1. GGO CRISPR/Cas
De ILT signaleert 2 aandachtspunten met betrekking tot de handhaafbaarheid en milieuveiligheid van de nieuwe techniek CRISPR/Cas op het gebied van genetisch gemodificeerde organismen (ggo) en vraagt beleid de wetgeving aan te passen.

2. Afbreken herziening PGS 15 oude stijl en starten herziening PGS 15 nieuwe stijl volgens de risicobenadering
De ILT stelt de beleidsdirectie voor om te starten met de herziening van PGS 15 nieuwe stijl zodat onder andere de meest actuele inzichten verwerkt kunnen worden.

3. Ruimtelijke ontwikkelingen langs Rijksvaarwegen
De ILT signaleert dat gemeenten de regels, die gesteld zijn voor de veiligheid van de scheepvaart op rijksvaarwegen (Barro Titel 2.1), veelal niet expliciet opnemen in bestemmingsplannen.

4. Implementatie Machinistenrichtlijn
De ILT signaleert een knelpunt met betrekking tot de handhaving van de machinistenrichtlijn.

5. Detectie spoorvoertuigen
De ILT signaleert dat de detectie-eisen waar spoorvoertuigen aan moeten voldoen, niet afdoende werken voor sommige moderne typen spoorvoertuigen en vraagt de beleidsdirectie te onderzoeken op welke wijze beter in de detectie van spoorvoertuigen kan worden voorzien.

6. Publicatie UIC-fiches
De ILT vraagt de beleidsdirectie om bij wijziging van particuliere normen in de Regeling Indienststelling Spoorvoertuigen, de zogenoemde UIC-fiches, zorg te dragen voor publicatie in de Staatscourant.

7. Asbestverwijderingsbesluit
De ILT signaleert een knelpunt met betrekking tot de handhaving van het Asbestverwijderingsbesluit en vraagt de beleidsdirectie dit aan te passen.

8. Verpakkingen explosief categorie 1.4S voldoen niet aan wettelijke eisen
De ILT heeft bij een inspectie gesignaleerd dat de verpakkingen voor het vervoer van explosieven van de lichtste categorie (1.4S) niet altijd aan de wettelijke eisen voldoen en vraagt de beleidsdirectie om dit in internationaal verband te signaleren.

9. Aanpassing binnenvaartregelgeving rondvaartboten gewenst
De ILT signaleert een knelpunt met betrekking tot het vaargebied en de voorschriften aan de vaartuigen in de binnenvaartregelgeving voor rondvaartboten en vraagt de beleidsdirectie dit aan te passen.

10. Richtlijn 2010/35/EU voor vervoerbare drukapparatuur
De ILT signaleert een knelpunt voor de handhaving in de richtlijn en vraagt de beleidsdirectie dit aan te passen.

11. Wet- en regelgeving BES eilanden inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht en op zee
De ILT signaleert een knelpunt in de handhaving van de wet- en regelgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee en door de lucht en vraagt de beleidsdirectie dit aan te passen.

12. Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen
De ILT signaleert een knelpunt voor zowel de vergunningverlening als de handhaving in de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen en vraagt de beleidsdirectie dit aan te passen.

13. Knelpunten in BRL’en voor het toezicht op het werken zonder erkenning in de sector bodemenergie
De ILT heeft in de sector bodemenergiesystemen inspecties uitgevoerd en een aantal knelpunten gesignaleerd in de bodemnormdocumenten (BRL’en) die belemmerend werken ten aanzien van de duidelijkheid en de handhaafbaarheid van deze BRL’en. 

14. Acceptatiegrenswaarden grondreiniging minerale olie in protocol 7510 (BRL 7500)
De ILT signaleert dat de acceptatiegrenswaarden (uitgedrukt in fracties) voor de grondreiniging van minerale olie in de regelgeving niet aansluiten bij de fracties die laboratoria hanteren.

