De ILT zet zich in voor het behoud van een veilige en gezonde woon- en werkomgeving en het beperken van belastende invloeden op het milieu. Denk hierbij aan het toezicht op de veiligheid van bouwwerken en drinkwater, de beperking van risico's van gevaarlijke stoffen en industrieën, de verantwoorde verwerking van afval en de preventie en sanering van vervuilingen van bodem en water.

Dit gebeurt zoveel als mogelijk in samenwerking met andere inspecties, risicogestuurd, uitgaande van vertrouwen en gericht op de reductie van de toezichtlast. Beleidsmakers bepalen de regels, burgers en bedrijven zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en de inspectie ziet toe op de naleving.

Afval    
  MJP 2016 Realisatie 2016
Vergunningen    3.378    3.195
Administratiecontroles       240       296
Audits           4           3
Convenanten           4           0
Objectinspecties       985    1.029
Toezicht genetisch gemodificeerde organismen, Defensie en buisleidingen    
  MJP 2016 Relisatie 2016
Vergunningen    70     34
Administratiecontroles    99     97
Audits  120   110
Convenanten      8       0
Onderzoek    11       8
Objectinspecties  259    221
Incidentafhandeling          1
Andere overheden    
  MJP 2016 Realisatie 2016
Vergunningverlening      55      83
Wabo-adviezen      108
Administratiecontroles      18      37
Audits        7        8
Onderzoek      11        7
Opsporing MJP 2016 Realisatie 2016
Signalen       88       113
Preweegdocumenten       16         25
Team Criminele Inlichtingen pv's       30         37
Analyses         2           2
Processen-verbaal       10         10
(eindopsporingsonderzoeken)    

N.B. Opsporing: signalen worden sneller en eerder opgewerkt en met een efficiëntere werkwijze. Hierdoor komt er sneller meer informatie beschikbaar.

De ILT verleent vergunningen en houdt direct toezicht op wettelijke verplichtingen rondom de zogenoemde ‘eigen werken’ van Rijkswaterstaat (RWS) voor zover het gaat om de ‘natte wetgeving’. Het toezicht vindt plaats bij aannemers of andere bedrijven die in opdracht van RWS handelingen in de rijkswateren uitvoeren en daarnaast bij RWS zelf in zijn rol van beheerder en opdrachtgever. Op het gebied van hoogwaterveiligheid houdt de inspectie toezicht op de naleving van de wettelijke voorschriften bij de beoordeling van de primaire waterkeringen door de beheerders.

De ILT houdt toezicht op de naleving van bepalingen in de Drinkwaterwet en de daaronder vallende regelingen. Per 1 juli 2016 is de inspectie aangewezen als toezichthouder voor het technische toezicht op de kwaliteit en de veiligheid van de elektriciteit- en drinkwatervoorziening op Bonaire, Sint Eustasius en Saba (Wet elektriciteit en drinkwater BES).

Met het oog op legionellapreventie houdt de inspectie toezicht op de in de Drinkwaterwet genoemde collectieve installaties.  Te grote aantallen legionellabacteriën in het drinkwater zouden voor een risico voor de volksgezondheid kunnen zorgen.

De ILT houdt toezicht op bodemintermediairs en certificerende instellingen binnen het zogenoemde KWALIBO-stelsel (Kwaliteitsborging bij bodemintermediairs). Bodemintermediairs zijn onder meer adviesbureaus, laboratoria, aannemers, grondbanken, bedrijven die grond en baggerspecie reinigen of verwerken en bedrijven die bouwstoffen produceren uit primaire grondstoffen en afvalproducten.

Biociden zijn bestrijdingsmiddelen die tot doel hebben schadelijke of ongewenste organismen te vernietigen, af te weren, onschadelijk te maken of de effecten ervan te voorkomen. Hiervoor gelden de Europese Biocidenverordening en de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. In 2016 ligt het accent van het ILT-toezicht bij de gassingsbedrijven, de producenten/toelatinghouders van biociden en de reinigingsbranche. Naar aanleiding hiervan en als reactie op binnengekomen meldingen haalt de ILT ruim 40 illegale biociden (en de hieraan gelieerde voorraden) van de markt door het geven van een waarschuwing, dwangsom of boete.

Uit REACH-inspecties bij handelaren en tankopslagbedrijven, actief in de bunkeroliemarkt voor zeeschepen, blijkt dat het ontbreekt aan transparantie over de herkomst en samenstelling van de diverse gebruikte gevaarlijke stoffen en mengsels. De ILT intervenieert hierop. REACH staat voor Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals.

De vuurwerkinspecties van ILT hebben vooral betrekking op de productveiligheid. Jaarlijks worden 3.000 producttesten bij ongeveer 300 verschillende producten. Het afkeuringspercentage ligt rond de 22%.

De Wet precursoren voor explosieven treedt op 1 juni 2016 in werking. Naast een beperkte vergunningplicht vormen de signalering en het melden van verdachte personen een belangrijke pijler van deze wet. De ILT richt zich vooral op brancheorganisaties en hoofdkantoren van grote organisaties om via die spelers de achterliggende netwerken te bereiken.

Risicovolle- en explosiegevaarlijke stoffen    
  MJP 2016 Realisatie 2016
Vergunningen      197       142
Administratiecontroles   1.360    1.307
Audits          8           0
Convenanten          8           3
Objectinspecties   1.015    2.312
Water en bodem    
  MJP 2016 Realisatie 2016
Vergunningen         70         66
Administratiecontroles    3.384    4.214
Audits         13         27
Convenanten         12           9
Objectinspecties       800       470
Energiemaatregelen en Productregelingen    
  MJP 2016 Realisatie 2016
Administratiecontroles    1.716   2.225
Convenanten            4  
Objectinspecties  61.250 61.561