Wendbaar en innovatief

De uitvoering van het MJP vraagt om een wendbare organisatie. Onvoorziene gebeurtenissen als COVID-19 benadrukken de noodzaak voortdurend alert te blijven op het ontstaan van nieuwe risico's en wat deze betekenen voor de wijze waarop de ILT aan haar missie werkt. Dit leidt tot taakuitvoering in programma's, projecten en lijnorganisatieonderdelen. De aanpak hiervan, en de keuzes die hierin worden gemaakt, worden de komende jaren verder uitgebouwd.

Formatie

De ILT heeft ultimo 2021 een formatie van 1.346 fte. Het kabinet heeft in 2019 structureel € 15 miljoen beschik­baar gesteld om de taken te versterken. De ILT heeft hierdoor circa 130 extra medewerkers kunnen aan­nemen. Om de nodige flexibiliteit te kunnen bieden wordt een deel van de nieuwe medewerkers geplaatst in een zogenaamde Flexpool om ingezet te worden op tijdelijke opdrachten. Via het interne programma Merkbaar Meer wordt dit aangestuurd.

Informatievoorziening

De ILT werkt informatiegestuurd om als toezichthouder effectief te kunnen zijn. Het gaat om het verzamelen, uitwisselen met relevante partners en ondertoezicht­staanden en het toepassen van diverse vormen van informatie.

Deze informatie helpt de ILT om ontwikkelingen te signaleren, keuzes te maken in het toezicht, effecten van keuzes te kennen en verantwoording af te leggen. Zorg­vuldigheid in dataverwerving, -beheer en -toe­passing, met aandacht voor wettelijke waarborgen, is daarbij van belang. Dat vraagt ook om de juiste vaardigheden bij medewerkers ('datavakmanschap'). De ILT investeert in lijn met de datakoers in de doorontwikkeling naar een informatiegestuurde organisatie.

De medewerker: vakmanschap en kennis

De manier waarop de ILT toezicht wil houden vraagt om medewerkers die zichzelf voortdurend willen ontwik­ke­len, flexibel zijn, samenwerking vooropstellen, beschik­ken over durf en willen bijdragen aan het uiteindelijke doel van de ILT: een merkbare bijdrage leveren aan de samenleving.

De ILT vindt het belangrijk dat medewerkers hun talenten optimaal kunnen benutten. Daaruit volgt ook het belang van duurzame inzetbaarheid: medewerkers blijven actief werken aan hun loopbaan en ontwikkeling. Zo zet de ILT duurzaam in op vakmanschap en kennis binnen de organisatie. Om dit te ondersteunen organiseert de ILT het leren en ontwikkelen op 3 niveaus: persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, vak­inhoudelijke competenties en kwalificaties, en organisatiebrede vaardigheden die nodig zijn voor de inspectie van de toekomst.

De keuzes die de ILT voor de periode 2022 tot 2026 voorstaat vragen deels om meer, deels om andere kennis dan de afgelopen jaren beschikbaar was.

Deels betreft het nieuwe taken, deels ook om een andere benadering van bestaande werkzaamheden. Zo zal sprake zijn een verschuiving van inspectiewerk­zaam­heden naar meer data-analytische werkzaamheden, en van uitvoerende naar meer signalerende vaardigheden.

De ILT voert een actief kennisbeleid dat erop is gericht bronnen van kennis, zowel intern als extern, te ontsluiten en versterken. Dat doet de ILT ook door allianties met de markt aan te gaan, 'communities of practice' te organiseren en de banden met kennisinstituten, universiteiten en andere onder­wijs­instellingen verder aan te halen.

De financiële kaders

De financiële middelen voor de ILT voor de periode 2022-2026 zijn opgenomen in de rijksbegroting 2022 (H12 Infrastructuur en Waterstaat).

Voor de door de ILT af te geven vergunningen, die vraag­gestuurd zijn, worden leges in rekening gebracht. Deze worden aangevuld door het ministerie. Daarnaast is de financiering van de ILT afhankelijk van luchtvaart­bewegingen.

Figuur 4 - Begroting ILT 2022 - 2026
2022 2023 2024 2025 2026
182,4 169,9 169,7 169,9 169,3
Bedragen in € miljoen

Het MJP is opgesteld met het huidige meerjarig financieel kader als een gegeven voor het bestaande takenpakket. Binnen dit kader kiest de ILT voor een onderbouwde afweging tussen het aanpakken van de grootste risico's en het invulling geven aan de wettelijke verplichtingen. Voor nieuwe taken is extra financiering nodig.

Door in een zo vroeg mogelijk stadium te worden betrokken bij majeure beleidstrajecten wil de ILT bijdragen aan de vraag of toezicht het meest effectieve instrument is om maatschappelijke schade te voorkomen en onder welke condities de ILT taken het beste kan uitvoeren. De ILT voert altijd een HUF-toets uit op relevante concept-wet- en regelgeving.

Een overzicht van nieuwe taken (deels moet besluit­vorming nog plaatsvinden, de financiële middelen zullen hierdoor nog wijzigen) staat in bijlage A2.

Compliance en kwaliteitsmanagement

De ILT neemt als toezichthouder anderen de maat. Internationale organisaties toetsen periodiek of de ILT zelf de aan haar toegewezen taken goed uitvoert; bijvoorbeeld op het gebied van luchtvaart, scheepvaart en spoor.

Het is daarom extra belangrijk dat de eigen taken aantoonbaar goed worden uitgevoerd. De ILT heeft daarvoor compliance en kwaliteitsmanagement ingericht. Compliance borgt het voldoen aan interne en externe (inclusief internationale) wet- en regelgeving, zoals de AVG, de archiefwet en de internationale eisen die op de ILT van toepassing zijn als toezichthouder, m.n. op het gebied van luchtvaart, scheepvaart en spoor. Kwaliteitsmanagement borgt de uitvoering van het kwaliteitsbeleid en de sturing daarop.

Het Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) is hiervoor het onder­steunende systeem. In het KMS wordt de strategische koers naar tactisch en operationeel niveau vertaald. In 2022 is het kwaliteitsmanagement vernieuwd en aangepast aan de Koers.

De ILT voert meerdere interne audits per jaar uit om te zien of de inspectie (nog) voldoet aan de gestelde wettelijke en kwaliteitseisen. Zo nodig wordt het KMS op basis van bevindingen of bijvoorbeeld nieuwe taken bijgewerkt.