Stel dat de dijk in de Alblasserwaard doorbreekt, hoeveel mensenlevens komen dan in gevaar? En wat is de economische schade en maatschappelijke ontwrichting van zo’n ramp? In 2016 bereidt de inspectie zich voor op een nieuwe taak die zij met ingang van 2017 uitvoert: toezicht houden op de primaire waterkeringen, oftewel: de dijken die Nederland tegen het buitenwater beschermen. Deze taak heeft 2 kanten: checken of het beheer en dagelijks onderhouden van de dijken op orde is (zorgplicht) en checken of op de juiste wijze is beoordeeld of de dijken qua ontwerp sterk en groot genoeg zijn om weerstand te kunnen bieden aan hoge waterstanden.

Wat doet de inspectie?

De ILT werkt zich in 2016 in de wereld van hoogwaterveiligheid in. Op basis van proefinspecties wordt samen met de beheerders een strategie en een innovatieve methodologische aanpak ontwikkeld om effectief toezicht te kunnen houden op de zorgplicht. De proefinspecties pakken goed uit. De betrokken partijen – de waterschappen en Rijkswaterstaat – gaan meteen aan de slag met de resultaten en verbeteren hun werkwijze. Voor de controle of de dijken sterk genoeg zijn, zijn de normen vanaf 2017 het uitgangspunt. Dit zijn nieuwe veiligheidsnormen, gebaseerd op de effecten van een overstroming in verschillende gebieden. Alle betrokken partijen (en dus ook de inspectie) moeten leren omgaan met deze nieuwe normen en het toetsinstrumentarium. Ook daar wordt in 2016 veel aandacht aan besteed.

Hoogwaterveiligheid

Nederland heeft de veiligste delta van de wereld. Toch kunnen zich onveilige situaties voordoen in het waterrijke land dat voor een groot deel onder zeeniveau ligt. De televisieserie ‘Als de dijken breken’ - in 2016 op de Nederlandse televisie- laat hier een extreem voorbeeld van zien. Maar hoe extreem is dit? Met haar toezichttaak zet de ILT in op optimale hoogwaterveiligheid in het hele land. Daarbij is extra aandacht voor het checken en controleren van de waterkeringen met grote overstromingsrisico’s. Terug naar de Alblasserwaard: als de dijk hier doorbreekt zijn de gevolgen enorm. In de maatschappelijke kosten-baten-analyse die ten grondslag ligt aan de nieuwe veiligheidsnormen is geschat dat een dijkdoorbraak bij de Alblasserwaard mogelijk zal leiden tot 660 dodelijke slachtoffers en 9,5 miljard euro aan economische schade.