De Autoriteit woningcorporaties (Aw), ondergebracht bij de ILT, voert het integraal risicogericht toezicht op woningcorporaties uit zoals opgedragen in de Woningwet. De Aw bewaakt en beschermt de maatschappelijke middelen van woningcorporaties, zodat deze rechtmatig, effectief en efficiënt worden ingezet in het belang van de volkshuisvesting. Het is de ambitie van de Aw dat het woningcorporatiestelsel zijn publieke taak bestendig kan uitoefenen. De Aw stelt jaarlijks (ook) een werkplan vast. Dat plan wordt aan de beide kamers der Staten-Generaal gezonden.

Behalve toezichthouder is de Aw vergunningverlener. De belangrijkste vergunningen voor 2017 betreffen de scheiding van DAEB- en niet-DAEB-activiteiten, de zienswijzen geschiktheid en betrouwbaarheid en de goedkeuring van verkoop van woningen en maatschappelijk vastgoed. DAEB staat voor Diensten van Algemeen Economisch Belang.

Daarnaast ondersteunen het sectorbeeld, de thema-onderzoeken en de gegevens die de Aw aan het Corporatie Benchmark Centrum aanlevert de verdere professionalisering van de woningcorporaties.

Autoriteit woningcorporaties    
  MJP 2016 Realisatie 2016
Vergunningen 1.441 1.558
Administratiecontroles niet gemeld    347
Audits    493    628
Onderzoek        4        2
Binnengekomen meldingen MJP 2016 Realisatie 2016
Integriteit Woningcorporaties        30             26
Binnengekomen vragen MJP 2016 Realisatie 2016
Woningcorporaties        800      3.078

Hieronder staat een uitsplitsing.

  MJP 2016 Realisatie 2016
Vergunningverlening    
Geschiktheid en Betrouwbaarheid   675    721
Statutenwijziging    363    329
Reglement financieel beleid en beheer    363    305
Scheiding DAEB en niet -DAEB        0        0
Verkopen    200    130
Overige vergunningverleningen      20       20
Subtotaal 1.441 1.558
     
Administratieve controles    
Controle, rapportage Wet Normering Niet gemeld     347
Topinkomens    
     
Audits    
Integraal toezichtoordelen       363      347
Monitoring interventies       100      207
Governance inspecties en -audits niet gemeld        48
Subtotaal       463      602
     
Binnengekomen meldingen    
Integriteit en art. 29          30         26
     
Binnengekomen vragen    
Afhandeling vragen door MIC voor Aw        800   1.260
Afhandeling vragen voor CorpoData Niet gemeld   1.818
Subtotaal        800   3.078