De koersverandering brengt veranderingen met zich mee voor de organisatie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en voor het personeelsbeleid in 2016. De volgende acties zijn te onderscheiden:

1. Investeren in vakmanschap

De medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van de inspectie. Competente en betrokken medewerkers zijn de randvoorwaarde om als inspectie een autoriteit te zijn en te blijven. Via het kwalificatiemanagement heeft de inspectie inzicht in de benodigde, aanwezige en te ontwikkelen kwalificaties. Dit vormt de basis voor een opleidingsprogramma.

Personele bezetting per 31 december

Personeel
2014 2015 2016
1.170 1.135 1.125

2. Ontwikkeling strategische personeelsplanning

De ILT stelt een model op om de aanwezige capaciteit en kwaliteiten te inventariseren en te laten aansluiten op de behoefte van de ILT op de wat langere termijn. In 2016 maakt de inspectie capaciteit vrij om de analistenfunctie te versterken en daarmee de informatiepositie van de inspectie te verbeteren.

3. Brede sturing op capaciteit

De ILT schept hiervoor in 2016 de voorwaarden. Zij wil de capaciteit inzetten op die maatschappelijke opgaven waar de risico’s het grootst zijn. Dit vereist flexibele inzet bij veranderende risico’s.

4. Investeren in leiderschap

De koersverandering levert veel energie bij medewerkers op, maar er zijn ook vragen en zorgen. Het is de opgave van de managers om hun medewerkers te betrekken bij die veranderingen, te informeren en waar nodig te ondersteunen. Daarom staan deze opgaven centraal in de inspectiebrede managementtrainingen die in 2016 beginnen.

5. Terugdringen ziekteverzuim

De inspectie hanteert de norm van maximaal 4% voor het ziekteverzuim. Dit in overeenstemming met de norm die het ministerie van Infrastructuur en Milieu als geheel hanteert. Binnen de directies met hoog verzuim is er gerichte aandacht voor dit onderwerp en worden specifieke acties ondernomen. Bij langdurig verzuim wordt in alle gevallen in een vroeg stadium een re-integratieadviseur betrokken.

Ziekteverzuim in procenten
2014 2015 2016
5,4% 5,7% 5,7%

6. Zorg voor Arbo

De inspectie kent taken met een grote variëteit die specifieke risico’s met zich meebrengen. De afgelopen jaren heeft de ILT alle taken en veiligheidsrisico’s opnieuw in kaart gebracht en afgewogen. Mede op basis van deze inventarisaties kan de inspectie de veiligheid verhogen en de veiligheidscultuur versterken.

7. Diversiteit

In het kader van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft de inspectie bij instroom en doorstroom van personeel extra aandacht voor bepaalde groepen: vrouwen, mensen met een migratieachtergrond, laagopgeleiden en mensen met een handicap. Ook streeft de inspectie naar instroom van arbeidsbeperkten die vallen onder de Wajong/WSW.

8. Focus op integriteit

De inspectie wil functioneren als een organisatie waar integer gedrag voor iedereen normaal is. In 2016 zijn er diverse acties. Zo heeft elke locatie één vertrouwenspersoon integriteit en gewenst gedrag. En zo volgen alle nieuwe medewerkers een workshop over integer en gewenst gedrag. Verder: in 2016 is er een Week van de Integriteit en wordt het onderwerp standaard in het jaarlijkse personeelsgesprek besproken. In 2016 zijn er 6 meldingen over schending van integriteitsregels. In 4 gevallen volgen er sancties.