De ILT beschikt over deskundige medewerkers met een grote diversiteit aan expertises. Om de kennis en vaardigheid kwalitatief op peil te houden, is er stevig geïnvesteerd in vakbekwaamheid en opleidingsprogramma’s.

Een nieuwe koers vraagt om een andere stijl van leiding geven. De ILT moet veel meer openstaan voor wat leeft in de samenleving. Daarnaast moeten leidinggevenden goed samenwerken en ruimte geven aan medewerkers. In 2017 hebben alle leidinggevenden binnen de ILT een uitgebreide persoonlijke intake gehad. Zij hebben aangegeven wat voor hen nodig is om de eigen ontwikkeling aan te kunnen sluiten bij de behoefte van de organisatie. De intakes vormen de basis voor het ontwikkeltraject voor leidinggevenden dat begin 2018 van start gaat.

Verzuim terugdringen

Het ziekteverzuim over 2017 is 5,5%. De ILT wil verzuim terugdringen; duurzame inzetbaarheid is een belangrijk thema. Daarbij ligt het accent op preventie, snelle re-integratie en een goede samenwerking tussen partijen in de verzuimketen. Veel managers hebben een verzuimtraining gevolgd. Zij besteden in de personeelsgesprekken aandacht aan de balans in het werk en de medeverantwoordelijkheid van de medewerkers om tijdig signalen af te geven bij dreigende disbalans. Verder is er aandacht voor de geschiktheid en vereiste competenties bij de selectie van nieuwe medewerkers én bij de interne mobiliteit van ILT-medewerkers.

Personele omvang

De personele bezetting over 2017 bedraagt 1.099 fte.  De uitkomsten van de eerdergenoemde ILT-brede risicoanalyse kunnen aanleiding vormen om  wijzigingen aan te brengen in de capaciteitsinzet. Daarnaast zal de komende 5 jaar meer dan 10% van de medewerkers uitstromen omdat zij de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. De ILT beziet welke kennis, kunde en vaardigheden zij bij het aantrekken van nieuwe medewerkers wil toevoegen. De ILT heeft in 2017 ingezet op anticiperende werving, onder meer om te voorkomen dat er kwetsbaarheid ontstaat door grote uitstroom van expertise op essentiële kennisgebieden. Het een-op-een vervangen is binnen ILT geen automatisme meer. Er wordt nu meer nagedacht op welke plekken de capaciteitsbehoefte het grootst is, mede gezien op de ontwikkelingen en uitkomsten van de proeftuinen en ateliers.

Veilig werken

De zorg voor de veiligheid van de ILT-medewerkers kreeg in 2017 een nieuwe impuls door de start van een nieuwe risico-inventarisatie en evaluatie. Dit is een stap die deel uitmaakt van verdere bewustwording en borging voor een organisatie die anderen ‘de maat meet’ op het gebied van veiligheid.

Informatievoorziening

De ontwikkelingen op ICT-gebied gaan in hoog tempo. Innoveren kreeg in 2017 vorm door samen met  Belgische inspectiecollega’s en het bedrijfsleven te experimenteren met de blockchain-technologie bij het afhandelen van de EVOA-transportmeldingen. Voor onze inspecteurs in het veld ‘verappt’ de ILT steeds meer toepassingen, zodat de informatieverwerking ter plaatse sneller en effectiever plaatsvindt. Er wordt gewerkt aan een betere informatiehuishouding, waarbij de verdere overgang van dienstonderdelen naar het gebruik van de centrale applicatie Holmes (zaakregistratiesysteem) de beheersbaarheid van de data bevordert.