De ILT houdt toezicht op de naleving van bemanningsvoorschriften, milieuvoorschriften, veiligheidsvoorschriften en technische voorschriften voor schepen en apparatuur. De ILT verstrekt zelf vergunningen en houdt door audits toezicht op klassenbureaus en andere erkende instellingen die certificerende werkzaamheden uitvoeren en bijvoorbeeld trainingen verzorgen.

Binnenvaart

MJP 2016 Realisatie 2016
Vergunningen 1.050 1.409
Administratiecontroles 120 101
Audits en reality checks (inclusief zeevaart) 26 17
Convenanten 9 6
Objectinspecties 970 825
Incidentenafhandeling1 200 171

1 In tegenstelling tot eerdere jaarverslagen en het Meerjarenplan alleen de incidentafhandeling rond binnenvaartschepen; niet rond bijvoorbeeld zeeschepen op binnenwateren of in havens. De inspectie is bezig het registratieproces van de incidentafhandeling te uniformeren.

Zeevaart

MJP 2016 Realisatie 2016
Vergunningen 5.400 4.991
Administratiecontroles 113 188
Audits (zie binnenvaart) - -
Convenanten 5 2
Objectinspecties 4.850 4.063
Onderzoek 250 223

Binnenvaart

In 2015 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu boetes in de binnenvaart verhoogd. Daarmee werd het economisch voordeel van niet naleven aanzienlijk verkleind. De inspectie heeft de indruk dat de verhoogde boetes leiden tot een betere naleving. Een deel van de sector had kritische vragen gesteld bij de hoogte van de boetes en bij het aantal boetes. Tegen deze achtergrond geeft de ILT in 2016 invulling aan de toezegging van de minister om met de brancheverenigingen in gesprek te gaan.

De ILT richt zich steeds meer op het vooraf informeren over toezichtactiviteiten. Tijdens regulier toezicht op de passagiersvaart was gebleken dat er in sommige gevallen brandgevaarlijke situaties konden ontstaan door het gebruik van open vuur en/of licht ontvlambaar materiaal van tentdoeken. Tijdens overleg in 2016 met de branche wordt dit aangekaart en via de media wordt de doelgroep ook geïnformeerd over de geldende voorschriften. Deze voorlichting wordt opgevolgd door fysieke controles aan boord.

Zeevaart

Het risicobeeld van de Nederlandse koopvaardij verandert niet in 2016.

Jaarlijks worden, aan de hand van inspectiebevindingen op schepen, wereldwijd 3 ranglijsten gemaakt van vlaggenstaten. Dat gebeurt door onder meer Paris Memorandum of Understanding on Port State Control (Paris MoU on PSC). Deze lijsten zijn: een ‘white list’, een ‘grey list’ en een ‘black list’. Nederland komt voor op de ‘white list’.

Nederlandse vlag op de white-lists
2011 2012 2013 2014 2015
Ranking Paris MoU2 nummer 4 nummer 15 nummer 19 nummer 19 nummer 12
Aanhoudingen Paris MoU 18 35 30 14 10

2 deze ranking is gebaseerd op een gemiddelde van 3 jaren en op de prestaties in alle deelnemende landen

Vanuit de Paris MoU en Europa wordt jaarlijks een verplichting met betrekking tot het aantal uit te voeren inspecties opgelegd. In 2016 voldoet de ILT aan de initieel opgelegde verplichting en levert hiermee een bijdrage aan de aanwezigheid van goede kwaliteit scheepvaart in Europese wateren.

De Maritime Labour Convention regelt dat zeevarenden een beroep kunnen doen op de inspectie als het gaat om misstanden aan boord van schepen met betrekking tot het welzijn van de zeevarenden. In 2016 zijn er 46 klachten. Dit is een duidelijke toename vergeleken met voorgaande jaren (11 in 2014 en 14 in 2015).

Tijdens bemanningscontroles bij de visserij blijkt een naleving van de bemanningsvoorschriften van 50%.In een aantal gevallen worden ernstige overtredingen geconstateerd op schepen waarop eerder overtredingen zijn geconstateerd. De ILT legt deze schepen stil en/of grijpt strafrechtelijk in samen met de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie.

Naar aanleiding van het interbestuurlijk toezicht door de ILT op de uitvoering van de Havenbeveiligingswet door gemeenten met een zeehaven overlegt de ILT met de betreffende gemeenten over aandachtspunten en verbeterpunten. Om deze gemeenten bij de invulling van hun verantwoordelijkheid te faciliteren, organiseert de ILT een kennisdag voor toezichthouders van gemeenten. De ILT monitort de voortgang.

Het toezicht op scheepsafvalstoffen wordt in 2016 verder uitgebreid. Samenwerking met de grote havens wordt voortgezet en er is aandacht voor de scheepsafvalstoffenproblematiek in kleinere havens. De ILT legt bij 372 controles een verplichte afgifte van scheepsafvalstoffen op. Dit is een toename van meer dan 200 % ten opzichte van voorgaande jaren.