Luchtvaart

1. Artikel 16 Luchtvaartwet

De ILT signaleert dat door een aantal wijzigingen in de Europese regelgeving voor luchtvaart de nationale vrijstellingsregeling voor vervoer door de lucht niet meer in lijn is met de Europese uitvoeringsregels. De ILT vraagt om dit aan te passen.

2. Nachtvluchten op Rotterdam The Hague Airport

Er is bij de ILT een handhavingsverzoek ingediend om handhavend op te treden tegen het overschrijden van het streefgetal van 849 nachtvluchten op Rotterdam The Hague Airport (RTHA). De ILT heeft aangegeven dat dit niet mogelijk is omdat het streefgetal niet wettelijk is vastgelegd. De ILT vraagt bestuurlijk overleg te voeren met de betrokken decentrale overheden om afspraken te maken om het nachtelijk gebruik van RTHA zo veel mogelijk te beperken.

3. Brandweercapaciteit regionale luchthavens

De ILT signaleert een onduidelijkheid rondom de vereiste brandweercapaciteit in de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen en verzoekt dit te verduidelijken.

4. Slepen met zweefvliegtuigen met Micro Light Airplanes

De ILT signaleert een risico rondom het slepen van zweefvliegtuigen met Micro Light Airplanes en vraagt dit weg te nemen.

5. Onderhoud aan civiele niet militaire staatsluchtvaartuigen in het Caribische gebied

De ILT signaleert dat de Regeling erkenningen luchtwaardigheid 2008 voor het aspect onderhoud aan civiele staatsluchtvaartuigen niet aansluit op de situatie in het Caribische gebied en vraagt dit aan te passen.

6. Doorgroeiende bomen en struiken in de omgeving van een luchthaven

De ILT signaleert dat de passages in het Luchthavenindelingsbesluit Schiphol over het aanspreken van een eigenaar van een te hoge boom of struik in de nabijheid van een luchthaven, niet in lijn zijn met de Europese regelgeving en afwijken van de teksten uit het Besluit burgerluchthavens. De ILT verzoekt om dit aan te passen.

Railvervoer

7. Kortsluitkabels

De ILT signaleert dat niet alle treinen verplicht zijn tot uitrusting met een zogenoemde kortsluitkabel. Deze wordt gebruikt bij een storing of incident om een (neven)spoor, baanvak of overweg veilig te stellen. De ILT vraagt om dit via de regelgeving te verplichten.

8. Aanzetversnelling

De ILT signaleert dat de huidige Regeling keuring spoorvoertuigen geen limiet voor de aanzetversnelling van spoorvoertuigen stelt en verzoekt dit alsnog in de regeling vast te leggen.

9. Aanbevelingen Amsterdam Westerpark

De ILT signaleert dat de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het ongeval Amsterdam Westerpark nog niet handhaafbaar en uitvoerbaar in de regelgeving zijn verwerkt en vraagt om dit aan te passen.

10. Veiligheidsniveau treinbeveiliging grenstrajecten België

De ILT signaleert dat er op 2 grenstrajecten met België gebruik gemaakt wordt van een ouder Belgisch treinbeïnvloedingssysteem waardoor het veiligheidsniveau substantieel lager is dan op andere baanvakken in Nederland. De ILT verzoekt om op korte termijn voorzieningen te treffen om het veiligheidsniveau te verhogen naar een vergelijkbaar niveau als de rest van Nederland.

11. Ontsporingrisico bij gebruik kunststof remblokken

Een incident met een goederentrein waarbij er 20 wagens werden vervoerd met een vaste rem heeft geleid tot verbranding van de kunststof remblokken en vervorming van het loopvlak van de betreffende wielen. De ILT vraagt om bij de Europese Commissie en het Europese spoorwegbureau te bepleiten dat onderzoek wordt gedaan naar de risico’s op oververhitting en ontsporing bij het gebruik van kunststof remblokken en in aansluiting daarop passende maatregelen te treffen.

