1. Onderzoek totale vergunningsituatie bedrijven
De ILT heeft onderzoek gedaan naar bedrijven waarbij mogelijk sprake zou kunnen zijn van een onoverzichtelijke en/of ontoereikende vergunningsituatie (Wabo-vergunning). Bij 2 van de 8 onderzochte bedrijven bleek op basis van de gehanteerde criteria sprake van tekortkomingen

2. Defensietoezicht op een andere leest geschoeid: de ‘Generaal Centraal’
De slechte naleving van defensie was reden om de wijze van toezicht te veranderen. De ILT constateert dat de nalevingsresultaten van nieuwe aanpak nog steeds tegen vallen.

3. Inspectieonderzoek ziekenhuisafval
De ILT heeft in 2015 een inspectieonderzoek uitgevoerd naar ziekenhuisafval. De inspectieresultaten van het onderzoek in 2015 laten relatief hoge overtredingpercentages zien van diverse voorschriften. Alle onderzochte instellingen hebben waar nodig de vastgestelde overtredingen gecorrigeerd.

4. Tuchtcollege
In december 2015 heeft het Tuchtcollege 2 uitspraken gedaan in zaken die door de ILT zijn voorgelegd. In beide zaken vond het Tuchtcollege dat de kapitein niet als een goed zeeman heeft gehandeld.

5. Installaties met cfk’s
De ILT signaleert dat in de Ozonverordening een verbod is opgenomen voor de uitvoer van gereguleerde stoffen (cfk’s) en producten en apparaten die deze stoffen bevatten of nodig hebben, maar dat door de afwezigheid van een aanduiding van het koelmiddel op het apparaat het niet duidelijk is bij apparaten die worden uitgevoerd gaat om installaties die onder deze verordening vallen. ILT kan daardoor niet optreden tegen transporten van apparaten waarvan het vermoeden is dat deze in derdewereldlanden weer gevuld worden met cfk’s.

6. Inspecties Antifouling
De ILT informeert over de inspectieresultaten op het onderwerp antifouling.

7. Doorwerking CPR op besluit bodemkwaliteit
De ILT informeert over de (mogelijke) strijdigheid van een aantal bodemnormdocumenten met de Europese Bouwproductenverordening

8. NSR onderdeel Abellio gaat rijden in Nederland
De ILT informeert dat Abellio (onderdeel van NS Reizigers (NSR) voornemens is materieel te leveren aan NSR waarmee met ingang van de nieuwe dienstregeling 2017 wordt gereden op een aantal trajecten en geeft aan wat dit betekent voor het veiligheidsbeheersysteem en het veiligheidscertificaat van NSR.

9. Bunkerolie
De ILT heeft RIVM onderzoek laten doen naar de milieurisico’s van bunkerolie (stookolie voor zeeschepen) en informeert over de resultaten van dit onderzoek en over inspecties die zij heeft uitgevoerd bij handelaren en blenders die actief zijn in deze markt.

10. Emissies Tata Steel
De ILT informeert dat de informatie-uitwisseling tussen Tata Steel en de omgevingsdienst over emissies en emissiebronnen onvoldoende is.

11. Functioneren certificerende instellingen bodembeheer
De ILT heeft nog geen positief beeld over de naleving door Certificerende Instellingen op het werkveld bodem.

12. Doorwerking Barrotitel 2.2. Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR)
De ILT heeft onderzocht in hoeverre de regels uit het Besluit Algemene Regels Ruimtelijke Ordening (Barro) met betrekking tot het PMR doorwerking hebben gevonden in de 13 relevante bestemmingsplannen van 6 Zuid-Hollandse gemeenten en één Zeelandse gemeente en informeert over de resultaten van het onderzoek.

13. Marpol-EVOA (Afval van zeeschepen)
Door de Marpol-regelgeving kunnen schepen hun scheepsafvalstoffen zonder ingewikkelde procedure afgegeven in de haven. Indien een schip rondvaart met een afvalstof die afkomstig is van land is er echter geen sprake van een scheepsafvalstof en hierop is bij grensoverschrijdend transport de EVOA van toepassing. Er zijn casussen waarbij het niet evident is om wat voor soort afvalstof het gaat. Door de EVOA niet van toepassing te verklaren, loopt Nederland het risico om een aantrekkende werking te hebben op ongewenste (gevaarlijke) afvalstoffen. Door de EVOA wel van toepassing te verklaren is er een risico dat schepen zich op onverantwoorde wijze van afvalstoffen ontdoen. De ILT informeert over dit dilemma.

14. Hoogte van de boete voor bemanningstekort voor een gezagvoerder in loondienst/gezagvoerder die onder gezag van een ander arbeid verricht
De ILT heeft beleid gevraagd het boetebeleid voor bemanningstekort aan te passen omdat het huidige beleid onvoldoende invulling geeft aan het evenredigheidsbeginsel.

15. Samenvoegen van grond door gemeenten die niet erkend zijn
De ILT informeert over signalen die zij binnenkrijgt dat meerdere gemeenten grond samenvoegen in gemeentelijke depots zonder dat zij daartoe erkend (toegelaten tot de markt) zijn.