanwezige bemanning
 2. De kwalificering van de bemanning
 3. Veiligheidscertificaten
 4. De certificering van keuringsartsen
 5. Vereisten voor scheepsuitrusting
 6. Bij zeescheepvaart komt daar een drietal toezichttaken bij:
 7. Naleven van procedures voor het laden en lossen van bulkschepen
 8. Veiligheidssituatie van bezoekende buitenlandse zeeschepen (PSC)
 9. Correct vervoer van lading
 • Arbeidsomstandighedenwet
 • Arbeidstijdenwet
 • Binnenvaartwet
 • Burgerlijk wetboek, boek 8 (nationaliteitsbevrachting en registratie zeeschepen)
 • Geneesmiddelenwet
 • Havenbeveiligingswet
 • Loodsenwet
 • Meetbrievenwet 1981
 • Sanctiewet 1977
 • Scheepvaartverkeerswet
 • Schepenwet
 • Uitvoeringswet visserijverdrag 1967
 • Wet aansprakelijkheid olietankschepen
 • Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
 • Wet buitenlandse schepen
 • Wet bestrijding maritieme ongevallen
 • Wet capaciteitsbeheersing binnenvaartvloot
 • Wet educatie en beroepsonderwijs
 • Wet havenstaatcontrole
 • Wet handhaving consumentenbescherming
 • Wet laden en lossen zeeschepen
 • Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting
 • Wet scheepsuitrusting 2016
 • Wet voorkoming verontreiniging door schepen
 • Wetboek van Koophandel
 • Wrakkenwet
 • Wet zeevarenden
 • Zeebrievenwet
 • Aanwijzingsregeling ambtenaren op grond van SZW-wetgeving
 • Vissersvaartuigenbesluit 1989
 • Besluit zeevisvaartbemanning
 • Havenbeveiligingswet BES
 • Vaartuigenwet 1930 BES
 • Wet maritiem beheer BES
 • Wet voorkoming van verontreiniging door schepen BES
10c Beveiliging scheepvaart

erroristische aanslag op Nederlands schip in Nederland of Nederlandse haven.

Terroristische aanslag op Nederlands schip in Nederland of Nederlandse haven (bijzondere gebeurtenis).

Terroristische aanslag op Nederlandse zeeschepen ergens in de wereld.

0


b.o.g.

0

Het beveiligen van Nederlandse zeeschepen wereldwijd. Dit betreft zeeschepen uit Nederland en de Nederlandse zeehavens.

De bescherming en beveiliging van economische belangen in Nederland.

 • Havenbeveiligingswet
 • Havennoodwet
 • Vaarplichtwet
 • Vervoersnoodwet
 • Wet havenstaatcontrole
 • Wet zeevarenden
 • Regeling havenstaatcontrole
 • Schepenbesluit 2004
 • Regeling veiligheid zeeschepen
 • Beleidsregel veiligheid zeeschepen
 • Verordening (EG) Nr. 3051/95 betreffende een veiligheidsbeleid voor ro-ro-passagiersschepen
 • Verordening (EG) nr. 725/2004 betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten
 • Verordening (EG) nr. 884/2005 tot vaststelling van procedures voor inspecties van de Commissie op het gebied van de maritieme beveiliging.
 • Europese NIB-richtlijn 2016/1148 (netwerk- en informatieveiligheid richtlijn)
 • Havenbeveiligingswet BES
 • Gemeentewet
 • Besluit aanwijzing toezichthouders ILT interbestuurlijk toezicht
 • Sanctiewet 1977
 • Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (SOLAS)
 • ISPS-code (The International Ship and Port Facility (ISPS) Code), IMO
 • Richtlijn 2005/65/EG betreffende het verhogen van de veiligheid van havens

Rail

Nr. IBRA onderwerp Ongewenste gebeurtenissen (IBRA) Schade in € miljoen per jaar Inzet door de ILT Grondslag
12 Luchtvaart 32+#
12a Ongeval luchtvaart

Ongeval luchtvaart.

