Het Meerjarenplan 2022-2026 is een doorontwikkeling van de Koers ILT. De missie van de ILT blijft onveranderd: de ILT werkt aan veiligheid, vertrouwen en duurzaam­heid in trans­port, infrastructuur, milieu en wonen. Keuzes die de ILT maakt komen voort uit de invulling die zij geeft aan de pijlers: selectief, effectief, reflectief en optimale zakelijke dienst- en vergunningverlening.

Deels blijven deze keuzes voor de komende jaren onveranderd. Wel is er sprake van een doorontwikkeling: zo wordt het instrumentarium voor risicoselectie, naast de ILT-brede risicoanalyse (IBRA), voor strategische risico's aangevuld met een instrument voor tactische risicoselectie, en wordt het programmatisch werken verder ontwikkeld om nog meer effect te realiseren.

Maatschappelijke risico's, wettelijke verplichtingen en maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot enkele accentverschuivingen, met name voor de pijlers effectief en reflectief. Het betreft de tijdige betrokkenheid bij de ontwikkeling van nieuwe regelgeving, de versterking van het burger­perspectief en de versterking van het reflectief vermogen.

Hier staat een visuele weergave van de indeling van het Meerjarenplan van de Inspectie Leefomgeving en Transport.
Figuur 3 - Richtinggevende keuzes 2022 - 2026

Selectief

  • De risicogerichte werkwijze uit de Koers blijft leidend. De onderbouwing met de IBRA ontwikkelt door. De werk­wijze wordt verder uitgewerkt op tactisch en operationeel niveau.
  • Een sterke informatiepositie. Deze ondersteunt een effectieve, efficiënte en innovatieve werkwijze en wordt vormgegeven aan de hand van de datakoers.

Effectief

  • Maatschappelijk effect is leidend. De ILT is gericht op het beperken van maatschappelijke schade. De wettelijke taken vragen, gezien de omvang van de middelen die de ILT beschikbaar heeft, een afweging over hoe intensief of extensief de ILT deze uitvoert. Onder­werpen met grote maatschappelijke risico's krijgen prioriteit in programma's.
  • Versterkte (internationale) adviesrol ILT voor nieuwe regelgeving. De ILT levert informatie aan ten behoeve van de ontwikkeling van beleid en levert zo een bijdrage aan de vraag of en op welke wijze toezicht kan worden ingezet. Dat gebeurt met oog voor innovatie, informatiepositie, en bekostiging van de potentiële nieuwe taak.
  • Burgerperspectief versterken. Voor de versterking van vertrouwen in overheid en instituties werkt de ILT in de planperiode verder aan het toepassen van het burger­perspectief in het toezicht, inclusief het belang en de impact van (sociale) media.

Reflectief

  • Versterken reflectief vermogen. Het bereiken van maximaal maatschappelijk effect vergt heldere analyses en beschrijvingen, ook op het niveau van een toezichtsysteem.
  • Signalerend. De ILT verkent systematisch nieuwe ontwikkelingen, besteedt gericht aandacht aan onderwerpen waarbij sprake is van grote dynamiek, en brengt daarover signaalrapportages uit.

Optimale zakelijke dienst- en vergunningverlening

  • De werkwijze met verzakelijkte vergunning­verlening wordt gecontinueerd met extra aandacht voor het perspectief van de aanvrager.

De ILT-organisatie

  • De ILT als onderdeel van het ministerie van IenW is onafhankelijk in het functioneren, de program­me­ring, de onderzoeken en de oordeels­vorming. Daar­mee versterkt de ILT het vertrouwen in de overheid.
  • De medewerker: vakmanschap en kennis. Vakman­schap en kennis zijn cruciaal voor de rol van de toezicht­houder. Dit komt terug in de werkwijze, in het meerjarig personeelsplan en in de competentie­profielen van (nieuwe) medewerkers, waarin ook aandacht is voor betrokkenheid bij de maatschappe­lijke opgave van de ILT. De ILT wil dat medewerkers trots kunnen zijn op hun werk.