Wegvervoer

12. Schorsingstermijn chauffeurskaarten

De ILT signaleert dat een taxichauffeur ondanks dat hij een strafbaar feit heeft gepleegd, toch een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) krijgt. De schorsingstermijn van chauffeurskaarten is korter dan de registratietermijn van strafbare feiten. De ILT verzoekt daarom om de schorsingstermijn van chauffeurskaarten te verlengen.

13. Onduidelijkheid over eisen medische verklaring buschauffeurs

In de regelgeving worden geen eisen gesteld aan de vorm van geneeskundige verklaringen van buschauffeurs. De verklaringen die de ILT bij inspecties aantreft zijn vaak niet conform het Besluit Personenvervoer 2000. De ILT verzoekt om in een ministeriele regeling eisen te formuleren omtrent de vorm van een geneeskundige verklaring.

14. Schorsing taxichauffeurs

Het ministerie van Justitie screent voortdurend taxichauffeurs en informeert de ILT wanneer een chauffeur een strafbaar feit heeft gepleegd. De ILT wil na een melding van justitie een chauffeurskaart direct kunnen schorsen.

Scheepvaart

15. Eisen aan vervoer van passagiers met snelle motorboten

De ILT signaleert dat de veiligheid van bedrijfsmatig personenvervoer met snelle motorboten met maximaal 12 passagiers onvoldoende is geborgd. De ILT vraagt om nadere eisen aan schippers en veiligheidsmiddelen in snelle motorboten.

16. Historische binnenvaartschepen met maximaal 12 passagiers

De ILT signaleert dat aan historische binnenvaartschepen die maximaal 12 passagiers vervoeren minder eisen gesteld worden dan aan dezelfde schepen die meer dan 12 passagiers vervoeren terwijl de technische risico’s hetzelfde zijn. De ILT vraagt om een heroverweging van de reikwijdte van de certificeringsplicht.

17. Vervoer van vloeibare lading met schepen gebouwd voor droge lading

De ILT signaleert een probleem bij het handhaven van regels voor schepen die vloeibare lading vervoeren terwijl zij gebouwd zijn voor het vervoer van droge lading. De ILT vraagt om een oplossing om dit tegen te kunnen gaan.

Afval

18. Heffen van leges op EVOA-kennisgevingen

Uit analyse van de ILT van beschikte EVOA-kennisgevingen (EVOA staat voor Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen) blijkt dat 19% niet is gebruikt. Niet geëffectueerde kennisgevingen kosten de ILT onnodige werkuren. De ILT stelt voor om leges te introduceren voor EVOA-kennisgevingen om dit tegen te gaan.

19. Pyrolyse van kunststofafval

De ILT signaleert een aantal risico’s met betrekking tot de verwerking van kunststof(verpakkings)afval door middel van pyrolyse. Pyrolyse is momenteel niet in het landelijk afvalbeheerplan geregeld. De ILT vraagt welke randvoorwaarden worden gesteld.

20. Chinese importrestrictie (huishoudelijk) kunststof afval

De ILT signaleert een dreigend afzetprobleem voor (een deel van) de inzamelaars en verwerkers van kunststof (verpakkings)afval. Reden: China legt vanaf eind 2017 de import van diverse afvalstromen, waaronder huishoudelijk kunststofafval, aan banden. De ILT vraagt om stappen te ondernemen tegen dit probleem.

21. Bodemassen

De ILT heeft verschillende signalen van omgevingsdiensten ontvangen over problemen met bodemassen afkomstig uit afvalenergiecentrales (omvang, kosten en kennis) en geeft aan een onderzoek te starten op dit thema. Daarnaast wil de ILT betrokken worden bij de evaluatie van de green deal die op dit thema is afgesloten.

Bestemmingsplan

22. Doorwerking BEVI in bestemmingsplannen

Uit onderzoek van de ILT komt naar voren dat de verplichtingen uit het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) in onvoldoende mate doorwerken in gemeentelijke bestemmingsplannen. Niet voldoen aan de verplichtingen uit het BEVI ten aanzien van doorwerking in bestemmingsplannen kan tot gevolg hebben dat in geval van een incident of ramp (bijvoorbeeld het vrijkomen van een giftige stoffen of een explosie) slachtoffers vallen. Ook al hebben bedrijven voldaan aan hun verplichtingen en is de omgevingsvergunning op orde, als bestemmingsplannen niet op orde zijn kan alsnog een onwenselijke situatie ontstaan. De ILT stelt voor om dit punt aan de orde te stellen in het overleg met het Interprovinciaal Overleg  en de Vereniging Nederlandse Gemeenten en in het Bestuurlijk omgevingsberaad/Bestuurlijk overleg milieu.