Arbeidsongeval van het luchtvaartpersoneel.

Ongeval luchtvaart op de BES-eilanden.

Arbeidsongeval van het luchtvaartpersoneel op de BES-eilanden.

30+#

2

0+#

#

Toezicht houden en de vergunning-verlening uitvoeren voor de EASA op de volgende gebieden:

 • Roerende onderdelen:
 1. Commercial Air Transport (CAT): vliegtuigen voor de commerciële luchtvaart, lijn- of charterdiensten voor het vervoer van passagiers of goederen.
 2. General Aviation (GA): vliegtuigen niet betrokken bij CAT of luchtwerk, helikopters en luchtballonnen.
 3.  Very Light Aircraft (VLA) en Micro Light Aircraft (MLA): vliegtuigen met niet meer dan 2 zitplaatsen.
 4. Drones.
 • Onroerende onderdelen:
 1. Indelingen van start- en landingsbanen.
 2. Luchtruim.
 3. Luchtverkeersleiding.
 4. Opleidingen voor het personeel.

Toezichthouden op de werk- en rusttijden in de luchtvaart in Nederland en op de BES-eilanden.

Het uitgeven van veiligheidscertificaten, beheren van wijzigingen, verlenen van ontheffingen en het houden van veiligheidstoezicht op de luchthavens op de BES-eilanden.

 • Arbeidsomstandighedenwet
 • Arbeidstijdenwet
 • Luchtvaartwet
 • Wet luchtvaart
 • Luchtvaartwet BES
 • Regulation (EU) 2018/1139
 • Standard and Recommended Practices Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC.

Wabo-advies en interbestuurlijk toezicht

Nr. IBRA onderwerp Ongewenste gebeurtenissen (IBRA) Schade in € miljoen per jaar Inzet door de ILT Grondslag
13 Wabo-advies en interbestuurlijk toezicht 25
13a Wabo

Ongeval bij meest risicovol bedrijf.

Uitstoot van NOx bij meest risicovolle bedrijf.

Uitstoot van SO2 bij meest risicovolle bedrijf.

Uitstoot van fijnstof bij meest risicovolle bedrijf.

Uitstoot van schadelijke stoffen bij meest risicovolle bedrijf.

Afval (met ZZS-(Zeer Zorgwekkende Stoffen) bijdragen) valt buiten de beheersingsketen bij meest risicovolle bedrijf.

0

5

6

4


9

0

Toezicht houden op de vergunningverlening door andere overheden, met name Provincies.
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
 • Adviesrol ILT: Besluit omgevingsrecht, par 6.1, art. 6.3

Transport gevaarlijke stoffen

Nr. IBRA onderwerp Ongewenste gebeurtenissen (IBRA) Schade in € miljoen per jaar Inzet door de ILT Grondslag
14 Transport gevaarlijke stoffen o+#
b.o.g.
14a Transport gevaarlijke stoffen

Ongewenst vrijkomen van getransporteerde gevaarlijke stof uit (post-)pakketten.

Ongewenst vrijkomen van getransporteerde gevaarlijke stof uit een (vracht-)auto.

Ongewenst vrijkomen van getransporteerde gevaarlijke stof uit een binnenvaartschip.

Ongewenst vrijkomen van getransporteerde gevaarlijke stof uit een wagon.

Ongewenst vrijkomen van getransporteerde gevaarlijke stof in of uit een zeeschip.

Ongewenst vrijkomen van getransporteerde gevaarlijke stof uit luchtvracht.

Ongewenst vrijkomen van getransporteerde gevaarlijke stof op de BES-eilanden.

Buitengewone gebeurtenis bij de opslag van gevaarlijke stoffen.

#


#


#


#


#


#


#


b.o.g.

Het doen van onderzoek naar postpakketten en reageren op meldingen van postbedrijven.

Toezicht houden op de vervoersketen gevaarlijke stoffen over de weg, bij bedrijven en langs de weg.

