Maatschappelijke doelen

Gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) dragen bij aan de opwarming van de aarde, Ozonlaag afbrekende stoffen (OAS) breken de ozonlaag af. Dit vormt een bedreiging voor mens en milieu.

In Europese verordeningen zijn de uitfaserings­doel-stellingen en het voorkomen van emissies van deze schadelijke stoffen vastgelegd. Het is de taak van de ILT erop toe te zien dat deze regels worden nageleefd. De ILT doet dit niet alleen, maar werkt samen met diverse partners zoals de Douane en medeoverheden.

Ontwikkelingen

Op het vlak van OAS en F-gassen ziet de ILT de volgende ontwikkelingen:

  • Van gefluoreerde broeikasgassen mag in 2030 nog maar 21% op de Europese markt gebracht worden ten opzichte van 2015. Voor 2021 is dit aandeel vastgesteld op 45%.
  • Ieder F-gas heeft een Global Warming Potential (GWP), dat aangeeft hoeveel meer het gas de aarde extra opwarmt ten opzichte van CO2. GWP-waarden van bijvoorbeeld 4.000 zijn op dit moment nog gangbaar. De reguliere markt zal toewerken naar een gemiddeld GWP van 400 om binnen afnemende quota aan de vraag te kunnen voldoen. De illegale handel zal toenemen doordat deze buiten de quota­regelingen om functioneert.
  • Verwacht mag worden dat natuurlijke koude­middelen zoals ammoniak verder hun intrede doen. Deze dragen niet bij aan de opwarming van de aarde.
  • Kritische toepassingen van OAS, die nog steeds mogen worden gebruikt, bereiken steeds vaker hun einddatum.
  • Binnenkort wordt Europese F-gassenverordening herzien. Op nationaal niveau zal de wetgeving worden aangescherpt om een beter handhaafbare situatie te creëren, zodat bijvoorbeeld het bezit van een illegaal verkregen koudemiddel ook strafbaar wordt.
  • De samenwerking tussen de lidstaten zal via verschillende gremia binnen de Europese Unie worden versterkt. Nederland wil in deze samen­werking actief optreden om de aanpak van de illegale handel succesvoller te maken.

Focus van de ILT

De ILT wil een bijdrage leveren aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en van de afbraak van de ozonlaag. Daarvoor wordt – tot 2022 binnen het programma Minder broeikasgassen – ingezet op het terug­­dringen van de illegale handel in en de emissies van deze stoffen. De ILT werkt daarbij aan een betere informatie­­positie en intensieve samenwerking op nationaal en internationaal niveau, communiceert over behaalde resultaten en kiest de juiste interventies om gedrag positief te beïnvloeden.

Om emissies terug te dringen richt de ILT zich vooral op intensievere samenwerking met de Omgevings­diensten en het creëren van meer bewustwording bij bedrijven. Het uitgangspunt in de markt zou moeten zijn 'lekverliezen zijn niet normaal'.

Specifiek is er aandacht voor oude installaties die nog werken op hoge GWP-koudemiddelen. Vanwege hoge investeringen die de vervanging voor een milieu­vriendelijkere installatie met zich meebrengt, blijven deze vaak te lang in bedrijf. Dit heeft hoge emissies en mogelijke aankoop vanuit de illegale markt tot gevolg, doordat zware koudemiddelen niet meer of steeds minder door de legale markt worden geleverd.

Deze vraag naar zware koudemiddelen, maar ook de lagere prijsstelling van koudemiddelen verkregen uit de illegale markt, zorgt ervoor dat deze illegale markt lucratief is en voorlopig zal blijven. Hierdoor worden de uitfaseringsdoelstellingen gesaboteerd. Vandaar dat hier de komende jaren de focus op blijft liggen.