De ILT ontleent haar wettelijke taken op het gebied van vervoer gevaarlijke stoffen voornamelijk aan de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, de Schepenwet en de Wet luchtvaart en de hierbij behorende besluiten en regelingen.

Internationaal komt de regelgeving tot stand op grond van de volgende verdragen en overeenkomsten:

  • Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR);
  • Reglement betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over het spoor (RID);
  • Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN);
  • Technische voorschriften voor het veilige vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht (ICAO TIS);
  • De Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (IMDG Code, IMSBC Code, IBC Code).

Vervoer gevaarlijke stoffen

MJP 2016 Realisatie 2016
Vergunningen 280 179
Administratiecontroles 240 198
Audits 46 45
Convenanten 7 1
Objectinspecties 6.470 5.113
Incidentafhandeling 1.420 2.270
Onderzoek 20 43