Als toezichthouder heeft de ILT voortdurend met veranderingen te maken. Nieuwe ontwikkelingen vragen soms om een andere benadering dan de klassieke objectinspectie, ze kunnen juist ook helpen om nieuwe toezichtvormen toe te passen.

Omgevingswet

Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. Vanaf de zomer van 2017 zijn binnen de ILT activiteiten gericht op het verwerven van kennis over de Omgevingswet, het bouwen van een netwerk binnen en buiten de ILT (o.a. met andere Rijkspartners, maar ook intern met afdelingen die voor dezelfde uitdaging staan), alsmede het bevorderen van de interne bewustwording vooral ook op managementniveau van het feit dat de Omgevingswet eraan komt te midden van de prioriteiten rond de reorganisatie in het kader van de  Koers ILT 2021.

Buisleidingen

In 2017 is een start gemaakt om de bij de ILT beschikbare gegevens, zoals deze de laatste jaren over de exploitanten en de buisleidingen zijn vergaard, beter bij elkaar te brengen. Dit heeft tot doel om vanuit een betere informatiepositie nog risicogerichter toezicht te kunnen houden. Daartoe is een ‘pilot’ uitgevoerd resulterend in een vernieuwde toezichtbenadering met meer mogelijkheden voor maatwerk per individuele exploitant respectievelijk de buisleidingen. Komend jaar zal deze methodiek verder worden uitgewerkt en doorgevoerd in het reguliere buisleidingtoezicht.