De Autoriteit woningcorporaties (Aw), ondergebracht bij de ILT, voert het integraal risicogericht toezicht op woningcorporaties uit zoals opgedragen in de Woningwet. De Aw bewaakt en beschermt de maatschappelijke middelen van woningcorporaties, zodat deze rechtmatig, effectief en efficiënt worden ingezet in het belang van de volkshuisvesting. Het is de ambitie van de Aw dat het woningcorporatiestelsel zijn publieke taak bestendig kan uitoefenen. De Aw stelt jaarlijks (ook) een werkplan vast. Dat plan wordt aan de beide kamers der Staten-Generaal gezonden.

Behalve toezichthouder is de Aw vergunningverlener. De belangrijkste vergunningen voor 2017 betreffen de scheiding van DAEB- en niet-DAEB-activiteiten, de zienswijzen geschiktheid en betrouwbaarheid en de goedkeuring van verkoop van woningen en maatschappelijk vastgoed. DAEB staat voor Diensten van Algemeen Economisch Belang.

Daarnaast ondersteunen het sectorbeeld, de thema-onderzoeken en de gegevens die de Aw aan het Corporatie Benchmark Centrum aanlevert de verdere professionalisering van de woningcorporaties.

Autoriteit woningcorporaties MJP 2016 Realisatie 2016
Vergunningen 1.441 1.558
Administratiecontroles niet gemeld 347
Audits 493 628
Onderzoek 4 2
Binnengekomen meldingen MJP 2016 Realisatie 2016
Integriteit woningcorporaties        30             26
Binnengekomen vragen MJP 2016 Realisatie 2016
Woningcorporaties        800      3.078

Hieronder staat een uitsplitsing.

Vergunningverlening

MJP 2016 Realisatie 2016
Geschiktheid en betrouwbaarheid 675 721
Statutenwijziging 363 329
Reglement financieel beleid en beheer 363 305
Scheiding DAEB en niet -DAEB 0 0
Verkopen 200 130
Overige vergunningverleningen 20 20
Subtotaal 1.441 1.558

Administratieve controles

MJP 2016 Realisatie 2016
Controle, rapportage Wet Normering niet gemeld 347
Topinkomens

Audits

MJP 2016 Realisatie MJP
Integraal toezichtoordelen 363 347
Monitoring interventies 100 207
Governance inspecties en -audits niet gemeld 48
Subtotaal 463 602

Binnengekomen meldingen

MJP 2016 Realisatie 2016
Integriteit en artikel 29 30 26

Binnengekomen vragen

MJP 2016 Realisatie 2016
Afhandeling vragen door MIC voor Aw 800 1.260
Afhandeling vragen voor CorpoData niet gemeld 1.818
Subtotaal 800 3.078