Maatschappelijke doelen

De ILT zet zich in voor veilig, eerlijk en duurzaam weg­transport. Niet-naleven van regels voor arbeids- en rusttijden, belading of cabotage leidt tot oneerlijke concurrentieverhoudingen tussen transporteurs. Daarnaast kunnen ongelukken in het wegtransport ontstaan door oververmoeidheid van chauffeurs of over­belading. En kan het niet naleven van de regels schade veroorzaken aan het weggennet en de luchtkwaliteit.

Met het toezicht levert de ILT een bijdrage aan een wegtransport dat veilig is voor zowel beroepschauffeurs als overige weggebruikers, het vermijden van schade aan het wegennet en de leefomgeving, en het voorkomen van oneerlijke concurrentie.

Ontwikkelingen

In de nieuwe transportregelgeving (Mobility Package) is een evenwicht gecreëerd tussen de arbeids- en sociale omstandigheden van vrachtwagenchauffeurs en de vrijheid van ondernemers om diensten te verlenen. Dit pakket leidt voor chauffeurs onder meer tot nadere regels over hun cabinerust, inroostering en de periodieke terugkeer naar hun woonplaats of bedrijfslocatie.

Voor een veilig wegtransport is goede internationale samenwerking noodzakelijk. Een voorbeeld hiervan is de gefaseerde invoering van de tweede generatie slimme tachograaf in het internationaal wegtransport vanaf 2024, die vanaf 20 augustus 2023 al verplicht is voor nieuwe voertuigen.

Een ander voorbeeld is de invoering van het ERRU (European Register of Roadtransport Undertakings), waarin vervoersovertredingen op Europees niveau worden geregistreerd en die betrokken wordt bij de beoordeling van de betrouwbaarheid van de chauffeur en de onderneming.

Nederland heeft de keuze gemaakt de meting van overbelading via detectiesystemen in het wegdek te laten plaatsvinden.

Focus van de ILT

De ILT zet in op versterking van het informatiegestuurd en risicogericht toezicht. Met het digitaal inspecteren en de doorontwikkeling van het desktoezicht komen overtreders scherper in beeld, wordt capaciteit efficiënter ingezet en kunnen bedrijfs- en weginspecties risico­gericht worden uitgevoerd. Hierbij wordt samen­werking gezocht met toezichtpartners, bijvoorbeeld in de deelmarkt van het contractvervoer. Voor de aanpak van zware overtredingen wordt met het FEK (fraude expertise knooppunt) de samenhang tussen toezicht en strafrechtelijke opsporing versterkt.

De komende jaren wordt onder meer ingezet op inrichten van digitaal toezicht op de tachograaf, op tachograafmanipulatie en overbelading. Verder wordt onderzocht in welke mate manipulatie van AdBlue-systemen in vrachtwagens aangepakt kan worden, om zo een bijdrage te leveren aan de vermindering van stikstofdepositie.

De ILT bereidt zich vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Electronic Freight Transport Information-verordening (eFTI) in 2025 al voor door binnen de Benelux elektronische vrachtbrieven te accepteren.