Toezicht houden op de gehele keten van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren, inclusief de terminals, en onderzoek naar incidenten en voorvallen.

Toezicht houden op diverse plekken in de logistieke keten rondom spoorvervoer. Behalve op het laden, lossen en vervoer van gevaarlijke stoffen per wagon is dat ook op de wagons zelf, rangeerterreinen, processen en veiligheidscultuur en –systemen.

Toezicht houden op diverse plekken in de logistieke keten rondom zeeschepen toezicht. Behalve op het laden, lossen en vervoer van gevaarlijke stoffen is dat bijvoorbeeld ook toezicht op het schip, de belading en het personeel aan boord.

Toezicht houden op de gehele keten van het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht, onder andere op het hebben van een erkenning.

Toezicht houden op de BES-eilanden voor het transport van gevaarlijke stoffen over zee en door de lucht.

Toezicht houden op de gehele transportketen, inclusief de tussentijdse opslag rondom gevaarlijke stoffen.

 • Wet vervoer gevaarlijke stoffen.
 • Besluit vervoer gevaarlijke stoffen.
 • European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
 • European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (ADN).
 • Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen.
 • Reglement betreffende het internationaal spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID) versie 2019.
 • Schepenbesluit 2004 art. 55 tot en met 57.
 • IMDG-Code International Maritime Dangerous Goods Code (MSC.406(96)).
 • Wet Luchtvaart artikelen 6.50 tot en met 6.61a.
 • Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht.
 • ICAO Annex 18 (The Safe Transport of Dangerous Goods by Air)
 • ICAO Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air.
14b Buisleiding

Uitstroom buisleiding naar lucht/bodem/water inclusief een mogelijke explosie.

Uitstroom buisleiding naar lucht/bodem/water inclusief een mogelijke explosie BG.

0+#

b.o.g.

Toezicht houden op de veiligheidsbeheersystemen voor buisleidingen.
 • Besluit externe veiligheid Buisleidingen.
 • Regeling externe veiligheid Buisleidingen.

Hoogwaterveiligheid

Nr. IBRA onderwerp Ongewenste gebeurtenissen (IBRA) Schade in € miljoen per jaar Inzet door de ILT Grondslag
15 Hoogwaterveiligheid

0

b.o.g.

15a Hoogwaterveiligheid

Overstroming

Overstroming BG

0

b.o.g.

Het toezicht houden op de primaire waterkeringen:

 • Toezicht houden op de zorgplicht van waterkeringsbeheerders moet zorgen dat de keringen aan de veiligheidseisen voldoen, het preventieve beheer en het onderhoud.
 • Tevens bestaat het toezicht uit op het falen van (primaire) waterkeringen door onvoldoende beheer en onderhoud of door ontwerpfouten.
 • Waterwet.
 • Regeling veiligheid primaire waterkeringen.

Drinkwater

Nr. IBRA onderwerp Ongewenste gebeurtenissen (IBRA) Schade in € miljoen per jaar Inzet door de ILT Grondslag
16 Drinkwater

0+#

b.o.g.

16a Drinkwater

Verontreinigd drinkwater.

Verkeerde tariefstelling drinkwater.

Te lage druk en uitval van drinkwatervoorziening.

Uitval van drinkwatervoorziening BG.

Verontreinigd drinkwater BES-eilanden.

0

0

#

b.o.g.

#

Toezicht houden op de organisatie, kwaliteitszorg, leveringszekerheid, continuïteit en doelmatigheid van de drinkwaterlevering.

Het beoordelen van de bedrijfsverslagen van de drinkwaterbedrijven en toetsing, onder meer of de bedrijven geen hogere tarieven hebben doorberekend dan wettelijk is toegestaan.

Toezicht houden op de leveringszekerheid, de veiligheid en de kwaliteit van de drinkwaterlevering op de BES-eilanden.

 • Drinkwaterwet.
 • Drinkwaterbesluit.
 • Drinkwaterregeling.
 • Wet elektriciteit en drinkwater BES.
 • Besluit elektriciteit en drinkwater BES.

