Staat van baten en lasten

Baten

Baten 2016
Omzet IenM 130.828
Omzet overige departementen 373
Omzet derden 22.550
Rentebaten 14
Vrijval voorzieningen 1.813
Bijzondere baten  1.379
Totaal baten 156.957

Lasten

Lasten  2016
Apparaatskosten 148.136
Personele kosten 111.191
Materiële kosten 36.945
Rentelasten -
Afschrijvingskosten 2.370
immaterieel -
materieel 2.370
waarvan apparaat ICT -
Overige lasten 1.660
dotaties voorzieningen 6
bijzondere lasten 1.654
Totaal lasten 152.166

Saldo van baten en lasten

Saldo van baten en lasten 4.791

Baten

Omzet IenM

Het betreft de omzet uit hoofde van activiteiten die de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verricht voor het moederdepartement (Infrastructuur en Milieu).

Opbrengst overige departementen

Het betreft een bijdrage van het ministerie van BZK voor de aanvullende taken van de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

Opbrengsten van derden

De opbrengsten van derden hebben betrekking op de tarieven die aan afnemers van producten op het gebied van vergunningverlening in rekening worden gebracht. Ook is hier de opbrengst voor het toezicht op de woningcorporaties verantwoord voor zover deze uit de heffing op de woningcorporaties is gefinancierd. De heffing over 2016 bedroeg € 14,6 miljoen.

Rentebaten

Rentes over de deposito’s bij de Rijkshoofdboekhouding.

Vrijval voorzieningen

De vrijval van de voorzieningen bestaat voornamelijk uit de vrijval op de reorganisatievoorzieningen van de Aw (€ 1,6 miljoen). Dit bedrag wordt verrekend met de corporaties via de heffing voor 2017.

Bijzondere baten

Betreft deels een correctie over 2015 in verband met lager uitvallende transitoria.

Lasten

De apparaatskosten betreffen de personele en materiële kosten. De externe inhuur betreft voornamelijk inhuur op ICT-gebied.

Materiële kosten

De oorzaak hiervan is met name te vinden in de gestegen ICT-beheerkosten. Ook is de begrote daling van huisvestingskosten achtergebleven.

Rentelasten

De inspectie heeft geen lopende leningen en daardoor ook geen rentelasten.

Dotaties voorzieningen

De dotaties aan voorzieningen omvatten een reorganisatievoorziening en een voorziening dubieuze debiteuren.

Saldo van baten en lasten

De inspectie heeft over 2016 een positief resultaat behaald van € 4,8 miljoen. De belangrijkste redenen voor dit overschot zijn de laag uitgevallen verhuiskosten (€ 2 miljoen minder kosten) en lagere personeelskosten als gevolg van het personele verloop. Ook stegen de opbrengsten uit vergunningverlening met € 0,6 miljoen.

Balans per 31 december 2016

Activa
bedragen x € 1000
Immateriële vaste activa -
Materiële vaste activa 3.787
Grond en gebouwen -
Installaties en inventarissen 0
Overige materiële vaste activa 3.787
Materiële vaste activa in aanbouw -
Onderhanden werk -
Debiteuren 937
Overige vorderingen en lopende activa 1.242
Liquide middelen 40.775
Totaal activa 46.741
Passiva
bedragen x € 1000
Eigen vermogen 12.230
Exploitatievermogen 7.439
Onverdeeld resultaat 4.791
Voorzieningen 2.138
Leningen bij het MvF -
Crediteuren 294
Overige schulden en overlopende passiva 32.079
Totaal passiva 46.741

Activa

Debiteuren

Het betreft een aantal vorderingen op andere onderdelen van het Rijk.

Overige vorderingen en overlopende activa

Deze post betreft grotendeels nog te factureren werkzaamheden vergunningverlening.

Liquide middelen

De ILT beschikt over ruim € 40 miljoen. Tegenover de liquide middelen staat een aantal voorzieningen, reserveringen en schuldposities op de balans en heeft de ILT de beschikking over een eigen vermogen.

Passiva

Eigen vermogen

Door het positieve resultaat van € 4,8 miljoen over 2016 overstijgt de inspectie het maximale eigen vermogen. Overeenkomstig de regeling Agentschappen zal bij de eerstvolgende suppletoire begrotingswet worden aangegeven hoe deze overschrijding wordt hersteld.

Voorzieningen

Het betreft een voorziening functioneel leeftijdsontslag, een reorganisatievoorziening en een voorziening claims derden.

Crediteuren

De crediteurenstand is relatief laag.

Overige schulden en overlopende passiva.

Hieronder vallen verscheidene schuldposities van de inspectie. De belangrijkste daarbij zijn de verplichtingen aan het personeel en transitorische posten.