Zuinig op maatschappelijk kapitaal

Wat is er in 2017 gebeurd?

‘Alle woningcorporaties moesten voor 1 januari 2018 een goedkeuring ontvangen hebben van de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Het gaat om goedkeuring op een voorstel om de maatschappelijke en commerciële taken te scheiden. In de wet heet dit: scheiding van DAEB, diensten van algemeen economisch belang, en niet-DAEB. De goedkeuring vond in 2017 in 2 ronden plaats. We hebben dus 2 keer 336 oordeelsbrieven verstuurd, met afschriften naar gemeenten en huurders. ‘

Wat heeft de ILT gedaan?

‘We hebben alle voorstellen beoordeeld, inclusief ruim 1.500 zienswijzen van gemeenten en huurders. Het was een grote actie die we op kantoor hebben uitgevoerd met een team van zo'n 30 mensen. Het gaat vooral om een toetsing vanaf papier. Naast heel veel telefonisch contact zijn er ook 3.000 mailberichten verstuurd tussen de corporaties en de Autoriteit Woningcorporaties. We hebben ook gesprekken gevoerd. Met uitzondering van 5 corporaties die uitstel hebben aangevraagd, zijn alle beoordelingen voor eind december 2017 afgerond. Overigens eist de wet dat er een goedkeuring is. Dus de keus was om - zo nodig - eerst af te keuren en dan in een eventuele bezwarenprocedure het gesprek aan te gaan. Maar je kunt ook vóór het besluit het gesprek voeren. Voor dat laatste hebben wij gekozen.‘

Waarom is dit belangrijk?

‘De kerntaak van corporaties is zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Als corporaties grote risico’s zouden nemen met commerciële activiteiten, dan kan dat ten koste gaan van deze kerntaak. Feitelijk gaat deze hele operatie om het borgen van die taak en het voorkomen dat maatschappelijk kapitaal weglekt.’

Wat leer je hiervan?

‘Hoe belangrijk een actieve aanpak is; niet eerst afkeuren en pas dan het gesprek aangaan. Maar ook: hoe fijn het is als het lukt om met een goed team zo’n klus te klaren.’