Autoriteit woningcorporaties

Nr. IBRA onderwerp Ongewenste gebeurtenissen (IBRA) Schade in € miljoen per jaar Inzet door de ILT Grondslag
17 Autoriteit woningcorporaties (Aw) #
17a Wonen Onvoldoende goede sociale huurwoningen. # Voor het toezicht op het corporatiestelsel onderzoekt de Aw risico's en belemmeringen voor het functioneren van dit stelsel.
 • Woningwet.

Cybersecurity

Nr. IBRA onderwerp Ongewenste gebeurtenissen (IBRA) Schade in € miljoen per jaar Inzet door de ILT Grondslag
18 Cybersecurity

#

b.o.g.

18a Cybersecurity

Cybersecurity incident vitale aanbieder.

Cybersecurity incident drinkwatervoorziening BG.

Cybersecurity incident luchtvaart BG.

Cybersecurity incident scheepvaart BG.

#

b.o.g.

b.o.g.

b.o.g.

Toezicht houden op de verplichting voor vitale aanbieders (waaronder drinkwaterbedrijven) om passende en evenredige maatregelen te nemen om hun netwerk- en informatiesystemen te beveiligen en eventuele incidenten te melden bij het Computer Security Incident Response Team (CSIRT) en de bevoegde autoriteit. Deze verplichting wordt nog uitgebreid met o.a. spoorbedrijven.
 • Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen.

Niet in MJP

Nr. IBRA onderwerp Ongewenste gebeurtenissen (IBRA) Schade in € miljoen per jaar Inzet door de ILT Grondslag
19 Niet in MJP

280+#

b.o.g.

19a Asbest Blootstelling aan asbest. 39

Het toezichthouden op de omgang (vervaardiging, import, bewerking en beschikbaarstelling) van asbest en asbesthoudende producten.

Het toezichthouden op de verwijdering van asbest uit objecten zoals treinen, schepen en installaties en op asbestwegen.

 • Wet milieubeheer, met de volgende besluiten:
  •  Asbestverwijderingsbesluit.
  • Besluit Asbestwegen milieubeheer.
 • Regeling nadere voorschriften asbestwegen milieubeheer.
 • Productenbesluit asbest.
 • Productenregeling asbest.
 • Internationaal Verdrag van Hongkong voor het veilig en milieuvriendelijk recyclen van schepen, Regulation 5. Inventory of Hazardous Materials + appendix 1.
 • Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (SOLAS).
 • Verordening (eg) nr. 1907/2006 REACH.
19b BES-eilanden specifiek

Uitval van elektriciteitsvoorziening op de BES-eilanden.

Grootschalig incident bij opslagbedrijven op Bonaire en Sint Eustatius.

#

#

De naleving van de bepalingen over de kwaliteit, veiligheid en leveringszekerheid (inclusief verstoring en noodvoorziening) van de elektriciteitsvoorziening.

De vergunningverlening (inclusief MER- verplichting) en handhaving van grote industrie.

 • Wet elektriciteit en drinkwater BES.
 • Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening & milieubeheer BES.
 • Besluit grote inrichtingen milieubeheer BES.
19c Defensie

Onveiligheid rondom Defensie-inrichtingen (externe veiligheid).

Onveilige gebouwen binnen Defensie-inrichtingen (constructie, brandveiligheid).

0

4

Toezicht houden op ruim 100 locaties van het ministerie van Defensie.
 • Activiteitenbesluit.
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
 • Publicatiereeks gevaarlijke stoffen.
 • Bouwbesluit 2012.
 • Wet Vrom BES.
 • BES Bouwbesluit.
19d Genetisch gemodificeerde organismen (ggo's)

Ongewenste verspreiding ggo.

Ongewenste verspreiding ggo BG.

#

b.o.g.

