De fundamenten van de nieuwe koers van de ILT zijn: effectiviteit, selectiviteit, reflectie en zakelijke vergunningverlening en optimale dienstverlening. In 2017 heeft de ILT volop gewerkt aan het verder vorm en inhoud geven aan deze pijlers voor haar toezicht en vergunningverlening. Uitgangspunt is dat we als ILT effect willen bereiken door het beïnvloeden van schadelijk gedrag van partijen die onder ons toezicht staan. De ILT zet haar schaarse middelen daar in waar de risico’s voor de samenleving het grootst zijn; we zijn selectief. De ILT weet wat er in de samenleving gebeurt en handelt daarnaar. Ze maakt haar ervaringen zichtbaar en heeft zo een signalerende functie; we zijn reflectief. De vergunningverlening moet van onbetwiste kwaliteit en kostenefficiënt worden. De ILT zal haar dienstverlening zo inrichten, dat burgers en bedrijven duidelijkheid en gemak ervaren, met inzicht en overzicht.