23. Doorwerking BARRO elektriciteitsvoorziening in bestemmingsplannen

De ILT heeft onderzocht in hoeverre de regels uit het Besluit Algemene Regels Ruimtelijke Ordening (BARRO) met betrekking tot elektriciteitsvoorziening doorwerking hebben gevonden in 12 bestemmingsplannen verspreid over 9 provincies. Het blijkt dat de naleving van het BARRO voldoende is, maar de elektriciteitsvoorziening niet waarborgt. De ILT vraagt om de resultaten van het onderzoek te delen met het ministerie van Economische Zaken ten behoeve van de evaluatie van het Structuurschema Elektriciteitsvoorziening.

Drinkwater

24. Onduidelijke verwijzing in de Drinkwaterregeling naar het aantal te nemen meetpunten voor alternatieve technieken

In een handhavingszaak waarbij een ondertoezichtstaande van de ILT beroep heeft aangetekend tegen de door de ILT opgelegde last, heeft de rechtbank aangegeven dat de regelgeving niet uitblinkt in helderheid. De ILT vraagt om het aantal meetpunten in de Drinkwaterregeling te verduidelijken.

Bodem

25. Normering sulfaat voor grond

De ILT signaleert dat de Regeling bodemkwaliteit geen normwaarde voor sulfaat in grond stelt en verzoekt om hiervoor een normwaarde vast te stellen.

Milieugevaarlijke stoffen

26. Quickphos

De ILT signaleert dat de eisen die gesteld worden aan het bestrijdingsmiddel Quickphos onvoldoende zijn gezien de toxiciteit van het middel en verzoekt dit aan te passen.

27. Tankschepen met onbekende, mogelijk gevaarlijke dampen

De ILT signaleert een risico voor gezondheid en milieu met gaspendeling (gasterugvoersysteem om de emissie van dampen van gevaarlijke stoffen te voorkomen) en verzoekt om met een oplossing te komen om dit risico te beperken.

28. Regelgeving rondom ammoniumsulfaat

De ILT signaleert een onduidelijkheid in de regelgeving rondom de productie van ammoniumsulfaat. De ILT vraagt om verduidelijking wanneer dit onder de REACH regelgeving of onder de afvalstoffenwetgeving valt.

29. Emissie broeikasgassen auto airco’s

De ILT signaleert dat de emissie van broeikasgassen uit auto-airco’s relatief hoog is en verzoekt om een aantal maatregelen te nemen om deze emissie terug te dringen.

30. Onjuiste melding asbestverwijdering objecten in Omgevingsloket online

De ILT signaleert dat de asbestverwijdering uit objecten ten onrechte gemeld wordt via het Omgevingsloket online. Accepteert een gemeente deze melding? Dan treedt zij buiten haar bevoegdheden want de ILT is het bevoegde gezag. De ILT vraagt maatregelen te overwegen tegen het onjuist melden van asbestverwijdering uit objecten in het Omgevingsloket online.

31. Asbestverwijdering objecten in relatie tot certificatie-eisen

De ILT signaleert dat er verschil van inzicht is tussen asbestverwijderingsbedrijven en certificerende instellingen over de regels rondom asbestverwijdering uit objecten in relatie tot de certificatie-eisen. De ILT verzoekt dit te verduidelijken.

32. Ongewenste neveneffecten bij het asbestdakenverbod

De ILT heeft van omgevingsdiensten signalen ontvangen over ongewenste neveneffecten van de verplichting tot het verwijderen van asbesthoudende dakplaten voor 1 januari 2024. Bijvoorbeeld het coaten van daken en het plaatsen van zonnepanelen op daken. De ILT om maatregelen te nemen om deze neveneffecten tegen te gaan.