Controle op de naleving van de regels voor het werken met ggo's. Het toezicht is erop gericht om de (potentiële) gevolgen van incidenten te beperken, te inventariseren en uit te dragen.
 • Besluit genetisch gemodificeerde organismen.
 • Regeling genetisch gemodificeerde organismen.
19e Legionella

Legionellabesmetting via de drinkwaterinstallatie van een prioritaire instelling.

Legionellabesmetting via de drinkwaterinstallatie van een prioritaire instelling op de BES-eilanden.

198

0

Toezicht houden op beheersmaatregelen die prioritaire instellingen nemen om legionella te voorkomen en de uitvoering daarvan in Nederland en op de BES-eilanden.
 • Drinkwaterwet.
 • Drinkwaterbesluit.
 • Drinkwaterregeling.
 • Regeling legionellapreventie.
 • Besluit elektriciteit en drinkwater BES.
19f Ongevallen kabelbaan

Ongeval door een onveilige kabelbaan.

Marktschade.

0

#

Vergunningverlening en controle op de geldende veiligheidseisen van de kabelbaansite. Tevens is er een piketregeling voor ongevallen.
 • EU Verordening 2016/424.
 • Wet kabelbaaninstallaties.
19g Passagiersrechten

Wettelijk vereiste financiële compensatie busvervoer onterecht niet betaald.

Wettelijk vereiste financiële compensatie luchtvaart onterecht niet betaald.

Wettelijk vereiste financiële compensatie trein onterecht niet betaald.

Wettelijk vereiste financiële compensatie vervoer over water onterecht niet betaald.

Onvoldoende aandacht voor mobiliteitsbeperkte en gehandicapte passagiers (bus, luchtvaart, trein en vervoer over water).

0

5

0

0

0

Toezicht houden op financiële compensatie en het afhandelen van klachten als gevolg van vertraging in bus-, trein-, vaar- en vliegvervoer.
 • Artikel 91, lid 1, en artikel 100, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.
 • Wet handhaving consumentenbescherming.
 • Verordening (EG) nr. 181/2011: rechten van autobus- en touringcarpassagiers.
 • Verordening (EG) nr. 1371/2007: reizigersrechten treinverkeer.
 • Verordening (EG) nr. 1177/2010: passagiersrechten over water.
 • Verordening (EG) nr. 392/2009: aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen.
 • Verordening (EG) nr. 261/2004: passagiersrechten luchtvaart.
 • Verordening (EG) nr. 1107/2006: rechten mobiliteitsbeperkte passagiers luchtvaart.
 • Wet personenvervoer 2000.
 • Wet luchtvaart: artikelen 11.15 en 11.16.
 • EU-basisrechten voor passagiers.
19h Slotmisbruik luchtverkeer Marktschade. # Het handhaven van slotmisbruik door luchtvaartmaatschappijen.
 • Luchtvaartwet.
 • Wetsvoorstel bestuurlijke boete slotmisbruik.
19i Vluchtige Organische stoffen (VOS) Blootstelling aan Vluchtige Organische Stoffen. 0 Reactief toezicht houden op verven en vernissen waarin vluchtige organische stoffen zijn verwerkt.
 • Richtlijn Europese Raad inzake beperking emissie VOS 1999.
 • Besluit organische oplosmiddelen verven en vernissen 2005.
19j Vuurwerk

Ongeval bij professionele vuurwerkshow.

Ongeval met professioneel vuurwerk in handen van iemand zonder vergunning.

Ongeval met consumentenvuurwerk.

#

#

34

Controle op vuurwerk voor professioneel gebruik (vergunningsplichtig), door toezicht op het vuurwerk zelf en controle op de bevoegdheidscertificaten van bedrijven die vuurwerkshows verzorgen.

Toezicht houden op de toepassingsvergunningen met daarin opgenomen de geldige Kiwa-certificering.

 • Wet milieubeheer.
 • Vuurwerkbesluit.
 • Regeling aanwijzing consumenten en theatervuurwerk.
 • Richtlijn 2013/29/EU inzake het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen, 12 juni 2013.