Maatschappelijke doelen

De ILT werkt aan het beperken van de schadelijkheid van chemische stoffen op de gezondheid en het milieu. Hierbij gaat het om industriële chemicaliën, biociden en explosieve stoffen en precursoren.

De kennis over de schadelijkheid van deze stoffen groeit en daarmee de maatschappelijke onrust en politieke aandacht. Van belang is dat het toezicht bijdraagt aan de verbetering aan het maatschappelijk vertrouwen doordat de ILT proactief en reactief (ongevallen met) chemische risico's oppakt.

Ontwikkelingen

Wereldwijd wordt een groeiende hoeveelheid gevaarlijke stoffen, waaronder broeikasgassen, geproduceerd en gebruikt. Daarvan beheersen we de effecten op de gezond­heid en de leefomgeving (biodiversiteit en klimaat) niet of onvoldoende. Door een warmer klimaat en de globalisering doen meer plaagdieren en invasieve exoten hun intrede. De bijbehorende chemische bestrijding brengt risico's met zich mee.

Daarnaast worden steeds meer slecht-afbrekende, mobiele en toxische stoffen ontdekt in (drink)water. Van belang is na te gaan of het gebruik ervan is toegestaan en welke maatregelen nodig zijn.

Chemische stoffen zijn ook relevant in het streven naar een volledig circulaire economie. Steeds vaker worden 'bijproducten' en voormalige afvalstoffen beschouwd als (secundaire) grondstoffen. Reductie van het gebruik van schadelijke stoffen in materialen en producten verbetert de mogelijkheden voor hergebruik en recycling.

Ten slotte werkt de Europese Commissie verder aan de uitwerking van de Chemicaliënstrategie, met een potentieel grotere rol voor de toezichthouder.

Focus van de ILT

Het toezicht richt zich de komende jaren op de sturing op (blootstellings)risico's van gevaarlijke chemische stoffen in de keten. Hiervoor is het volgende nodig:

Versterken ketenregierol en verbinding met partners

De ILT heeft nationaal een ketenregierol. De ILT neemt deel aan het EU-Forum en heeft regelmatig overleg met andere inspectiediensten zoals de NVWA, Inspectie SZW en SodM. De ILT werkt aan versterking en verbreding van deze samenwerking, wat leidt tot groter effect op de naleving door bedrijven. Te denken valt aan gezamen­lijke programmering, projecten en verslaglegging, maar ook aan gezamenlijke opdracht­verlening aan laboratoria en kennisinstellingen als het RIVM.

Tevens kan de samenwerking met onder andere de Douane, de omgevingsdiensten, RWS en de waterschappen worden versterkt. Internationaal kan het toezicht worden verbreed onder de nieuwe Europese Markt­toezicht­verordening.

Benutten signalen, meldingen en kennis over incidenten

De ILT legt signalen neer waar ze kunnen worden opgepakt. Bij beleidsdirecties voor het actualiseren van wet- en regelgeving en het opstellen van beleidsregels of door het inschakelen van het Europees chemicaliën­agent­schap ECHA, het EU-Forum, het BPR-S, Bureau REACH, het Ctgb, en betrokken inspectiediensten en branches/bedrijven.

Verbetering is mogelijk door slimmer en professioneler gebruik te maken van data-analyse van ongevallen en incidenten met chemische stoffen, gebruik van explosieven (bijvoorbeeld bij plof­kraken), illegaal vuur­werk en meldingen van ongewone voorvallen op grond van de Wabo.

Bedrijven wijzen op de eigen verantwoordelijkheid

In het 'stoffenveld' wil de ILT meer gebruikmaken van andere vormen van toezicht, zoals communicatie en het besturingstoezicht dat momenteel in ontwikkeling is. Hierbij richt de ILT zich op nalevingscommunicatie rond verantwoord gebruik van en handel in chemische stoffen en het beschikbaar maken van informatie.

Tot slot gaat de ILT anticiperen op de omvangrijke toenemende internethandel in chemische stoffen en overtredingen terugleggen bij online marktplaatsen.