Maatschappelijke doelen

De ILT werkt op diverse manieren aan een veilige luchtvaart, op het terrein van commerciële, kleine en onbemande luchtvaart. Daarbij is er ook steeds meer oog voor duurzaamheidsaspecten. De luchtvaartsector is een van de meest veilige transportsectoren ter wereld.

Ongevallen in de commerciële luchtvaart vinden zelden plaats, maar kunnen grote schade toebrengen aan de gezondheid (verlies van levens) en infrastructuur, en daarmee ook aan het vertrouwen van de burger in de sector (economische schade) of in de overheid (in het geval van onvoldoende (handhaving van) de regel­geving). Onverwachte landingen als gevolg van manke­menten kunnen leiden tot brandstoflozingen en daarmee milieuschade.

Ontwikkelingen

De ILT ziet de volgende ontwikkelingen:

  • Een toenemend belang, zowel in volume als in bijdrage aan de maatschappelijke ontwikkelingen, van de onbemande luchtvaart (drones). Om deze ontwikkeling in goede banen te leiden, zijn afspraken met de sector, samenwerkingspartners van de ILT, ook in Europees verband, van belang.
  • Er is een groeiende spanning zichtbaar tussen ambities op het terrein van de benodigde energie­transitie (plaatsing zonnepanelen, windmolen­parken) en het obstakelbeleid luchthavens. Het ontbreken van vliegveiligheidsvlakken in (sommige) gemeentelijke bestemmingsplannen is daarbij problematisch.
  • Als gevolg van COVID-19 is het aantal vlieg­bewegingen in 2020 en 2021 fors afgenomen. De verwachting is dat na afloop van de pandemie dit aantal vanaf 2022 weer fors gaat toenemen, deels met een inhaaleffect. De uitgebreide herstart vraagt om voldoende aandacht vanuit het perspectief van veiligheidsmanagement.
  • Er is sprake van een reeks technologische innovaties in de luchtvaart. Naast de groei van de onbemande luchtvaart gaat het onder meer om elektrisch vliegen (kleine luchtvaart) en de inzet van alternatieve brandstoffen (zoals biokerosine).
  • De internationale regelgeving op het terrein van luchtvaart dient voor Caribisch Nederland nog steeds te worden omgezet naar het Nederlandse regime. Nu is er binnen het Koninkrijk sprake van verschillende toetsingskaders.

Focus van de ILT

De ILT heeft een brede reeks van verantwoordelijkheden op het terrein van luchtvaart, op zowel het gebied van vergunningverlening als van toezicht. De aandacht gaat in ieder geval uit naar een verdergaande systeem­benadering van luchtvaartveiligheid, drones en de herstart van grootschalige luchtvaart na de coronacrisis. Voor diverse technologische innovaties geldt, dat het inrichten van de benodigde test- en experimenteer­ruimte om betrokkenheid van de ILT vraagt.

Daarnaast wordt de verdere ontwikkeling van het toezicht op Schiphol voortgezet, waaronder de inzet van besturingstoezicht en aandacht voor veiligheids­managementsystemen.

Ook wordt de jaarlijkse uitgave van de Staat van Schiphol gecontinueerd en wordt deze inhoudelijk verdiept. De ILT blijft investeren in andere vormen van toezicht om zo efficiënt mogelijk te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen enerzijds, en het voorkomen van maatschappelijke schade anderzijds.

Ten slotte gaat de ILT met andere partijen, zoals de Europese toezichthouder EASA maar ook met Neder­landse partijen, in gesprek over een efficiëntere inrichting van het toezicht.

NLVP

In 2020 is het nieuwe Nederlandse luchtvaartveiligheids­programma (NLVP) opgesteld. Het NLVP beschrijft hoe de veiligheid is geborgd in samenhang tussen beleid, toezicht en de luchtvaartorganisaties. Het nationale veiligheids­doel is het continu verbeteren van de lucht­vaart­veiligheid door het kennen van de grootste nationale risico's en deze te beheersen tot een acceptabel niveau.

Dit vraagt om inspanningen van diverse partijen, niet alleen op technisch vlak maar ook rondom veiligheids­cultuur. De ILT maakt met de beleidsdirecties nadere afspraken over de rolverdeling. Samen wordt gewerkt aan de verdere inrichting en versterking van de luchtvaartautoriteit.