Staat van baten en lasten

Baten 2016
Omzet IenM 130.828
Omzet overige departementen         373
Omzet derden   22.550
Rentebaten           14
Vrijval voorzieningen     1.813
Bijzondere baten     1.379
Totaal baten 156.957
   
Lasten  
Apparaatskosten 148.136
personele kosten 111.191
materiële kosten   36.945
   
Rentelasten      -
Afschrijvingskosten     2.370
immaterieel      -
materieel     2.370
waarvan apparaat ICT      -
Overige lasten     1.660
dotaties voorzieningen            6
bijzondere lasten     1.654
Totaal lasten 152.166
Saldo van baten en lasten     4.791

Baten

Omzet IenM
Het betreft de omzet uit hoofde van activiteiten die de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verricht voor het moederdepartement (Infrastructuur en Milieu).

Opbrengst overige departementen
Het betreft een bijdrage van het ministerie van BZK voor de aanvullende taken van de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

Opbrengsten van derden
De opbrengsten van derden hebben betrekking op de tarieven die aan afnemers van producten op het gebied van vergunningverlening in rekening worden gebracht.

Ook is hier de opbrengst voor het toezicht op de woningcorporaties verantwoord voor zover deze uit de heffing op de woningcorporaties is gefinancierd. De heffing over 2016 bedroeg € 14,6 miljoen.

Rentebaten
Rentes over de deposito’s bij de Rijkshoofdboekhouding.

Vrijval voorzieningen
De vrijval van de voorzieningen bestaat voornamelijk uit de vrijval op de reorganisatievoorzieningen van de Aw (€ 1,6 miljoen).
Dit bedrag wordt verrekend met de corporaties via de heffing voor 2017.

Bijzondere baten
Betreft deels een correctie over 2015 in verband met lager uitvallende transitoria.

Lasten

De apparaatskosten betreffen de personele en materiële kosten. De externe inhuur betreft voornamelijk inhuur op ICT-gebied.

Materiële kosten
De oorzaak hiervan is met name te vinden in de gestegen ICT-beheerkosten. Ook is de begrote daling van huisvestingskosten achtergebleven.

Rentelasten
De inspectie heeft geen lopende leningen en daardoor ook geen rentelasten.

Dotaties voorzieningen
De dotaties aan voorzieningen omvatten een reorganisatievoorziening en een voorziening dubieuze debiteuren.

Saldo van baten en lasten
De inspectie heeft over 2016 een positief resultaat behaald van € 4,8 miljoen.
De belangrijkste redenen voor dit overschot zijn de laag uitgevallen verhuiskosten (€ 2 miljoen minder kosten) en lagere personeelskosten als gevolg van het personele verloop. Tevens stegen de opbrengsten uit vergunningverlening met € 0,6 miljoen.

Balans per 31 december 2016  
bedragen x € 1000 31-12-2016
Activia  
Immateriële vaste activa         -
Materiële vaste activa     3.787
Grond en gebouwen         -
Installaties en inventarissen            0
Overige materiële vaste activa     3.787
Materiële vaste activa in aanbouw         -
Onderhanden werk         -
Debiteuren       937
Overige vorderingen en lopende activa    1.242
Liquide middelen  40.775
Totaal activa  46.741
   
Passiva  
Eigen vermogen  12.230
Exploitatiereserve    7.439
Onverdeeld resultaat    4.791
Voorzieningen    2.138
Leningen bij het MvF        -
Crediteuren       294
Overige schulden en overlopende passiva  32.079
Totaal passiva  46.741

Activa

Debiteuren
Het betreft een aantal vorderingen op andere onderdelen van het Rijk.

Overige vorderingen en overlopende activa
Deze post betreft grotendeels nog te factureren werkzaamheden vergunningverlening.

Liquide middelen
De ILT beschikt over ruim € 40 miljoen. Tegenover de liquide middelen staat een aantal voorzieningen, reserveringen en schuldposities op de balans en heeft de ILT de beschikking over een eigen vermogen.

Passiva

Eigen vermogen
Door het positieve resultaat van € 4,8 miljoen over 2016 overstijgt de inspectie het maximale eigen vermogen. Overeenkomstig de regeling Agentschappen zal bij de eerstvolgende suppletoire begrotingswet worden aangegeven hoe deze overschrijding wordt hersteld.

Voorzieningen
Het betreft een voorziening functioneel leeftijdsontslag, een reorganisatievoorziening en een voorziening claims derden.

Crediteuren
De crediteurenstand is relatief laag.

Overige schulden en overlopende passiva.
Hieronder vallen verscheidene schuldposities van de inspectie.

De belangrijkste daarbij zijn de verplichtingen aan het personeel en transitorische posten.