15. Regeling luchtvaartvertoningen
De ILT signaleert dat de Regeling luchtvaartvertoningen onvoldoende handvatten en duidelijkheid biedt voor vergunningverlening en toezicht en vraagt de beleidsdirectie een aantal aanpassingen door te voeren.

16. Ontheffingen luchtvaartmobiele band
De ILT kan vrijstellingen verlenen voor het gebruik van frequenties voor luchtvaartcommunicatie ten behoeve van radiotelefonie maar is van mening dat dit efficiënter geregeld kan worden via algemene regelgeving.

17. Periodieke keuringen machinisten
In de Machinistenrichtlijn wordt de frequentie aangegeven van de periodieke keuringen die een machinist moet ondergaan. De ILT signaleert een verschil in interpretatie tussen enkele spoorwegondernemingen en de ILT en vraagt beleid om een eenduidige omschrijving hiervan in de richtlijn op te nemen.

18. Opslag GGO’s van inperkingsniveau II in apparatuurruimte
De ILT signaleert in de praktijk een probleem met de ingeperkte ruimten zoals gedefinieerd in het Besluit en bijbehorende Regeling genetisch gemodificeerde organismen (ggo).

19. EU regelgeving (REACH en CLP) en Productenbesluit asbest
De ILT signaleert een knelpunt voor de handhaving en vraagt de beleidsdirectie dit aan te passen.

20. Onafhankelijke milieukundige verificatie
De ILT signaleert dat veel bedrijven de onafhankelijk uitvoering van een milieukundige verificatie zoals vastgelegd in bodemnormdocument (BRL) 6000 verkeerd interpreteren.

21. Geldigheid maritieme verdragen voor Caribisch Nederland
De werking van meerdere maritieme verdragen is beperkt tot Europees Nederland. Hierdoor kunnen internationale eisen in Caribisch Nederland niet gehandhaafd worden, onder meer op het gebied van rechten van zeevarenden. De ILT vraagt de beleidsdirectie deze knelpunten op te lossen.

22. Kwaliteit drinkwater aan boord van zeeschepen
De ILT signaleert dat de kwaliteit van het drinkwater op schepen en het beheersen van het risico op besmetting met bijvoorbeeld legionella op passagiersschepen onvoldoende is gewaarborgd en vraagt de beleidsdirectie hiervoor regels op te stellen.

23. Sluiproute kwikhoudend afval
De ILT signaleert dat het beleid voor kwikhoudende (afval)stoffen de export hiervan naar niet EU-landen mogelijk maakt. Dit is in strijd met het Europese exportverbod van kwik. De ILT vraagt de beleidsdirectie om het beleid daarop aan te passen.

24. Formulier melding en registratie van scheepsafvalstoffen
De ILT signaleert dat de informatie uit het nieuwe Europese meldformulier voor de registratie van scheepsafval door zeeschepen niet aansluit op de informatie die door inzamelaars op het nationale meldformulier moet worden opgegeven.

25. Handhaven Regeling Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA)
De ILT signaleert dat het inzamelpercentage voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur zoals vastgesteld in de AEEA voor het jaar 2016 waarschijnlijk niet wordt gehaald en signaleert een knelpunt met betrekking tot de handhaving van de regeling.

26. Ontheffing werkzaamheden aan het spoor (1)
De ILT signaleert dat de beheerder van een bijzondere spoorweg geen rol speelt bij het verlenen van een ontheffing van het verbod om binnen een bepaalde afstand van een bijzondere spoorweg werkzaamheden uit te voeren. De ILT vraagt beleid om dit in de regelgeving aan te passen omdat de beheerder het beste kan beoordelen in hoeverre de veiligheid van het spoorverkeer in gevaar komt bij de uitvoering van werkzaamheden.

27. Ontheffing werkzaamheden aan het spoor (2)
De ILT vraagt de beleidsdirectie om ontheffingen voor het uitvoeren van werkzaamheden binnen een bepaalde afstand van een bijzondere spoorweg buiten toepassing te verklaren voor bijzonder spoor dat niet meer in gebruik is.

28. Vrijstelling machinisten
De ILT signaleert richting de beleidsdirectie dat het wenselijk is dat zij uitvoering geven aan de mogelijkheid om een ministeriële regeling op grond van art. 54a Spoorwegwet op te stellen en daarbij aan te geven voor welke hoofdspoorwegen of soorten spoorvoertuigen het mogelijk is om een ontheffing van de machinistenvergunning-verplichting te verstrekken.

29. Jaarverslagen spoorwegondernemingen met een B-certificaat
De ILT signaleert dat spoorwegondernemingen die in het buitenland gevestigd zijn en beschikken over een B-veiligheidscertificaat uitgezonderd zijn van de verplichting om jaarlijks een jaarverslag in te dienen met betrekking tot de spoorveiligheid. Omdat de ILT dit onwenselijk vindt verzoekt zij de beleidsdirectie om deze uitzonderingsplicht uit de wetgeving te halen.

30. Emissies dioxine afvalverbrandingsinstallaties bij schoonblazen oven en opstoken
De ILT signaleert dat verhoogde emissies van dioxine tijdens het schoonblazen en opstoken van een afvalverbrandingsinstallatie niet snel worden opgemerkt omdat de in het Activiteitenbesluit voorgeschreven controlemetingen zijn gericht op de representatieve omstandigheden tijdens reguliere verbranding. De ILT verzoekt de beleidsdirectie om dit aan de orde te stellen bij de bevoegde gezagen.

31. Artikel 95, lid 2 Biocidenverordening
De ILT signaleert een knelpunt met betrekking tot de handhaving en vraagt de beleidsdirectie dit aan te passen.

32. REACH-registratie en recycling
De ILT signaleert dat de registratieplicht voor gerecyclede stoffen ontbreekt.

33. Uitvoeren van reinigings-, conserverings- en overige onderhoudswerken aan vaste objecten in rijkswateren onder de waterlijn.
De ILT signaleert een omissie in de regelgeving en vraagt de beleidsdirectie dit aan te passen.

34. Asbestwegen en asbest in puinverharding
De ILT signaleert een omissie in de wet- en regelgeving en vraagt de beleidsdirectie dit aan te passen.

35. Begrip resultaat van een werkzaamheid artikel 16 Besluit bodemkwaliteit
De ILT signaleert dat de reikwijdte van het begrip ‘resultaat van een werkzaamheid’ in het Besluit bodemkwaliteit onvoldoende is.

36. Besluit asbestwegen versus Natura 2000 regelgeving
De ILT signaleert een discrepantie tussen de Natuurbeschermingswet en het Besluit asbestwegen waardoor het onduidelijk is of asbestwegen in beschermde natuurgebieden gesaneerd kunnen worden.

37. Staanplaatsen besloten busvervoer
De ILT signaleert dat er in het besloten busvervoer steeds meer gebruik gemaakt wordt van bussen met staanplaatsen. Omdat de omstandigheden van besloten busvervoer anders zijn dan die van het reguliere openbaar vervoer leidt dit tot onveilige situaties.

38. Feestbus
De ILT signaleert een veiligheidsrisico door het fenomeen ‘Feestbussen’. Feestbussen zijn een vorm van besloten busvervoer waarvoor oude OV-bussen worden omgebouwd tot rijdende ‘discotheek’. De omstandigheden waaronder dit vervoer plaatsvindt, leidt tot verhoogde veiligheidsrisico’s voor de passagiers en andere weggebruikers.

39. Beproevingsritten
De ILT signaleert dat de omstandigheden en kaders waarbinnen spoorwegondernemingen beproevingsritten uitvoeren onduidelijk zijn voor zowel de spoorbranche als de ILT en vraagt de beleidsdirectie dit aan te passen.